Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz GCS przez zespół piłki nożnej w II połowie 2017 r.

11/07/2017    S130    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 
 
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2017/S 130-266172

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół piłki nożnej w II połowie 2017 r.
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.39.2017
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn z podziałem na II części.
2. Pierwsza część zamówienia obejmuje promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi piłki nożnej mężczyzn.
3. Druga część zamówienia obejmuje promocję Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo II lub III Ligi piłki nożnej mężczyzn.
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 14 474 296.74 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi piłki
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79342200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
1) przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 20 grudnia 2017 roku poprzez zespół piłki nożnej mężczyzn biorący udział w rozgrywkach rundy jesiennej o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi (zwany dalej „Zespołem”), który podczas wszystkich meczy piłkarskich rozgrywanych w roli gospodarza będzie występował w Gdyni,
2) promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez Wykonawcę podczas meczów ligowych, zawodów, widowisk sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze lokalnym i krajowym,
3) posiadanie lub umieszczenie przez Wykonawcę nazwy „Gdynia” w oficjalnej nazwie Zespołu, zgłoszonej właściwemu podmiotowi organizującemu rozgrywki o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi piłki nożnej mężczyzn, którą oficjalnie będzie się posługiwał Zespół,
4) kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Miasta Gdynia w ramach działań promocyjnych przygotowanych i wykonywanych przez Wykonawcę oraz na jego koszt,
5) promocja Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie logotypów miasta Gdyni na materiałach informacyjno – promocyjnych oraz poligraficznych przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę oraz na jego koszt,
6) użyczenie Gminie Miasta Gdynia oraz Gdyńskiemu Centrum Sportu jednostce budżetowej przez Wykonawcę wizerunku zawodników zespołu oraz całej drużyny dla celów promocyjnych Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej,
Zakres realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:
7.1) promowanie Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie wskazanych przez Gminę Miasto Gdynia logotypów (zwanych dalej „Logo”) na materiałach informacyjno-promocyjnych i poligraficznych, dotyczących identyfikacji wizualnej, o treściach uzgodnionych z Gminą Miasta Gdynia i przez nią zaakceptowanych a przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę ze środków własnych; w tym między innymi:
a) umieszczenie Logo lub nazwy „Gdynia” w wybranych materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przy użyciu metod poligraficznych przez Wykonawcę przy organizacji rozgrywek np.: materiały prasowe, plakaty, kalendarze planszowe z wizerunkiem Zespołu, bilety, akredytacje i inne,
b) umieszczenie Logo na oficjalnej stronie internetowej Zespołu wraz z linkiem do strony: www.gdyniasport.pl w okresie obowiązywania umowy,
c) umieszczenie Logo w grafice, która zostanie umieszczona na 2 autobusach komunikacji miejskiej w Gdyni,
d) umieszczenie podczas spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza, wzdłuż długiego boku boiska stadionu, który musi się mieścić w Gdyni (zwanym dalej „Stadionem”):
— w przypadku wykorzystania elektronicznych band LED – spotów reklamowych z Logo doręczonych przez Zamawiającego (czas reklamowy 70 %),
— w przypadku nie wykorzystania elektronicznych band LED – Logo na 4 bandach statycznych o wymiarach 1 m x 5 m (wys. x szer.),
e) umieszczenie Logo na banerze wykonanym z siatki typu „mesh” o wymiarach 1,6 m x 120 m (wys. x szer.), eksponowanym wzdłuż długiego boku boiska na Stadionie podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
f) umieszczenie Logo na 2 banerach wykonanych z siatki typu „mesh” o wymiarach 1,6 m x 80 m (wys. x szer.), eksponowanych wzdłuż krótkich boków boiska na Stadionie podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
g) umieszczenie Logo na tablicy wywiadów eksponowanej w „strefie mieszanej” oraz w salce konferencyjnej Stadionu,
h) umieszczenie 2 flag z Logo, wykonanych z poliestru oraz 1 flagi Miasta Gdyni, wykonanej z poliestru przed Stadionem
Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności szczegółowo opisane są w Rozdziale 3 ust. 5 pkt 7.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto oferty / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy / Waga: 5
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo II lub III Ligi piłki nożnej
