Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję Miasta Gdyni podczas charytatywnego turnieju piłki nożnej

09/07/2014    S129    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2014/S 129-231559
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi

Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 04.07.2014 roku i zamieszczono w dniu 9.07.2014 roku pod numerem 2014/S 129-231559
 
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Joanna Szabłowska, Maciej Zaborski
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni podczas charytatywnego turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży „Julianna Cup 2014", który odbędzie się w dniu 22 czerwca 2014 roku oraz sześciu miniturniejów dla dzieci pod nazwą „Gdyńska przygoda z piłką" okresie od 30 czerwca do 9 sierpnia 2014 roku
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonawca w ramach promocji zobowiązany jest do umieszczenia logo Gdynia Sport: na wszystkich materiałach reklamowych związanych z Turniejem, na koszulkach osób prowadzących rozgrywki, na stronie internetowej Wykonawcy, umożliwieniu ekspozycji innych materiałów reklamowych oraz rozprowadzaniu materiałów promocyjnych Miasta Gdyni podczas Turnieju.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 8 365 853,66 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych,
związanych z ochroną wyłącznych praw
art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Stowarzyszeniu Klub Sportowy Bałtyk Gdynia Akademia Piłkarska z siedzibą w Gdyni (81 - 538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 jest zasadne, ponieważ jest to jedyny organizator przedmiotowych turniejów. Stowarzyszenie Klub Sportowy Bałtyk Gdynia Akademia Piłkarska już od ponad 80 lat niezmiennie związane jest z Miastem Gdynia, a jego wieloletnia działalność w szczególny sposób wpisała się na karty historii sportu i ze społecznością naszego miasta.
Przedmiotowy projekt realizowany jest z myślą o najmłodszych mieszkańcach Gdyni. Rozpoczynający projekt charytatywny turniej piłki nożnej o nazwie „Julianna Cup 2014" ma na celu wsparcie podopiecznej Fundacji „Słoneczko", niepełnosprawnej dziewczynki o imieniu Julianna ale przede wszystkim kształtowanie właściwej postawy dzieci i młodzieży wobec osób niepełnosprawnych. Bardzo ważnym aspektem turnieju jest również propagowanie sportowej rywalizacji zgodnie z zasadami fair play, popularyzacja piłki nożnej jako aktywnej formy uprawiania sportu oraz rozwijanie świadomości ekologicznej poprzez jednoczesny udział uczestników turnieju w programie „Zakrętki.info - pomagamy nie tylko przyrodzie...". W turnieju wezmą udział zawodnicy z klubów krajowych jak i zagranicznych, dla których przewidziane zostały nagrody. Drugą część projektu stanowią miniturnieje, w których udział wezmą dzieci z roczników 2008-2001 zarówno będące fanami piłki nożnej, jak i zupełnie nią niezainteresowane. W ramach przedmiotowych miniturniejów młodzi Gdynianie będą mogli wraz z rodzicami uczestniczyć w rozgrywkach piłkarskich i poczuć prawdziwe emocje sportowe. Organizacja turniejów piłkarskich dla najmłodszych będzie stanowiło znakomitą promocję miasta Gdyni, jako miasta stawiającego na krzewienie prawidłowych postaw obywatelskich wobec niepełnosprawnych a także propagujących aktywne spędzanie wolnego czasu dzieci wraz z rodzicami
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GOSIR.DZPI.2711.15.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.6.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Stowarzyszenie Klub Sportowy Bałtyk Gdynia Akademia Piłkarska
ul. Olimpijska 5/9
81-538 Gdynia
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 150 000 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.7.2014

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 09.07.2014
Data udostępnienia informacji: 10.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.07.2014 15:18 Dodanie informacji Maciej Zaborski