Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na promocję Miasta Gdyni oraz GCS podczas turnieju snookera Gdynia Open 2016 w Gdyni.

01/03/2016    S42    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 


Polska-Gdynia: Usługi w
 zakresie promocji

2016/S 042-069757

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 26.02.2016 roku i zamieszczono w dniu 01.03.2016 roku pod numerem 2016/S 042-069757

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas turnieju snookera Gdynia Open 2016 w terminie 26 - 28.2.2016 roku w Gdyni.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas turnieju snookera Gdynia Open 2016 w terminie 26- 28.2.2016 roku w Gdyni. Promocja Miasta Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Turnieju i umieszczeniu nazwy Gdynia w oficjalnej nazwie Turnieju „Gdynia Open 2016", umieszczeniu logo „Gdynia sport" lub nazwy „Gdynia" w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Turnieju (np.: plakaty, bilety, programy, ulotki) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Turniejem, umieszczeniu logo „Gdynia sport" w materiałach reklamowych związanych z organizacją Turnieju wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter), umieszczenie reklamy Miasta Gdyni na trzech stronach katalogu programowego Turnieju, wydawanego przy organizacji Turnieju itd. Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności polegająca między innymi na: promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami") organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej wykonawcy w okresie obowiązywania umowy, umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy itd.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 10 569 105,69 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych,
związanych z ochroną wyłącznych praw


Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Pani Agacie Czerwińskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą AC Event Agata Czerwińska z siedzibą w Zielonej Górze (65-383) przy ulicy Leszczynowej 10 jest zasadne, ponieważ jest ona wspólnie z World Snooker współorganizatorem turnieju snookera Gdynia Open 2016. Na mocy porozumienia pomiędzy organizatorami i leżących po stronie Pani Agaty Czerwińskiej obowiązków, jest ona uprawniona do zawierania dalszych zobowiązań w zakresie realizacji działań promocyjno - reklamowych przedmiotowej imprezy. Snooker jest dynamicznie rozwijającym się sportem o bardzo pozytywnych skojarzeniach - uczy zasad fair play, strategii i zdrowej rywalizacji. Kojarzony jest z prezcyzją, elegancją systematycznością i wielkimi emocjami. Turniej w Gdyni ma już swoją markę wśród kibiców i zawodników. Nasi zwodnicy coraz częściej osiągają sukcesy w turniejach międzynarodowych, do czego z pewnością przyczynia się możliwość mierzenia się z najlepszymi zawodnikami świata we własnym kraju. Gdynia Open 2016 to jedyny profesjonalny, międzynarodowy turniej snookera rozgrywany w Polsce. W ubiegłorocznej edycji udział wzięło 231 zawodników, a turniej na Hali Gdynia Arena obejrzało ponad 3.500 widzów. Ranga imprezy, jak i wysoki poziom jej organizacji przełożył się na zainteresowanie uczestników w tym roku. Zgłosiło się już 254 zawodników, z czego 101 to profesjonaliści, a 154 to amatorzy. Miasto Gdynia zawsze z chęcią wspiera nowe inicjatywy, tym bardziej takie, które mają na celu propagowanie aktywnego spędzania czasu. Patronem medialnym tego wyjątkowego wydarzenia jest radio Eska, portal Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki/Kurier Gdyński oraz Prestiż. Stwierdzić zatem należy, iż to niecodzienne, emocjonujące widowisko sportowe zgromadzi z pewnością dużą rzeszę kibiców sportowych ze względu na obecność gwiazd największego formatu i możliwość spotkania się z nimi oko w oko. Przewidywana ilość widzów to 5.500 osób w ciągu 3 dni turnieju. Podczas przygotowań do edycji Gdynia Open 2016 został położony nacisk na jak największe zainteresowanie mieszkańców i snookerową edukację. Imprezie towarzyszyć będą rozbudowane działania promocyjne i informacyjne realizowane nie tylko w Gdyni, ale również w całej Polsce, oraz mediach ogólnopolskich i regionalnych, co z pewnością będzie doskonałą promocją dla Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GCS.DZPI.2711.2.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 028-045928 z dnia 10.2.2016
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.2.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
AC Event Agata Czerwińska
ul. Leszczynowa 10
65-383 Zielona Góra
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 250 900 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.2.2016
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 01.03.2016
Data udostępnienia informacji: 01.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.03.2016 09:26 Dodanie informacji Maciej Zaborski