Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję Miasta Gdyni oraz GCS podczas Targów Wiatr i Woda w Warszawie oraz Targów Wiatr i Woda w Gdyni.

24/03/2016    S59    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 


Polska-Gdynia: Usługi w
 zakresie promocji

2016/S 059-100196

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 23.03.2016 roku i zamieszczono w dniu 24.03.2016 roku pod numerem 2016/S 059-100196

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas „28. Targów Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda" w terminie 10-13 marca 2016 roku w Warszawie oraz „Targów Wiatr i Woda na wodzie" w terminie 28-31 lipca 2016 roku w Gdyni.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas „28. Targów Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda" w terminie 10-13 marca 2016 roku w Warszawie oraz „Targów Wiatr i Woda na wodzie" w terminie 28-31 lipca 2016 roku w Gdyni. Promocja Miasta Gdyni podczas „28. Targów Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA", które odbędą się w dniach 10-13 marca 2016 roku na terenie Centrum Targowego MT Polska w Warszawie polegająca między innymi na: umieszczeniu logo „GDYNIA Żeglarska Stolica Polski"na zaproszeniach na Targi, które będą dystrybuowane wśród zaproszonych gości oraz biletach na Targi dostępnych w kasach biletowych podczas trwania Targów, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na stronie powitalnej w katalogu targów, wydawanym przy organizacji Targów itd. Promocja Miasta Gdyni podczas nadmorskiej edycji „Targów WIATR i WODA na wodzie", która odbędzie się w dniach 28-31 lipca 2016 roku na terenie przystani jachtowej Marina Gdynia w Gdyni polegająca między innymi na: umieszczeniu logo Miasta Gdyni na ulotkach promujących Targi na wodzie, które będą dystrybuowane na ulicach Trójmiasta w okresie obowiązywania umowy, emitowaniu spotów reklamowych Targów na wodzie na antenie ogólnopolskich stacji radiowych (np.: Radio ESKA, Radio Gdańsk) z treścią: „Na Targi zaprasza Miasto Gdynia"itd. Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas targów w Warszawie polegająca między innymi na: umieszczeniu banneru promującego cykl biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami") organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy itd. Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Targów na wodzie w Gdyni polegające między innymi na: umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy, umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych z Targów na wodzie dla celów promocyjno-reklamowych itd.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 10 569 105,69 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych,
związanych z ochroną wyłącznych praw


Art. 67 ust 1 pkt 1 a) i b) ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Murator Expo Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 13/15 jest zasadne, ponieważ jest ona wyłącznym organizatorem cyklu imprez, w skład którego w 2016 roku wchodzą „28. Targi Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA" oraz nadmorska edycja „Targów WIATR i WODA na wodzie". W 2016 roku odbędzie się już 28 edycja tych prestiżowych targów w Warszawie a 11 edycja targów na wodzie w Gdyni. Od kilku lat każdorazowo w Targach WIATR i WODA w Warszawie bierze udział ponad 400 wystawców z Polski i zagranicy oraz blisko 40 000 odwiedzających. Ogromne zainteresowanie niniejszym eventem świadczy o jego wysokim poziomie organizacyjnym a także randze, jaką cieszy się na świecie, dzięki czemu na stałe wpisał się w polski kalendarz targów i wydarzeń związanych z wodą. Targi są coroczną zapowiedzią zbliżającego się sezonu żeglarskiego, największą imprezą wystawienniczą branży sportów wodnych i rekreacji w Polsce i istotnym wydarzeniem na rynku europejskim. Targi WIATR i WODA służą prezentacji bogatej oferty producentów przemysłu jachtowego oraz producentów, dystrybutorów i usługodawców związanych z szeroko rozumianym sektorem sportu, rekreacji i wypoczynku na wodzie. Licznym amatorom sportów wodnych dostarczają praktyczną wiedzę o dostępnym na rynku sprzęcie sportowym i rekreacyjnym, służą ponadto rozwijaniu zainteresowań różnymi formami turystyki i krajoznawstwa. Ponadto nadmorska edycja przedmiotowej imprezy to jedyne targi takiego rodzaju odbywające się w Gdyni. W przystani Marina Gdynia można będzie oglądać najpiękniejsze jachty, najszybsze łodzie motorowe, skutery. Swoje produkty zaprezentują firmy oferujące akcesoria żeglarskie i motorowodne, sprzęt nawigacyjny, asekuracyjny i ratunkowy, odzież turystyczną i sportową. Nie zabraknie także organizatorów czarterów, regat oraz mediów branżowych. Głównym celem „Targów WIATR i WODA na wodzie" jest promocja Gdyni - Żeglarskiej Stolicy Polski oraz popularyzacja idei żeglarstwa morskiego i sportów wodnych, a także umożliwienie amatorom wodnej rekreacji oceny walorów i testu jachtów, łodzi motorowych i sprzętu sportowego w ich naturalnym środowisku - na wodzie. Obu powyższym edycjom towarzyszyć będą rozbudowane działania promocyjne i informacyjne realizowane w mediach ogólnopolskich oraz lokalnych. Logo Miasta Gdyni widnieć będzie na billboardach i plakatach rozmieszczonych w Warszawie oraz Trójmieście. Liczne czasopisma i magazyny branżowe będą rozpisywać się o niniejszych imprezach, promując Gdynię jako „Żeglarską Stolicę Polski". Mając na uwadze powyższe stwierdzić również należy, iż niniejsza impreza jak co roku zgromadzi zarówno w Warszawie, jak i w Gdyni licznych uczestników i widzów, co z pewnością będzie doskonałą promocją dla miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GCS.DZPI.2711.5.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 040-065997 z dnia 26.2.2016
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.3.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Murator Expo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Senatorska 13/15
00-075 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 338 450 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.3.2016
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 24.03.2016
Data udostępnienia informacji: 24.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.03.2016 09:49 Dodanie informacji Maciej Zaborski