Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na promocję Miasta Gdyni podczas imprezy Herbalife Triathlon Gdynia 2013

23/08/2013    S163    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2013/S 163-284623

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi

Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 21.08.2013 roku i zamieszczono w dniu 23.08.2013 roku pod numerem 2013/S 163-284623
 
 
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Joanna Szabłowska, Anna Byczkowska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gosirgdynia.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni podczas imprezy Herbalife Triathlon Gdynia 2013 organizowanej przez Sport Evolution - Pawelec i Spółka Spółkę Jawną z siedzibą w Nowej Iwicznej, która odbędzie się w dniach 9-11.8.2013 roku
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni podczas imprezy Herbalife Triathlon Gdynia 2013 organizowanej przez Sport Evolution - Pawelec i Spółka Spółkę Jawną z siedzibą w Nowej Iwicznej, która odbędzie się w dniach 9-11.8.2013 roku.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 11 320 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych,
związanych z ochroną wyłącznych praw
art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Sport Evolution - Pawelec i Spółka Spółce Jawnej z siedzibą w Nowej Iwicznej przy ulicy Zimowej 31A/28 jest zasadne, ponieważ spółka ta jest jedynym organizatorem Herbalife Triathlon Gdynia 2013.Herbalife Triathlon Gdynia to największa i najlepiej rozpoznawalna impreza triathlonowa w Polsce, która po czterech latach obecności w Suszu została przeniesiona do Gdyni. Celem organizatorów jest dołączenie najpóźniej w 2015 roku do prestiżowego grona największych zawodów triathlonowych na świecie, zrzeszonych w cyklu Ironman 70.3 Series. Na ponad pół roku przed zawodami, do startu w Herbalife Triathlon Gdynia 2013 zgłosiło się już prawie 1200 osób z 8 różnych krajów. Uczestnicy zmierzą się na następujących dystansach: pływanie na jednej pętli o długości 1,9 km, jazda rowerem na trzech pętlach po 30 km każda, bieganie 4 pętle po niewiele ponad 5 km. Triathlon to jedna z najtrudniejszych i najbardziej wszechstronnych dyscyplin sportowych. Widowiskowe zmagania, które rozgrywane będą w sercu miasta, spotkają się zapewne z żywym odbiorem licznej publiczności, która z zapartym tchem śledziła będzie zaciętą rywalizację w wodzie i na lądzie. Miasto Gdynia od kilku lat, stanowi dla wielu sportowych konkurencji dobry i nierzadko stały adres, czemu sprzyja przyjazny duch miasta, zauważany i doceniany przez organizatorów wielu rozgrywanych w naszym mieście zawodów. Wskazać należy, iż przez trzy dni pasjonującej rywalizacji, „oczy" całej Polski skupione będą na Gdyni, gdzie podczas zmagań na wodzie i lądzie wyłoniony zostanie zwycięzca najważniejszej imprezy triathlonowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Triathlon osiąga coraz większą popularność w Polsce i staje się kolejną dyscypliną sportu, za pośrednictwem której można z powodzeniem promować Miasto Gdynię.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GOSIR.DZPI.2711.26.2013
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 123-211574 z dnia 27.6.2013
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.8.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Sport Evolution - Pawelec i Spółka Spółka Jawna
ul. Zimowa 31A/28
05-500 Nowa Iwaniczna
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 290 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.8.2013

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 23.08.2013
Data udostępnienia informacji: 23.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 23.08.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.08.2013 16:22 Korekta Maciej Zaborski
23.08.2013 16:04 Dodanie informacji Maciej Zaborski