Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję Miasta Gdyni podczas VI Biegu Morskiego Komandosa pamięci gen. broni Włodzimierza Potasińskiego.

17/09/2015    S180    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 


Polska-Gdynia: Usługi w
 zakresie promocji

2015/S 180-327051

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 14.09.2015 roku i zamieszczono w dniu17.09.2015 roku pod numerem 2015/S 180-327051

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Joanna Szabłowska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni podczas VI Biegu Morskiego Komandosa pamięci gen. broni Włodzimierza Potasińskiego, który odbędzie się w dniach 29 - 30 sierpnia 2015 roku.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni podczas VI Biegu Morskiego Komandosa pamięci gen. broni Włodzimierza Potasińskiego, który odbędzie się w dniach 29 - 30 sierpnia 2015 roku polegająca między innymi na:umieszczeniu logo „Gdynia sport" w materiałach reklamowych i publikacjach przy organizacji Imprezy np.: materiały prasowe, plakat, zaproszenia i inne, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na koszulkach startowych uczestników Imprezy, ekspozycji innych materiałów reklamowych oraz rozprowadzaniu materiałów promocyjnych Miasta Gdyni podczas trwania Imprezy itp.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 9 181 349,59 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych, związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Pani Sylwii Szulwach prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „ADVENTURES Sylwia Szulwach" z siedzibą w Gdyni (81-553) przy ulicy Bernadowskiej 1, jest zasadne, ponieważ jest ona jedynym organizatorem VI Biegu Morskiego Komandosa.Bieg Morskiego Komandosa cieszy się coraz większą popularnością, o czym świadczy stale rosnąca liczba startujących w nim zawodników jak i obserwujących imprezę widzów. Gdy pojawił się pomysł organizacji I edycji Biegu w 2010 roku organizatorzy nie przypuszczali, że uda się zaszczepić ideę ekstremalnego wysiłku oraz chęci sprawdzenia swoich sił w trudnych warunkach tak szerokiemu gronu. Impreza od trzech edycji podtrzymuje opinię najtrudniejszego biegu ekstremalnego w Polsce, co przyczyniło się do ewolucji jego formuły do sześciu propozycji startowych tj. HARD HISTORYCZNY, HARD I, HARD II, SPRINT I, SPRINT II, TEAM oraz OPERACJA REKRUT. Na zakończenie imprezy przeprowadzony zostanie Bieg Morskiego Komandosa „Operacja REKRUT".Bieg Morskiego Komandosa stał się marką samą w sobie. Jego formuła oraz unikatowy charakter pozwalają stwierdzić, iż ta wyjątkowa, emocjonująca impreza będzie doskonałą formą promocji Miasta Gdyni jako miasta, w którym warto jest spędzać wolny czas oraz okazją do popularyzowania aktywnego tryby życia.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GCS.DZPI.2711.22.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 156-287381 z dnia 14.8.2015
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.8.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
ADVENTURES Sylwia Szulwach
Bernadowska 1
81-553 Gdynia
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 29 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.9.2015
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 17.09.2015
Data udostępnienia informacji: 17.09.2015
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.09.2015 10:04 Dodanie informacji Maciej Zaborski