Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2014

Gdynia: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2014

Numer ogłoszenia: 5668 - 2014; data zamieszczenia: 07.01.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.01.2014 r. pod numerem: 5668 - 2014
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 527520-2013 z dnia 2013-12-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 90513200 - 8 - usługi wywozu stałych odpadów miejskich, 90000000-7 - odbiór i unieszkodliwianie ścieków. 2. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze i...
Termin składania ofert: 2013-12-30
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 527520 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 90513200 - 8 - usługi wywozu stałych odpadów miejskich, 90000000-7 - odbiór i unieszkodliwianie ścieków. 2. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze i wywozie odpadów komunalnych z obiektów sportowo - rekreacyjnych i biurowych Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji położonych w Gdyni przy ulicy Olimpijskiej 5, ul. Kazimierza Górskiego 10, ul. Spółdzielczej 4, w Gdyni Oksywie (rejon Ronda Bitwy pod Oliwą i ul. Śmidowicza), ul. Nauczycielskiej, oraz z morskiej przystani jachtowej Mariny Gdynia położonej w Gdyni przy Alei Jana Pawła II 13A, odbiorze i wywozie odpadów komunalnych po odbyciu się na terenie Gdyni imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego, oraz na odbiorze i unieszkodliwianiu nieczystości ciekłych (szamba) przy ul. Nauczycielskiej i ul. Spółdzielczej 4. 3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania, przy pomocy własnego taboru specjalistycznego, systematycznego odbioru i wywozu nieczystości stałych i odpadów do miejsc na ten cel przeznaczonych w celu ich unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) oraz ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm). 4. Nieczystości i odpady będą gromadzone przez Zamawiającego w następujących pojemnikach: 1) w pojemnikach o pojemności ok. 1m3, w tym: a) 4 (cztery) sztuki zlokalizowane na terenie obiektów położonych przy ulicy Olimpijskiej 5 (z wyjątkiem obiektu stadionu GOSiR); b) 3 (trzy) sztuki zlokalizowane na terenie obiektu stadionu GOSiR położonego przy ul. Olimpijskiej 5; c) 2 (dwie) sztuki zlokalizowane na terenie obiektu przy ul. Kazimierza Górskiego 10; d) 6 (sześć) sztuk zlokalizowanych na terenie morskiej przystani jachtowej Mariny Gdynia, w okresie letnim (tj. w miesiącach III - X); e) 2 (dwie) sztuki zlokalizowane na terenie morskiej przystani jachtowej Mariny Gdynia, w okresie zimowym (tj. w miesiącach I - II i XI - XII); f) 1 (jednej) sztuki zlokalizowanej na terenie obiektu przy ul. Nauczycielskiej w Gdyni; 2) w kontenerach o pojemności 7m3, w tym a) 1 (jednej) sztuki zlokalizowanej na terenie obiektów położonych przy ulicy Olimpijskiej 5 - (każdorazowy przywóz na wezwanie); b) 1 (jednej) sztuki zlokalizowanej na terenie obiektu stadionu LA Gdynia Oksywie (rejon Ronda Bitwy pod Oliwą i ul. Śmidowicza) - (każdorazowy przywóz na wezwanie); c) 1 (jednej) sztuki zlokalizowanej na terenie Gdyni, podczas organizowanych imprez sportowych - (każdorazowy przywóz na wezwanie). 3) w koszach ulicznych zlokalizowanych na terenie morskiej przystani jachtowej Mariny Gdynia, w tym: a) 25 (dwadzieścia pięć) sztuk w okresie letnim (tj. w miesiącach III - X); b) 10 (dziesięć) sztuk w okresie zimowym (tj. w miesiącach I - II i XI - XII); 4) w 3 (trzech) pojemnikach do zbiórki plastiku o pojemności 1,5 m3 zlokalizowanych na terenie obiektów położonych przy ulicy Olimpijskiej 5; 5) w 1 (jednym) pojemniku o pojemności ok. 770 L zlokalizowanym przy ul. Spółdzielczej 4, 6) w 10 pojemnikach o pojemności ok. 240 L zlokalizowanych na terenie Gdyni, podczas organizowanych imprez sportowych - (każdorazowy przywóz na wezwanie); 7) nieczystości ciekłe (szambo) w zbiornikach zlokalizowanych przy ul. Nauczycielskiej; 8) nieczystości ciekłe (szambo) w zbiornikach zlokalizowanych przy ul. Spółdzielczej 4. 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w ramach wynagrodzenia za świadczenie usług własnych pojemników, o których mowa w ust. 4 pkt. 1, 3, 5 do miejsca ich lokalizacji najpóźniej w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy. Pojemniki, o których mowa w ust. 4 pkt. 2 i pkt. 6 dostarczane i odbierane będą na każdorazowe wezwanie Zamawiającego. Zamawiający w wezwaniu poda miejsce lokalizacji pojemnika. Pojemniki winny być nowe, mieć estetyczny wygląd. W razie uszkodzenia pojemników lub ich zużycia wskutek normalnej eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy lub wymiany. Zamawiający natomiast zobowiązuje się do prawidłowej eksploatacji pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do zapewnienia jednostkom wywozowym dostępu do punktu gromadzenia odpadów. 