Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na promocję Miasta Gdyni podczas turnieju Ekstraklasy oraz turnieju I ligi w Piłce Nożnej Plażowej 2015

14/08/2015    S156    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2015/S 156-287155
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
 
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 11.08.2015 roku i zamieszczono w dniu 14.08.2015 roku pod numerem 2015/S 156-287155
 
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Joanna Szabłowska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni podczas turnieju Ekstraklasy oraz turnieju I ligi stanowiącego część Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej Plażowej 2015, organizowanego na plaży miejskiej w Gdyni w dniach 17 - 19 lipca 2015 roku.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni podczas turnieju Ekstraklasy oraz turnieju I ligi stanowiącego część Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej Plażowej 2015, organizowanego na plaży miejskiej w Gdyni w dniach 17 - 19 lipca 2015 roku na boisku rozstawionym na plaży miejskiej w Gdyni, przy ulicy Bulwar Nadmorski im. Feliksa Nowowiejskiego polegająca między innymi na: umieszczeniu logo „Gdynia Sport" w materiałach reklamowych np. ulotkach, plakatach, na stronie internetowej.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 9 181 349,59 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych,
związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Ludowemu Zespołowi Sportowemu „BOJANO" z siedzibą w Szkole Podstawowej w Bojanie jest zasadne, ponieważ jest on jedynym organizatorem przedmiotowego turnieju Ekstraklasy oraz turnieju I ligi stanowiącego część Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej Plażowej 2015. Przedmiotowa impreza, to już kolejna edycja Mistrzostw Polski w piłce nożnej na plaży. Ta coraz bardziej popularna odmiana futbolu na stałe zagościła na polskich boiskach, ciesząc się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. Mając na uwadze ubiegłoroczne edycje tego emocjonującego widowiska wskazać należy, iż tegoroczne turnieje z pewnością zgromadzą dużą rzeszę kibiców sportowych, ale również będą doskonałą formą spędzenia wolnego czasu dla całych rodzin. Miasto Gdynia zawsze z chęcią wspiera nowe inicjatywy, tym bardziej takie, które mają na celu propagowanie zdrowego trybu życia, między innymi przez uprawianie różnego rodzaju sportów. Połączenie tak widowiskowej imprezy z jednym z większych walorów Miasta Gdyni, jakim są piaszczyste plaże, będzie nie tylko niecodziennym wydarzeniem, które przyciągnie licznych uczestników, ale również alternatywną możliwością spędzenia wolnego czasu, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.Imprezie towarzyszyć będą rozbudowane działania promocyjne i informacyjne realizowane przy boiskach sportowych, jak również w mediach ogólnopolskich oraz regionalnych. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić również należy, iż niniejsza impreza zgromadzi w Gdyni licznych uczestników i widzów, co z pewnością będzie doskonałą promocją dla miasta.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GCS.DZPI.2711.15.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
16.7.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Ludowy Zespół Sportowy „BOJANO"
ul. Wybickiego 38
84-207 Koleczkowo
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 33 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.8.2015

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 14.08.2015
Data udostępnienia informacji: 14.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.08.2015 14:42 Dodanie informacji Maciej Zaborski