Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję Miasta Gdyni podczas Meczu Międzypaństwowego Polska vs. Belgia w futbolu amerykańskim

29/09/2015    S188    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2015/S 188-341565
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
 
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 24.09.2015 roku i zamieszczono w dniu 29.09.2015 roku pod numerem 2015/S 188-341565
 
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Joanna Szabłowska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni podczas Meczu Międzypaństwowego Polska vs. Belgia w futbolu amerykańskim mężczyzn 12.9.2015 w Gdyni.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni podczas Meczu Międzypaństwowego Polska vs. Belgia w futbolu amerykańskim mężczyzn 12.9.2015 w Gdyni polegająca między innym na: umieszczeniu logo „Gdynia Sport" we wszystkich materiałach i publikacjach wydawanych przy organizacji Meczu np.: plakaty, ulotki, bilety, zaproszenia oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Meczem, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na rękawie koszulek, które zostaną przekazane wolontariuszom oraz stewardom przy organizacji Meczu, przekazaniu fotorelacji po zakończeniu Meczu, zamieszczeniu spotu zapowiadającego Mecz ze wskazaniem Gdyni jako Miasta Gospodarza w radiu o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 9 181 349,59 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych, związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust 1 pkt 1 a) i b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Stowarzyszeniu Polski Związek Futbolu Amerykańskiego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pęcickiej 38, jest zasadne, ponieważ podmiot ten jest jedynym organizatorem Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego, w tym Meczu Międzypaństwowego Polska vs. Belgia. Mecz Polska vs. Belgia to wielkie święto futbolu amerykańskiego, odmiany futbolu, który zdobywa rzesze kibiców w całej Polsce. Już 39 polskich miast ma swoje kluby futbolu amerykańskiego, co daje łącznie aż 88 drużyn w sezonie 2015. 12 września br. na Stadionie Miejskim w Gdyni nasza reprezentacja podejmie najlepszych zawodników z Norwegii. Podczas przedmiotowego meczu zostanie zaprezentowana rywalizacja na najwyższym poziomie, która przyczyni się do popularyzacji futbolu amerykańskiego w całym kraju, a przede wszystkim w Gdyni. Mając na względzie ogromne zainteresowanie kibiców oraz mediów, jakim cieszyły się takiego rodzaju eventy stwierdzić należy, iż to wyjątkowe, emocjonujące widowisko sportowe zgromadzi z pewnością dużą rzeszę kibiców sportowych, ale również będzie doskonałą okazją do wyśmienitej zabawy dla całych rodzin. Miasto Gdynia zawsze z chęcią wspiera nowe inicjatywy, tym bardziej takie, które mają na celu propagowanie zdrowego trybu życia, między innymi przez uprawianie różnego rodzaju sportów. Imprezie towarzyszyć będą rozbudowane działania promocyjne i informacyjne w mediach ogólnopolskich oraz regionalnych, co będzie doskonałą promocją również dla miasta.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GCS.DZPI.2711.16.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 157-289665 z dnia 15.8.2015
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
1.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Stowarzyszenie Polski Związek Futbolu Amerykańskiego
Pęcicka 38
01-688 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 200 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.9.2015

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 29.09.2015
Data udostępnienia informacji: 29.09.2015
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.09.2015 14:00 Korekta Maciej Zaborski
29.09.2015 13:50 Dodanie informacji Maciej Zaborski