Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na konserwację i naprawę dachu membranowego Stadionu Miejskiego w Gdyni

Gdynia: Konserwacja i naprawa dachu membranowego Stadionu Miejskiego w Gdyni

Numer ogłoszenia: 123885 - 2015; data zamieszczenia: 20.08.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.08.2015 r. pod numerem: 123885 - 2015
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 113429-2015 z dnia 2015-07-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 45261900-3 - naprawa i konserwacja dachów. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na konserwacji i naprawie dachu membranowego...
Termin składania ofert: 2015-08-07
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 113429 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja i naprawa dachu membranowego Stadionu Miejskiego w Gdyni.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 45261900-3 - naprawa i konserwacja dachów. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na konserwacji i naprawie dachu membranowego znajdującego się na obiekcie Stadionu Miejskiego w Gdyni, zapewniającej jego sprawne i prawidłowe funkcjonowanie. 3. Usługę konserwacji i naprawy dachu należy przeprowadzić jednokrotnie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2015 roku, na podstawie wytycznych opisanych w niniejszym SIWZ jak i na podstawie załączników do SIWZ. 4. Szczegółowy opis dachu membranowego oraz informację o sposobie i celu konserwacji zawierają odpowiednio załączniki nr 10 i 11 do SIWZ . 5. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą własnego sprzętu oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi, w tym między innymi narzędzi elektrycznych, podnośnika koszowego o zasięgu powyżej 20 m. 6. Wykonawca podczas wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia nie może wjeżdżać maszynami lub innym taborem na płytę boiska Stadionu Miejskiego oraz musi uwzględnić maksymalne dopuszczalne obciążenie podłoża tj.: 2,5 t/m2 dla dróg technicznych wokół boiska Stadionu Miejskiego. 7. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz doświadczenie w wykonywaniu prac związanych z przedmiotem zamówienia w tym co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia alpinistyczne potwierdzone ważnymi zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia w zakresie pracy na wysokości metodą dostępu linowego oraz ważnymi zaświadczeniami lekarskimi dopuszczającymi do pracy na stanowisku alpinisty przemysłowego (praca na wysokości powyżej 3 m). 8. Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do wykonania usługi przedstawić Zamawiającemu odpowiednie uprawnienia osób za pomocą, których będzie świadczył usługę, o których mowa w ust. 7. 9. W celu przeprowadzenia konserwacji i naprawy dachu Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 1) dokonania oceny stanu membrany zewnętrznej w zakresie sprawdzenia: a) czy membrana nie ma dziur i rozdarć, b) czy membrana nie ma rys i przetarć, c) wszystkich rys i przetarć dokładnie pod kątem czy nie występują ślady odsłoniętej przędzy, d) czy na wszystkich szwach i połączeniach nie występują rozdarcia lub rozwarstwienia, e) czy na wszystkich wzmocnieniach tkaniny nie występują rozdarcia, rozwarstwienia lub inne uszkodzenia, f) wszystkich poprzednio wykonanych napraw (PCV/FEP, oraz łaty) czy nie występują żadne ślady uszkodzenia (rozwarstwienia, poluzowania, nagromadzenie brudu, itp.)., g) ogólnej konfiguracji membrany czy nie występują oznaki nienormalnego poluzowania, workowatości lub utraty naprężenia, h) całej membrany czy nie ma śladów nienormalnego nagromadzenia się brudu, zasolenia itp., i) odnotowania i zarejestrowania wszystkich obszarów gdzie występuje na membranie stojąca woda lub głębokie kałuże, j) dokonania oceny wszystkich elementów związanych z przeprowadzoną konserwacją membrany w podsumowaniu raportu; 2) dokonania oceny stanu zamocowania obwodu i pierścienia stożka w zakresie sprawdzenia: a) wszystkich neoprenowe/materiałowe zamknięcia dla mocowań na obwodzie/pierścieniu/stożku czy nie występują dziury, rozdarcia, zepsucie lub oddzielenie, b) wszystkich wzmocnień tkaniny czy nie występują rozdarcia, rozwarstwienia lub inne uszkodzenia, c) w miejscach gdzie mocowania obwodu/pierścienia/stożka nie jest objęte klapami z neoprenu lub tkaniny, starannie i całkowicie sprawdzić wszystkie elementy złączne, uszczelki i listwy zaciskowe czy nie występują uszkodzenia, korozja lub pogorszenie stanu, d) odnotowania i zarejestrowania wszystkich obszarów gdzie stoi woda lub tworzą się duże kałuże na membranie lub w ramach zamknięcia uszczelniającego, e) dokonania