Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Konserwację i serwis urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych na obiektach GOSIR

Gdynia: Konserwacja i serwis urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych na obiektach Gdyńskiego Ośrodka Sportu i RekreacjiOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.09.2014 r. pod numerem: 190537 - 2014
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 259968 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja i serwis urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych na obiektach Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 50730000-1- Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na wykonaniu konserwacji i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, zamontowanych na obiektach Zamawiającego: 1) Stadion Miejski zlokalizowany przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni, 2) Narodowy Stadion Rugby zlokalizowany przy ul. Górskiego 10 w Gdyni, 3) Hala LA i Hala Gier zlokalizowana przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni, 4) Ośrodek Hipoterapii zlokalizowany przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączony wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz zakres czynności konserwacyjnych stanowiący odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do SIWZ. 4. Zamawiający jest w posiadaniu urządzeń objętych gwarancją producentów i wymaga od Wykonawcy posiadania autoryzacji firm EMERSON, FUJITSU, VBW, CLINT, lub ich upoważnionych przedstawicieli do prowadzenia serwisu, obsługi (konserwacji) urządzeń produkcji w/w firm. 5. Usługę konserwacji i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych na Stadionie Miejskim, Narodowym Stadionie Rugby, Hali LA i Hali Gier oraz w Ośrodku Hipoterapii należy przeprowadzać jeden raz w stosunku do każdego urządzenia, w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. 6. W ramach prowadzonych konserwacji Wykonawca jest zobowiązany do wskazania ewentualnych uszkodzeń urządzeń. Wykonawca sporządza szczegółowy opis uszkodzeń wraz ze wskazaniem miejsca uszkodzenia oraz wad i usterek powstałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 7. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w tym: a) za pomocą osoby/osób posiadającej/posiadających dokumenty (certyfikaty, zaświadczenia) wystawione przez producenta lub jego przedstawiciela w Polsce potwierdzające, że Wykonawca może świadczyć autoryzowaną usługę serwisową urządzeń klimatyzacyjnych produkcji: EMERSON, FUJITSU, VBW, CLINT. Przedmiotowe dokumenty Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed przystąpieniem do usługi konserwacji i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. 8. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą własnego sprzętu oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi. 9. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed rozpoczęciem usług objętych przedmiotem zamówienia uzgodnić z Zamawiającym termin wykonania prac, ze względu na to, że prace realizowane będą na terenie czynnych obiektów. Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy wykonaniu poszczególnych czynności. 10. Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas wykonywania usługi wszelkie pomieszczenia, które są niezbędne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i serwisowych, z tym zastrzeżeniem, że prace w nich prowadzone nie mogą kolidować z funkcjonowaniem obiektów Zamawiającego. 11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennego harmonogramu prac. W harmonogramie Wykonawca wpisuje zakres wykonanej konserwacji i serwisu, wykryte uszkodzenia, rejestruje stany awaryjne i podejmowane działania. Przy każdej przeprowadzonej czynności osoba wykonująca czynności wpisuje datę oraz potwierdza ich wykonanie własnoręcznym podpisem. Wszelkie prace wykonane w ramach przedmiotu zamówienia będą potwierdzane w harmonogramie przez osobę(y) upoważnioną(e) przez Zamawiającego. 12. Wykonawca po każdej wykonanej konserwacji i serwisie urządzenia zgłosi Zamawiającemu zakończenie prac i przedstawi protokół sporządzony przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie kwalifikacje. 13. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych przedmiotem zamówienia. 14. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i awarie wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 15. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 18. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 19. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 20. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 21. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 22. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.73.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Tomasz Szymkowiak, Bogusław Gutowski INSTAL-KLIMA s.c, ul. Gdańska 51, 84-240 Reda, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32901,12 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 25387,20
  • Oferta z najniższą ceną: 25387,20 / Oferta z najwyższą ceną: 25645,50
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 05.09.2014
Data udostępnienia informacji: 08.09.2014
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.09.2014 13:51 Dodanie informacji Maciej Zaborski