Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na promocję Miasta Gdyni oraz GCS podczas XIX MP Cheerleaders – Gdynia Cheerleaders Cup 2016.

09/04/2016    S70    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2016/S 070-122949

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 07.04.2016 roku i zamieszczono w dniu 09.04.2016 roku pod numerem 2016/S 070-122949

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas podczas imprezy „XIX Mistrzostw Polski Cheerleaders - Gdynia Cheerleaders Cup 2016" w terminie 8 - 10.4.2016 roku w Gdyni.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas podczas imprezy „XIX Mistrzostw Polski Cheerleaders - Gdynia Cheerleaders Cup 2016" w terminie 8 - 10.4.2016 roku w Gdyni. Promocja Miasta Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Imprezy i umieszczeniu nazwy Gdynia w oficjalnej nazwie Imprezy „XIX Mistrzostwa Polski Cheerleaders - Gdynia Cheerleaders Cup 2016", umieszczeniu logo Miasta Gdyni w materiałach reklamowych związanych z organizacją Imprezy wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter), umieszczeniu logo Miasta Gdyni na pucharach oraz dyplomach wręczanych najlepszym zawodnikom Imprezy itp. Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności polegająca między innymi na: promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami") organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej wykonawcy w okresie obowiązywania umowy, umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 10 569 105,69 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych,
związanych z ochroną wyłącznych praw

Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Mazurenko Armwrestling Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-245) przy ulicy Okrzei 18/7 jest zasadne, ponieważ wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Chearleaders jest współorganizatorem imprezy „XIX Mistrzostw Polski Cheerleaders - Gdynia Cheerleaders Cup 2016". Na mocy leżących po stronie spółki obowiązków, jest ona uprawniona do zawierania dalszych zobowiązań w zakresie realizacji działań promocyjno-reklamowych podmiotowej imprezy. Od samego początku swojej działalności Mazurenko Armwrestling Promotion Sp. z o.o. organizowała lub była koordynatorem wielu prestiżowych zawodów, głównie w siłowaniu na ręce, jakimi były coroczne Mistrzostwa Polski, Puchary Polski, coroczny Puchar Świata Zawodowców, Zawodowe Ligi, Gale Armwrestlingu Zawodowego, Mistrzostwa Europy oraz Mistrzostwa Świata w Armwrestlingu. Największym sukcesem była organizacja XXXV Mistrzostw Świata - Gdynia 2013 (wyróżnienie Prezydenta Miasta Gdyni w kategorii „Sportowa Impreza Roku 2013"). Cheerleading jest dyscypliną stosunkowo młodą, jednak rozwija się w Polsce bardzo prężnie, to sport łączący piękno muzyki, tańca, zawodniczek i zawodników. To również ciężka praca trenerów, choreografów i tancerzy. Rozwój cheerleadingu w Polsce rozpoczął się w 1988 roku, kiedy dzięki inicjatywie państwa Ruty i Edwarda Krajewskich powstał pierwszy tego rodzaju zespół w Warszawie. Zawody odbędą się pod egidą Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders - organizacji sportowej zrzeszającej, w chwili obecnej, ponad tysiąc sportowców, którzy rywalizują w ramach Grand Prix Polski Cheerleaders. Od 1997 roku rozgrywane są Mistrzostwa Polski Cheerleaders, które są najważniejszym wydarzeniem dla wszystkich cheerleaderek oraz działaczy zrzeszonych w PSCh. To prawdziwe święto tańca i niespotykane widowisko dla kibiców cheerleadingu. PSCh posiada wykwalifikowaną kadrę sędziowską, której wiedza i doświadczenie cenione jest w pracach komisji sędziowskich na zawodach rangi Mistrzostw Europy i Świata, w których od lat uczestniczą zespoły reprezentujące Polskę. Przez wiele lat PSCh było członkiem European Cheerleading Association oraz International Federation of Cheerleading. Cheerleading mogą uprawiać również osoby niepełnosprawne. Władze PSCh planują włączyć tancerzy na wózkach do regularnego udziału w zawodach. W kwietniu odwiedzą Trójmiasto najlepsze formacje cheerleaders z całej Polski, a prezentowane przez nie choreografie zdobione pięknymi strojami, dynamiczną muzyką i niesamowitą energią, na długo zapadną w pamięć widzów. Podczas dwudniowych zmagań do walki stanie prawie tysiąc zawodniczek i zawodników. Wielu z nich ma znaczące osiągnięcia również na arenie międzynarodowej. Miasto Gdynia zawsze z chęcią wspiera nowe inicjatywy, tym bardziej takie, które mają na celu propagowanie aktywnego spędzania czasu. Stwierdzić należy, iż to niecodzienne, emocjonujące widowisko sportowe zgromadzi z pewnością dużą rzeszę kibiców, co z pewnością będzie doskonałą promocją dla Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GCS.DZPI.2711.8.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 058-098537 z dnia 23.3.2016
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
5.4.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Mazurenko Armwrestling Promotion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Okrzei 18/7
81-245 Gdynia
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 44 600 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.4.2016

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 09.04.2016
Data udostępnienia informacji: 11.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.04.2016 09:37 Dodanie informacji Maciej Zaborski