Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję Miasta Gdyni oraz GCS podczas PZU Gdynia Półmaraton 2016 w terminie 18–20.3.2016r. w Gdyni.


08/04/2016    S69    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2016/S 069-120864

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 06.04.2016 roku i zamieszczono w dniu 08.04.2016 roku pod numerem 2016/S 069-120864

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas PZU Gdynia Półmaraton 2016 w terminie 18 - 20.3.2016 roku w Gdyni.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas PZU Gdynia Półmaraton 2016 w terminie 18 - 20.3.2016 roku w Gdyni. Promocja Miasta Gdyni polegająca między innymi na: umieszczeniu logo „Gdynia sport" (zwanego dalej „logo Miasta Gdyni") lub nazwy „Gdynia" w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Imprezy np.: ulotki, plakaty, teczki prasowe, zaproszenia oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na dyplomach, które zostaną wręczone uczestnikom Imprezy, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na plecakach wręczanym uczestnikom Imprezy w pakietach startowych,umieszczenie logo Miasta Gdyni na koszulkach wolontariuszy Imprezy itp. Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności polegająca między innymi na: promocji MTB C. Hartwig Gdynia Maraton organizowanym przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy www.pzugdyniapolmaraton.pl w okresie obowiązywania umowy, umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy itp.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 10 569 105,69 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych,
związanych z ochroną wyłącznych praw


Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Sport Evolution - Pawelec i Spółka Spółce Jawnej z siedzibą w Nowej Iwicznej jest zasadne, ponieważ spółka ta jest jedynym organizatorem PZU Gdynia Półmaraton. Program imprezy obejmuje 3 dni - oprócz biegu głównego, odbędą się biegi dla dzieci młodzieży oraz Living Fit Expo. Widowiskowe zmagania, które rozgrywane będą w samym sercu naszego miasta, spotkają się zapewne z żywym odbiorem licznej publiczności, zarówno mieszkańców, jak i turystów, która z zapartym tchem śledzić będzie zaciętą rywalizację wzdłuż trasy. Organizatorzy biegu przewidują ok 5 tysięcy uczestników, jednak w ciągu najbliższym 5 lat zamierzają podnieść frekwencje w zawodach do co najmniej 10 tysięcy osób. Impreza jest projektowana nawet na 20 tysięcy uczestników, co stawiałoby event w gronie największych tego typu zawodów w Europie. Firma Sport Evolution zamierza uzyskać status Brązowego Biegu (IAAF Bronze Label Road Race), stawiający imprezę w gronie najbardziej prestiżowych biegów ulicznych na świecie oraz zapraszać do udziału coraz lepszych sportowców z medalistami Mistrzostw Europy, Świata i Igrzysk Olimpijskich włącznie. Organizator zamierza podpisać umowę partnerską z TVP i zapewnić co roku szeroki przekaz telewizyjny z PZU Półmaratonu Gdynia. Co więcej, przynależność do Międzynarodowego Stowarzyszenia Biegów Ulicznych (AIMS) gwarantuje międzynarodową rozpoznawalność poprzez obecność w kalendarzu imprez i magazynie Distance Running. Miasto Gdynia od kilku lat, stanowi dla wielu sportowych konkurencji dobry i nierzadko stały adres, czemu sprzyja przyjazny duch miasta, zauważany i doceniany przez organizatorów wielu rozgrywanych w naszym mieście zawodów. Imprezy biegowe cieszą się ogromną popularnością w Polsce a nowa długość trasy pólmaratonu staje się kolejną dyscypliną sportu, za pośrednictwem której można z powodzeniem promować Miasto Gdynię oraz Gdyńskie Centrum Sportu jednostkę budżetową oraz jej działalność, czego niezaprzeczalnym dowodem są minione imprezy.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GCS.DZPI.2711.4.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 038-062655 z dnia 24.2.2016
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.3.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Sport Evolution - Pawelec i Spółka Spółka Jawna
ul. Zimowa 31A/28
05-515 Nowa Iwiczna
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 165 810 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
6.4.2016
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 08.04.2016
Data udostępnienia informacji: 08.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.04.2016 09:54 Dodanie informacji Maciej Zaborski