Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję miasta Gdyni podczas Międzynarodowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży do lat 13-tu

16/01/2015    S11    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2015/S 011-015228
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
 
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 14.01.2015 roku i zamieszczono w dniu 16.01.2015 roku pod numerem 2015/S 011-015228
 
 
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Joanna Szabłowska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja miasta Gdyni podczas Międzynarodowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży do lat 13-tu „Arka Gdynia CUP' 2015", który odbędzie się 3.-4.1.2015 w Gdyni.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja miasta Gdyni między innymi poprzez umieszczenie logo „Gdynia sport" w materiałach i publikacjach wydawanych przez Zleceniobiorcę, eksponowaniu logo miasta Gdyni podczas turnieju, umieszczenie logo „Gdynia sport" na pucharach i medalach.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 7 555 333,33 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych,
związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zlecenie wykonania tego zadania Stowarzyszeniu Inicjatywa Arka z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Olimpijskiej 5 jest zasadne, ponieważ jest to jedyny organizator tego turnieju. „Arka Gdynia CUP" organizowana jest już po raz szesnasty i na stałe wpisała się w kalendarz gdyńskich imprez sportowych. W turnieju zmierzą się tym razem zawodnicy kategorii Under 13 (rocznik 2002) z najlepszych drużyn w Polsce, w tym Lechia Gdańsk, Zagłębie Lubin, Stomil Olsztyn czy Stadion Śląski Chorzów a także klubów europejskich, takich jak Baltika Kaliningrad, FC Karlskrona, KMTV 1844 Kiel i TSV Bayer 04 Leverkusen. Udział czołowych drużyn rocznika 2002 zapewni wysoki poziom rywalizacji sportowej, co pozwala stwierdzić, iż impreza cieszyć się będzie ogromnym zainteresowaniem kibiców a także mediów. „Arka Gdynia CUP" poza wymiarem sportowym charakteryzuje się bogatym i ciekawym programem integracyjno-edukacyjnym, który uwzględnia wiele atrakcji przygotowanych nie tylko dla uczestników, ale i kibiców oraz gości. Turniej odbędzie się na Hali „Gdynia Arena", która jest najbardziej widowiskową halą w Gdyni, co dodatkowo wpłynie na ocenę poziomu organizacyjnego imprezy. „ARKA GDYNIA CUP'2015" będzie doskonałą formą promocji miasta Gdyni jako miasta, które warto odwiedzić i spędzić w nim aktywnie czas.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GOSIR.DZPI.2711.42.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 240-422758 z dnia 12.12.2014
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.1.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Stowarzyszenie Inicjatywa Arka
ul. Olimpijska 5
81-814 Gdynia
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 55 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.1.2015

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 16.01.2015
Data udostępnienia informacji: 04.02.2015
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.02.2015 13:16 Dodanie informacji Maciej Zaborski