6. Odbiór i wywóz dokonywany będzie z następującą częstotliwością: 1) w przypadku pojemników o pojemności ok. 1m3: a) z 4 pojemników zlokalizowanych na obiektach położonych przy ulicy Olimpijskiej 5 (za wyjątkiem obiektu stadionu GOSiR) - 2 razy w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 80; b) z 3 pojemników zlokalizowanych na obiekcie stadionu GOSiR położonego przy ulicy Olimpijskiej 5 - 2 razy w tygodniu (poniedziałek, czwartek), chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi; c) z 2 pojemników zlokalizowanych na obiekcie przy ul. Kazimierza Górskiego 10 - 1 raz w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 25; d) z 6 pojemników zlokalizowanych na terenie morskiej przystani jachtowej Marina Gdynia - w okresie letnim (tj. w miesiącach III - X) - od 01.03 do 14.05 i od 16.09 do 31.10 - 3 razy w tygodniu, od 15.05 do 15.09 - 4 razy w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w okresie letnim wynosi 70; e) z 2 pojemników zlokalizowanych na terenie morskiej przystani jachtowej Marina Gdynia w okresie zimowym (tj. w miesiącach I - II i XI - XII) - 1 raz w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w okresie zimowym wynosi 60; f) z 1 pojemnika zlokalizowanego na obiekcie przy ul. Nauczycielskiej - 1 raz w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 15, planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 1924, przy czym1 (jedna) usługa oznacza odbiór i wywóz odpadów z 1 (jednego) pojemnika; 2) w przypadku kontenera o pojemności 7 m3 a) z 1 pojemnika zlokalizowanego na terenie obiektów położonych przy ulicy Olimpijskiej 5 - jedynie na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego, planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 42; b) z 1 pojemnika zlokalizowanego na terenie obiektu stadionu LA Gdynia Oksywie - jedynie na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego, planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 16; c) z 1 pojemnika zlokalizowanego na terenie Gdyni, podczas organizowanych imprez sportowych - jedynie na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego, planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 15; 3) w przypadku koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie morskiej przystani jachtowej Marina Gdynia: a) z 25 koszy w okresie letnim (tj. w miesiącach III - X) - od 01.03 do 14.05 i od 16.09 do 31.10 - 3 razy w tygodniu, od 15.05 do 15.09 - 4 razy w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w okresie letnim wynosi 150; b) z 10 koszy w okresie zimowym (tj. w miesiącach I - II i XI - XII) - 1 raz w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w okresie zimowym wynosi 50; planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 3520, przy czym 1 (jedna) usługa oznacza odbiór i wywóz odpadów z 1 (jednego) kosza; 4) w przypadku 3 pojemników do zbiórki plastiku zlokalizowanych na terenie obiektów położonych przy ulicy Olimpijskiej 5 - 4 razy w okresie obowiązywania umowy jedynie na wezwanie telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego; planowana ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 12, przy czym 1 (jedna) usługa oznacza odbiór i wywóz odpadów z 1 (jednego) pojemnika; 5) w przypadku 1 pojemnika o pojemności ok. 770 L zlokalizowanego przy ul. Spółdzielczej 4 - 1 raz w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 10; 6) w przypadku 10 pojemników o pojemności ok. 240 L zlokalizowanych na terenie Gdyni podczas organizowanych imprez sportowych - 10 razy w ciągu roku jedynie na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego, planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 100, przy czym 1 (jedna) usługa oznacza odbiór i wywóz odpadów z 1 (jednego) pojemnika; 7) w przypadku zbiorników (dotyczy ścieków) przy ul. Nauczycielskiej - jedynie na wezwanie telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego według faktycznych potrzeb; przewidywana ilość wezwań telefonicznych wynosi 20; planuje się odbiór 140 m3 nieczystości ciekłych; Zamawiający będzie dokonywał płatności za faktyczną ilość odebranych i unieszkodliwionych m3 nieczystości ciekłych; 8) w przypadku zbiorników (dotyczy ścieków) przy ul. Spółdzielczej 4 - jedynie na wezwanie telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego według faktycznych potrzeb (średnio sześć razy w miesiącu), przewidywana ilość wezwań telefonicznych wynosi 85; planuje się odbiór 595 m3 nieczystości ciekłych; Zamawiający będzie dokonywał płatność za faktyczną ilość odebranych i unieszkodliwionych m3 nieczystości ciekłych. 7. W razie zmiany potrzeb Zamawiającego możliwe są odstępstwa od częstotliwości i harmonogramów świadczenia usług wskazanych w ust. 6, z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązany jest w ramach świadczonej usługi do uprzątnięcia odpadów pozostałych podczas ładowania, bądź powstałych w wyniku opóźnionego wywozu, oraz odstawienia opróżnionego pojemnika na miejsce lokalizacji. 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 11. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.32.00-8, 90.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno - Porządkowych Sanipor Sp. z o.o., ul.Sportowa 8, 81-300 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 181656,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 165845,88
·         Oferta z najniższą ceną: 165845,88 / Oferta z najwyższą ceną: 224400,24
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 07.01.2014
Data udostępnienia informacji: 07.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.01.2014 15:11 Dodanie informacji Maciej Zaborski