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79342200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
1) przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 10 grudnia 2017 poprzez zespół piłki nożnej mężczyzn biorący udział w rozgrywkach rundy jesiennej o mistrzostwo II lub III Ligi (zwany dalej „Zespołem”), który podczas wszystkich meczy piłkarskich rozgrywanych w roli gospodarza będzie występował w Gdyni,
2) promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez Wykonawcę podczas meczów ligowych, zawodów, widowisk sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze regionalnym i krajowym,
3) posiadanie lub umieszczenie przez Wykonawcę nazwy „Gdynia” w oficjalnej nazwie Zespołu, zgłoszonej właściwemu podmiotowi organizującemu rozgrywki II lub III Ligi piłki nożnej mężczyzn, którą oficjalnie będzie się posługiwał Zespół,
4) kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności w ramach działań promocyjnych przygotowanych i wykonywanych przez Wykonawcę oraz na jego koszt,
5) promowanie Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie logotypów Gminy Miasta Gdynia na materiałach informacyjno – promocyjnych oraz poligraficznych przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę oraz na jego koszt,
6) użyczenie Gminie Miastu Gdynia oraz Gdyńskiemu Centrum Sportu jednostce budżetowej przez Wykonawcę wizerunku zawodników zespołu oraz całej drużyny dla celów promocyjnych Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej,
7) Zakres realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:
Promowanie Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie wskazanych przez Gminę Miasta Gdynia logotypów (zwanych dalej „Logo”) na materiałach informacyjno-promocyjnych i poligraficznych, dotyczących identyfikacji wizualnej, o treściach uzgodnionych z Gminą Miasta Gdynia i przez nią zaakceptowanych a przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę ze środków własnych; w tym między innymi:
a) umieszczenie Logo lub nazwy „Gdynia” w wybranych materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przy użyciu metod poligraficznych przez klub przy organizacji rozgrywek np.: materiały prasowe, plakaty, kalendarze planszowe z wizerunkiem zespołu, bilety, akredytacje i inne,
b) umieszczenie Logo na oficjalnej stronie internetowej Zespołu wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl w okresie obowiązywania umowy,
c) zamieszczenie Logo na materiałach reklamowych związanych z rozgrywkami Zespołu, wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter),
d) umieszczenie Logo na 3 banerach wykonanych z tkaniny banerowej poliestrowej, eksponowanych na stadionie, który musi się mieścić w Gdyni (zwanym dalej „Stadionem”), podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
e) umieszczenie 3 flag z Logo, wykonanych z poliestru, eksponowanych na Stadionie podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
f) eksponowanie Logo na telebimie usytuowanym przy boisku Stadionu, podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
g) eksponowanie spotu reklamowego Gminy Miasta Gdynia na telebimie usytuowanym przy boisku Stadionu, podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
h) przekazywanie Zamawiającemu po każdym meczu rozegranym przez Zespół, fotorelacji, stanowiącej nie mniej niż 10 zdjęć o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 px i gęstości 300 dpi, na adres e-mail: promocja@gdyniasport.pl, nie później niż 36 godzin od zakończenia meczu. Wykonawca oświadcza, że posiada
Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności szczegółowo opisane są w Rozdziale 3 ust. 6 pkt 7.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto oferty / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy / Waga: 5
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 088-172274
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1
Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi piłki
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/06/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Arka Gdynia Sportowa Spółka Akcyjna
ul. Olimpijska 5
Gdynia
81-538
Polska
Kod NUTS: PL633
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 731 707.32 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 724 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2
Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo II lub III Ligi piłki nożnej
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/06/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Stowarzyszenie Klub Sportowy Bałtyk Gdynia
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Kod NUTS: PL633
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 211 382.11 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 203 252.03 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2017

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 11.07.2017
Data udostępnienia informacji: 11.07.2017