Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na promocję Miasta Gdyni podczas IV edycji halowego turnieju piłkarskiego Junior Futsal 2014

19/12/2014    S245    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2014/S 245-432632
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
                         
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 17.12.2014 roku i zamieszczono w dniu 19.12.2014 roku pod numerem 2014/S 245-432632
 
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Joanna Szabłowska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni podczas IV edycji halowego turnieju piłkarskiego dla dzieci pod nazwą „Gdynia Junior Futsal 2014", który odbędzie się w dniach 22.-29.11.2014 roku w Gdyni.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni podczas IV edycji halowego turnieju piłkarskiego dla dzieci pod nazwą „Gdynia Junior Futsal 2014", który odbędzie się w dniach 22.-29.11.2014 roku w Gdyni.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 12 185 203,25 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych,
związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust. 1 pkt 1 a i ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Stowarzyszenie Klub Sportowy Bałtyk Gdynia jest jedynym organizatorem halowego turnieju piłkarskiego „Gdynia Junior Futsal", co uzasadnia udzielenie mu zamówienia publicznego. Stowarzyszenie Klub Sportowy Bałtyk Gdynia już od ponad 80 lat kontynuuje tradycję szkolenia dzieci i młodzieży, a jego działalność w szczególny sposób wpisała się w historię sportu naszego miasta. Klub od zawsze miał charakter rodzinny i korzenie kaszubskie, co podkreślają barwy biały i niebieski i jest nierozłącznie wiązany z Gdynią. Organizowane przez Stowarzyszenie imprezy cieszą się znacznym zainteresowaniem mieszkańców, co świadczy o bardzo dobrej organizacji i wysokim poziomie zapewnianych atrakcji.„Gdynia Junior Futsal 2014" już po raz czwarty organizowany będzie w Gdyni z myślą o dzieciach i ich rodzicach. Imprezę rozpocznie halowy turniej drużyn osiedlowych składających się z dzieci z rocznika 2003-2004 na co dzień niezwiązanych z piłką nożną, który odbędzie się w dniu 22 listopada br. Zwycięskie drużyny turnieju osiedlowego zaproszone zostaną na turniej finałowy odbywający się w dniu 29 listopada br., w którym udział wezmą także rówieśnicze drużyny reprezentujące regionalne kluby piłkarskie. Bardzo ważnym aspektem turnieju jest popularyzacja piłki nożnej jako aktywnej formy uprawiania sportu, propagowanie sportowej rywalizacji zgodnie z zasadami fair play i integracja najmłodszych mieszkańców Gdyni. W poprzedniej edycji „Gdynia Junior Futsal 2014" udział wzięło ponad 100 młodych piłkarzy a podczas przedmiotowej imprezy organizatorzy spodziewają się znacznie większej frekwencji. Zarówno informacja o terminie imprezy, jak i jej przebieg zostaną rozpowszechnione w lokalnych mediach. Miasto Gdynia chętnie popiera inicjatywy propagujące aktywność fizyczną,stąd organizacja turnieju piłkarskiego dla dzieci będzie stanowiła znakomitą promocję Miasta Gdyni.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GOSIR.DZPI.2711.40.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 217-384416 z dnia 11.11.2014
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.11.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Stowarzyszenie Klub Sportowy Bałtyk Gdynia
ul. Olimpijska 5/9
81-538 Gdynia
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 72 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.12.2014

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 19.12.2014
Data udostępnienia informacji: 23.12.2014
Ostatnia aktualizacja: 23.12.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.12.2014 09:39 Dodanie informacji Maciej Zaborski