Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję Miasta Gdyni podczas imprezy 5 Konkurs Lotów Red Bull.

Gdynia: Promocja Miasta Gdyni podczas imprezy 5 Konkurs Lotów Red Bull, która odbędzie się dnia 16 sierpnia 2015 roku w Gdyni

Numer ogłoszenia: 137887 - 2015; data zamieszczenia: 18.09.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.09.2015 r. pod numerem: 137887 - 2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Promocja Miasta Gdyni podczas imprezy 5 Konkurs Lotów Red Bull, która odbędzie się dnia 16 sierpnia 2015 roku w Gdyni.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Promocja Miasta Gdyni podczas imprezy 5 Konkurs Lotów Red Bull, która odbędzie się 16.8.2015 w Gdyni poprzez umieszczenie logo Gdyni w materiałach i publikacjach wydawanych przy organizacji imprezy, umieszczenie logo Gdyni na stronie internetowej Wykonawcy, umieszczenie logo Gdyni na flagach, medalach i pucharach.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Red Bull Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wyścigowa 8A, 02-681 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9181349,59 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 393600,00
  • Oferta z najniższą ceną: 393600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 393600,00
  • Waluta: PLN .
 
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Red Bull Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest zasadne, ponieważ spółka ta jest jedynym organizatorem 5 Konkursu Lotów Red Bull. Zawody Red Bull Flugtag, znane są w Polsce pod nazwą Konkurs Lotów Red Bull. Uczestniczą w nich ekipy uzdolnionych konstruktorów i śmiałych pilotów. Ekipa musi zaprojektować, zbudować i polecieć własnoręcznie wykonaną maszyną latającą, która po wybiciu z 6-metrowej platformy poszybuje lub, do czego dochodzi znacznie częściej, zaliczy spektakularne lądowanie na wodzie. Flugtag po niemiecku znaczy dzień lotu, jednak nie tylko o latanie za pomocą ludzkich mięśni tu chodzi. Ekipy oceniane są w trzech kategoriach: długość lotu, kreatywność konstrukcji oraz wrażenie artystyczne. Kryteria te zainspirowały uczestników poprzednich edycji do zbudowania latających naleśników, domów, pterodaktyli, bocianów, kamperów ze skrzydłami, a nawet szybujących postaci z kreskówek. Od czasu pierwszych zawodów Red Bull Flugtag, zorganizowanych w Wiedniu w 1992 roku, na całym świecie odbyło się już ponad 100 edycji Konkursu, a każda z nich przyciąga ok. 300 tysięcy widzów. Widowiskowe zmagania, które rozgrywane będą w samym sercu naszego miasta, spotkają się zapewne z żywym odbiorem licznej publiczności, zarówno mieszkańców, jak i turystów, która z zapartym tchem śledzić będzie zaciętą rywalizację zawodników z całej Polski. Miasto Gdynia od kilku lat, stanowi dla wielu różnego rodzaju eventów dobry i nierzadko stały adres, czemu sprzyja przyjazny duch miasta, zauważany i doceniany przez organizatorów wielu rozgrywanych w naszym mieście zawodów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 18.09.2015
Data udostępnienia informacji: 18.09.2015
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.09.2015 09:16 Dodanie informacji Maciej Zaborski