Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję Miasta Gdyni oraz GCS podczas turnieju U-20 European Youth Basketball League w Gdyni.

21/04/2016    S78    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2016/S 078-139230
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi

Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 19.04.2016 roku i zamieszczono w dniu 21.04.2016 roku pod numerem  2016/S 078-139230

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas turnieju finałowego U-20 European Youth Basketball League w dniach 19 - 20 kwietnia 2016 roku w Gdyni.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas turnieju finałowego U-20 European Youth Basketball League w dniach 19 - 20 kwietnia 2016 roku w Gdyni. Promocja Miasta Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdyni tytułu Partnera Strategicznego Turnieju,umieszczeniu logo „Gdynia sport" oraz nazwy „Gdynia" we wszystkich materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przy użyciu metod poligraficznych przy organizacji Turnieju np.: materiały prasowe, plakaty i inne, eksponowaniu logo Miasta Gdyni na środku boiska Hali, gdzie rozgrywane będzie Turniej, umieszczeniu 2 flag z logo Miasta Gdyni o wymiarach 1 m x 1,5 m (szer. x wys.), eksponowanych pod kopułą Hali, gdzie rozgrywany będzie Turniej itd. Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu polegająca między innymi na: promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami") organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy,umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy itd.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 10 569 105,69 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych,
związanych z ochroną wyłącznych praw


Art. 67 ust 1 pkt 1 a) i b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Gdyńskiemu Klubowi Koszykówki Arka Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Podolskiej 21 jest zasadne, ponieważ zespół Spółki - Asseco Gdynia U20 zakwalifikował się do turnieju Final Four najlepszych drużyn Europy (zawodnicy do lat 20). Jednocześnie decyzją zarządu organizacji European Youth Basketball League Gdynia została wybrana na gospodarza finałów rozgrywek U20 w koszykówce męskiej w roku 2016. EYBL - EUROPEAN YOUTH BASKETBALL LEAGUE to międzynarodowe rozgrywki, które ze względu na bardzo wysoki poziom sportowy określane się mianem „młodzieżowej Euroligi". EYBL istnieje od 1998 roku i zrzesza zespoły zawodników w wieku 14-20 lat. Obejmuje głównie wschodnią Europę, ale w sumie wśród grających zespołów można znaleźć przedstawicieli aż 26 krajów. Zespół Asseco Gdynia U20 z bardzo dobrym bilansem wygranych (12:3) w tym sezonie znalazł się wśród grona czterech najlepszych, młodych drużyn Starego Kontynentu. Obok Asseco Gdynia do rywalizacji przystąpią również awansujący z pierwszej pozycji BC Khimki oraz Bc Tsmoki-Minsk i LBBA Luxembourg. Warto także dodać, że w tym sezonie zespół żółto-niebieskich prowadzony przez utalentowanego trenera Sebastjana Krasovca zdobył już Mistrzostwo Polski Juniorów Starszych. Organizacja międzynarodowego turnieju o tytuł najlepszej drużyny Europy oznacza nie tylko wielu kibiców, zainteresowanie mediów polskich i międzynarodowych ale również budzi duże zainteresowanie w Gdyni wśród mieszkańców. Na trybunach hali Gdynia Arena podczas spotkań sportowych zasiadają liczne rzesze kibiców. W ziwązku z powyższym organizacja tak ważnego turnieju będzie doskonałą promocją dla Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GCS.DZPI.2711.11.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 067-117667 z dnia 6.4.2016
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.4.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Gdyński Klub Koszykówki Arka Spółka Akcyjna
ul. Podolska 21
81-321 Gdynia
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 62 770 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.4.2016
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 21.04.2016
Data udostępnienia informacji: 25.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.04.2016 10:02 Dodanie informacji Maciej Zaborski