Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję Miasta Gdyni oraz GCS podczas VII Biegu Morskiego Komandosa.

02/09/2016    S169    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2016/S 169-304055
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi

Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 29.08.2016 roku i zamieszczono w dniu 02.09.2016 roku pod numerem  2016/S 169-304055

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas VII Biegu Morskiego Komandosa pamięci gen. broni Włodzimierza Potasińskiego.
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.29.2016
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się w ramach organizowanego Turnieju do promowania Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu oraz jego działalności.
2. Obowiązki Zleceniobiorcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają w szczególności na:
1) umieszczeniu logo „Gdynia sport" w materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Imprezy np.: materiały prasowe, plakat, zaproszenia i inne,
2) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na koszulkach startowych uczestników Imprezy,
3) eksponowaniu bramy startowej Miasta Gdyni na Terenie Imprezy,
4) eksponowaniu balonu reklamowego, banerów, roll-upów, winderów Miasta Gdyni
5) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 100 szt. plakatów rozmieszczonych środkach komunikacji miejskiej w Gdyni ,przy organizacji Imprezy,
6) zamieszczeniu spotu reklamowego w radiu o zasięgu lokalnym itp.
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 10 569 105.69 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się w ramach organizowanego Turnieju do promowania Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu oraz jego działalności.
2. Obowiązki Zleceniobiorcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają w szczególności na:
1) umieszczeniu logo „Gdynia sport" w materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Imprezy np.: materiały prasowe, plakat, zaproszenia i inne,
2) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na koszulkach startowych uczestników Imprezy,
3) eksponowaniu bramy startowej Miasta Gdyni na Terenie Imprezy,
4) eksponowaniu balonu reklamowego, banerów, roll-upów, winderów Miasta Gdyni
5) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 100 szt. plakatów rozmieszczonych środkach komunikacji miejskiej w Gdyni ,przy organizacji Imprezy,
6) zamieszczeniu spotu reklamowego w radiu o zasięgu lokalnym itp.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Pani Sylwii Szulwach prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Adventures Sylwia Szulwach" z siedzibą w Gdyni (81-553) przy ulicy Bernadowskiej 1 jest zasadne, ponieważ jest ona jedynym organizatorem VII Biegu Morskiego Komandosa. Jest to jedyny bieg o tak specyficznej formule pod hasłem „Dorwać komandosa", w którym amatorzy próbują dogonić profesjonalistów. Trzy minuty przed planowanym startem zawodników „Operacja Rekrut" wyruszy grupa komandosów. Każdy uczestnik będzie miał dodatkową motywację - dogonić komandosów. Za dogonienie żołnierzy Formozy, Organizator przekaże kwotę 1000 zł na konto instytucji zajmującej się pomocą charytatywną - Stowarzyszenie KRS FORMOZA. Bieg Morskiego Komandosa cieszy się coraz większą popularnością, o czym świadczy stale rosnąca liczba startujących w nim zawodników jak i obserwujących imprezę widzów. Gdy pojawił się pomysł organizacji I edycji Biegu w 2010 roku organizatorzy nie przypuszczali, że uda się zaszczepić ideę ekstremalnego wysiłku oraz chęci sprawdzenia swoich sił w trudnych warunkach tak szerokiemu gronu. Impreza od czterech edycji podtrzymuje opinię najtrudniejszego biegu ekstremalnego w Polsce, co przyczyniło się do ewolucji jego formuły do siedmiu propozycji startowych tj. HARD Historyczny, HARD I, HARD II, Sprint i Sprint Historyczny, Team oraz Team Sprint. Na zakończenie imprezy przeprowadzony zostanie Bieg Morskiego Komandosa „Operacja Rekrut" oraz Bieg Małego Komandosa. W ciągu dwóch dni planuje wystartować ponad 1000 osób z całej Polski. Bieg Morskiego Komandosa stał się marką samą w sobie. Jego formuła oraz unikatowy charakter pozwalają stwierdzić, iż ta wyjątkowa, emocjonująca impreza będzie doskonałą formą promocji Miasta Gdyni jako miasta, w którym warto jest spędzać wolny czas oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2016/S 157-284996
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas VII Biegu Morskiego Komandosa pamięci gen. broni Włodzimierza Potasińskiego.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/08/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Sylwia Szulwach Adventures
ul. Bernadowska 1
Gdynia
81-553
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 23 577.24 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/08/2016

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 02.09.2016
Data udostępnienia informacji: 05.09.2016
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.09.2016 08:12 Dodanie informacji Maciej Zaborski