Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz GCS podczas turnieju tenisowego w Gdyni.

Ogłoszenie nr 500077801-N-2017 z dnia 19-12-2017 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju tenisowego organizowanego w Gdyni.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 620119-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju tenisowego organizowanego w Gdyni.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.88.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79342200 – 5 - usługi w zakresie promocji. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia turnieju tenisowego (zwanego dalej „Turniejem”), organizowanego przez Wykonawcę w grudniu 2017 roku w Gdyni. 3. Charakterystyka Turnieju: Turniej tenisowy dla dzieci w minimum czterech różnych kategoriach wiekowych w przedziale 5-10 lat. Turniej musi trwać co najmniej dwa dni. W skład Turnieju muszą wchodzić zawody tenisowe oraz co najmniej jeden dzień warsztatowy dla dzieci. Organizowane warsztaty winny zawierać zajęcia z różnych dyscyplin sportowych między innymi takich jak: strzelectwo, judo, lekkoatletyka. Turniej powinien odbywać się na zadaszonych kortach z nawierzchnią syntetyczną w Gdyni (zwanych dalej "Kortami"). 4. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają na: 1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Turnieju, 2) umieszczeniu logo Miasta Gdyni w materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Turnieju np.: plakaty, ulotki, dyplomy i inne, 3) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanym dalej „logo Miasta Gdyni”) na lewym rękawie koszulek, eksponowanych podczas turnieju, 4) eksponowaniu min. 5 szt. banerów z logo Miasta Gdyni o wymiarach 1 m x 2 m (wys. x szer.), wykonanych z tkaniny banerowej poliestrowej na Kortach, podczas trwania Turnieju, 5) eksponowaniu 4 szt. roll-upów z logo Miasta Gdyni wykonanych z tkaniny banerowej poliestrowej na Kortach, podczas trwania Turnieju, 6) eksponowaniu 1 szt. balonu reklamowego z logo Miasta Gdyni o wysokości min. 4m na Kortach, podczas trwania Turnieju, 7) umieszczeniu 8 szt. flag typu winder o wymiarach 3,5m x 0,5m (wys. x szer.), wykonanych z tkaniny poliestrowej przed i na Kortach, podczas trwania Turnieju, 8) zamieszczeniu plakatu reklamującego Turniej z logo Miasta Gdyni na stronie internetowej Wykonawcy Turnieju, 9) zamieszczeniu min 50 szt. plakatów reklamujących Turniej z logo Miasta Gdyni na terenie Trójmiasta, przy organizacji Turnieju, 10) zamieszczeniu informacji o Turnieju z logo Miasta Gdyni na stronie internetowej Polskiego Związku Tenisowego, 11) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na profilu Wykonawcy na facebook’u, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia Turnieju, 12) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni na stronie internetowej Wykonawcy Turnieju wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia Turnieju, 13) przekazywaniu przez spikera informacji (w ilości określonej przez Wykonawcę w ofercie, w ciągu jednego dnia podczas Turnieju), iż Turniej jest wspierany przez Miasto Gdynia, 14) przekazywaniu Zamawiającemu fotorelacji z każdego dnia Turnieju w ilości nie mniejszej niż 20 zdjęć o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 px i gęstości 300 dpi, na adres email: promocja@gdyniasport.pl, nie później niż 36 godzin od zakończenia Turnieju. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku i wykorzystywanie w celach promocji Gminy Miasta Gdyni. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia tych osób z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw lub dóbr osobistych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść, w tym koszty wypłaconych odszkodowań, 15) umożliwieniu ekspozycji innych materiałów reklamowych oraz rozprowadzaniu materiałów promocyjnych Miasta Gdyni podczas Turnieju, 16) umożliwieniu Miastu Gdynia wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z Turnieju oraz zdarzeń przed i po Turnieju dla celów promocyjno-reklamowych Miasta. 5. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają na: 1) umieszczeniu baneru promującego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu (zwane dalej „Wydarzeniami”) na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy, 2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy, 3) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych z Turnieju dla celów promocyjno - reklamowych jednostki Zamawiającego, 4) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Turnieju na potrzeby własne. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia Turnieju, nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 roku. Miejsce realizacji zamówienia: Miasto Gdynia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79342200-5
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 16260.16
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Wojskowy Klub Sportowy "Flota" Gdynia
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Śmidowicza 69
Kod pocztowy: 81-103
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 20000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 20000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 20000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 19.12.2017
Data udostępnienia informacji: 19.12.2017