Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz GCS podczas pokazów lotniczych organizowanych w II połowie 2017 roku w Gdyni.

18/08/2017    S157    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 
 
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2017/S 157-325818
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu podczas pokazów lotniczych organizowanych w II połowie 2017 roku w Gdyni.
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.51.2017
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas i w związku z organizacją pokazów lotniczych (zwanych dalej „Pokazami”), organizowanych przez Wykonawcę w drugiej połowie 2017 roku w Gdyni.
Charakterystyka Pokazów: Pokazy mają trwać co najmniej 2 dni i odbywać się na terenie Gdyni. Impreza ma zawierać elementy pokazów akrobacyjnych grup lotniczych oraz indywidualne występy pilotów. Promocja polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Pokazów oraz umieszczeniu nazwy „Gdynia” w nazwie Pokazów, umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Pokazów np.: plakaty, zaproszenia, materiały prasowe i inne, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na podziękowaniach w formie dyplomów, które zostaną wręczone uczestnikom Pokazów itp.
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 14 474 296.74 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas i w związku z organizacją pokazów lotniczych (zwanych dalej „Pokazami”), organizowanych przez Wykonawcę w drugiej połowie 2017 roku w Gdyni.
Charakterystyka Pokazów: Pokazy mają trwać co najmniej 2 dni i odbywać się na terenie Gdyni. Impreza ma zawierać elementy pokazów akrobacyjnych grup lotniczych oraz indywidualne występy pilotów. Promocja polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Pokazów oraz umieszczeniu nazwy „Gdynia” w nazwie Pokazów, umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Pokazów np.: plakaty, zaproszenia, materiały prasowe i inne, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na podziękowaniach w formie dyplomów, które zostaną wręczone uczestnikom Pokazów itp.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość grup akrobacyjnych z zagranicy / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto oferty / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy / Waga: 10
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 119-240307
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu podczas pokazów lotniczych organizowanych w II połowie 2017 roku w Gdyni.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/08/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Aeropact Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bukowska 285 lok. 588
Poznań
60-189
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 520 325.20 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/08/2017

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 18.08.2017
Data udostępnienia informacji: 18.08.2017