Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję Miasta Gdyni oraz GCS podczas Mistrzostw Europy w Kettlebell Lifting w Gdyni.

13/05/2016    S92    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2016/S 092-165314
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi

Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 11.05.2016 roku i zamieszczono w dniu 13.05.2016 roku pod numerem  2016/S 092-165314

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Mistrzostw Europy w Kettlebell Lifting w terminie 11-15.5.2016 roku w Gdyni.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Mistrzostw Europy w Kettlebell Lifting w terminie 11 - 15.5.2016 roku w Gdyni. Promocja Miasta Gdyni polegająca między innymi na:przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Zawodów, umieszczeniu logo „Gdynia sport" w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Zawodów (np.: plakaty, foldery, zaproszenia, teczki, identyfikatory) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Zawodami, umieszczeniu 16 szt. flag typu winder przed wejściem na Halę podczas trwania Zawodów,umieszczeniu 10 szt. banerów z napisem „Gdynia" na Hali podczas trwania Zawodów itd. Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności polegająca między innymi na: promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami") organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy, umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy itd.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 10 569 105,69 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych,
związanych z ochroną wyłącznych praw

Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Agencji Reklamowej Bono Krzysztof Bobala, Agnieszka Nykiel-Bobala spółka cywilna z siedzibą w Szczecinie (71-220) przy ulicy Koralowej 23/1 jest zasadne, ponieważ jest to jedyny organizator tych zawodów upoważniony do podpisywania umów z podmiotami trzecimi zainteresowanymi promowaniem się poprzez przedmiotową Imprezę. Właściciele Agencji Reklamowej Bono Krzysztof Bobala, Agnieszka Nykiel-Bobala spółka cywilna posiadają również niezbędną wiedzę i doświadczenie w organizacji tego typu przedsięwzięć. Mimo, iż „matecznikiem" kettlebell lifting jest Rosja i republiki poradzieckie, to sport ten z roku na rok staje się coraz popularniejszy w Europie Zachodniej i w USA. W Polsce trudno dziś znaleźć klub fitness czy siłownię, która nie byłaby wyposażona choćby w kilka odważników. Do popularyzacji kettlebell w naszym kraju ogromnie przyczyniło się Polskie Stowarzyszenie Kettlebell i Fitness. W uznaniu tego dorobku International Union of Kettlebell Lifting wyróżniła Polskę, i tym samym Gdynię, jako Organizatora tegorocznych Mistrzostw Europy w kettlebell lifting. Zawody, na które przybędzie około 500 najlepszych zawodniczek i zawodników z całej Europy mają mieć w pełni profesjonalny charakter, włącznie z kontrolą antydopingową prowadzoną przez Światową Agencję Antydopingową (WADA). To bardzo widowiskowa dyscyplina sportu. Zawodnicy występują z jednym lub dwoma odważnikami o wadze do 32 kg każdy i przez 10 minut stosując różne techniki unoszą ten ciężar nad głowę. Zwycięża ten, któremu udało się wykonać największą ilość powtórzeń. Przy każdym stanowisku znajduje się duża tablica elektroniczna, która pozwala publiczności na bieżąco obserwować osiągane wyniki i stan zmagań. Zawodnicy ćwiczyć będą w różnych kategoriach, zależnie między innymi od ich wieku i płci. Wszystkich startujących łączyć jednak będzie wspólna pasja do „giriewoj sport" oraz stalowy charakter i determinacja, tak niezbędne przy uprawianiu właśnie tej dyscypliny. Miasto Gdynia zawsze z chęcią wspiera nowe inicjatywy. Stwierdzić należy, iż to niecodzienne, emocjonujące widowisko sportowe zgromadzi z pewnością dużą rzeszę kibiców, okaże się ogromnym sukcesem oraz odbije się szerokim echem nie tylko na terenie Polski, ale i całej sportowej Europy. Z pewnością wydarzenie to będzie doskonałą promocją dla Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GCS.DZPI.2711.12.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 074-129974 z dnia 15.4.2016
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.4.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Agencja Reklamowa Bono Krzysztof Bobala, Agnieszka Nykiel-Bobala spółka cywilna
ul. Koralowa 23/1
71-220 Szczecin
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 15 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.5.2016
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 13.05.2016
Data udostępnienia informacji: 13.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.05.2016 12:15 Dodanie informacji Maciej Zaborski