oceny wszystkich elementów związanych z przeprowadzoną konserwacją membrany w podsumowaniu raportu; 3) dokonania oceny stanu odpowietrzenia, prętów odgromowych oraz różnych detali zewnętrznych w zakresie sprawdzenia: a) wszystkich odpowietrzników czy nie ma pękniętych śrub, luźnych lub uszkodzonych obróbek blacharskich, korozji, poluzowanych osłon przed ptakami, itp. które mogłyby pogorszyć zdolności wentylacyjne zespołu, b) wszystkich odpowietrzników czy nie ma poluzowanych lub uszkodzonych elementów złącznych lub uszkodzonych uszczelek, c) stan wszystkich prętów odgromowych oraz odsłoniętych przewodów uziemienia, d) wszystkich innych klap i obróbek blacharskich czy nie ma poluzowania, uszkodzeń lub pogorszenia stanu, e) wszystkich rynien, koryta i przejścia czy nie ma tam stojącej wody lub dużych kałuż, f) dokonania oceny wszystkich elementów związanych z przeprowadzoną konserwacją membrany w podsumowaniu raportu; 4) dokonania oceny stanu lin, osprzętu i zakotwienia w zakresie sprawdzenia: a) wszystkich lin pod katem korozji lub uszkodzenia powłoki z tworzywa sztucznego (o ile ma to zastosowanie), b) wszystkich dostępnych lin co do poluzowania lub wyraźnej utraty naprężenia, c) wszystkich widocznych gniazd lin pod katem korozji, d) wszystkich widocznych gniazd lin i trzpieni celem upewnienia się, że trzpienie są we właściwym położeniu oraz że przetyczki/elementy ustalające są nadal na swoim miejscu, e) wszystkich widocznych gwintowanych końców i/lub gniazd mostkowych celem upewnienia się, że nie są one poluzowane, f) wszystkich zacisków na przecięciu się lin i/lub złączy celem sprawdzenia czy są sprawne czy nie ma korozji, uszkodzeń, pękniętych śrub, itp., g) wszystkich widocznych zakotwień czy nie ma korozji, pogorszenia stanu, pęknięć, lub innych uszkodzeń, h) wszystkich rękawów lin, tulei lub taśmy ochrony przed zużyciem co do wyosiowania, rozwarstwień lub oznak ruchu (przemieszczenia) lin, i) wszystkich zacisków podziału na sekcje (od spodu) zamocowanych do lin czy nie ma zgiętych lub pękniętych elementów, pękniętych śrub, braku wyosiowania, poluzowania lub brakujących części (zalecane jest stosowanie lornetki), j) wszystkich widocznych nakrętek rzymskich, strzemion (jarzma), chomąta (sercówki linowe) oraz upinające guziki co do korozji, prawidłowego położenia, naciągnięcie, itp., k) przejść wszystkich kabli elektrycznych od otaczającej konstrukcji do lin co do zbyt mocnego naprężenia, wyciagnięcia lub innych oznak zbyt małego luzu, l) dokonania oceny wszystkich elementów związanych z przeprowadzoną konserwacją membrany w podsumowaniu raportu; 5) dokonania oceny stanu powiązania stalowych elementów konstrukcyjnych w zakresie sprawdzenia: a) wszystkich związanych, stalowych konstrukcji co do uszkodzeń powłoki lakierniczej/powleczenia, korozji, oznak zgięcia, itp., b) widocznych spawów czy nie występują oznaki pęknięcia, c) zakotwienia stalowych lin oraz płyty podstawy czy występują oznaki przemieszczenia lub poluzowania. Odnotować wszelkie oznaki pękania, psucia się lub innego pogorszenia stanu w fundamentach betonowych lub belek promieniowych, do których zamocowana jest konstrukcja, d) wszystkich punktów zamocowania oraz połączeń śrubowych czy nie występują oznaki poluzowania śrub, przemieszczeń itp., e) wszystkich przejść elektrycznych i instalacyjnych od konstrukcji otaczających na związanej konstrukcji stalowej co do ogólnego stanu, niemożności do przejęcia ruchów świetlika, nieszczelności, postrzępionych drutów, itp., f) dokonania oceny wszystkich elementów związanych z przeprowadzoną konserwacją membrany w podsumowaniu raportu. 10. Wykonawca dokona w trakcie realizacji usługi napraw dachu w postaci małych uszkodzeń membrany. Przez małe uszkodzenia Zamawiający rozumie: poluzowane śruby, poluzowane liny, łatwo dostępne cięcia lub dziury w membranie od 5 cm do 10 cm, korozja lub plamy na linach i zamocowaniach, drobne korozje stali. Konserwacja nie obejmuje dużych weryfikacji (napraw zawierających wymianę ważnych elementów) oraz prac dotyczących czyszczenia tkaniny. 11. Przegląd konserwacyjno - naprawczy dachu powinien zakończyć się raportem opisującym stan konstrukcji dachu i dokonanych lokalnych napraw. 12. Raport powinien zawierać przede wszystkim 1) dane ogólne zawierające informacje o: a) Wykonawcy, b) osobach wykonujących czynności oraz ich uprawnieniach, c) ilości i rodzaju wykonanych napraw wraz z dokumentacją rysunkową i zdjęciową, d) ilości i rodzaju wykonanych nieszczelności wraz z dokumentacją rysunkową i zdjęciową, e) ilości i rodzaju wykonanych przeróbek poprzednich napraw wraz z dokumentacją rysunkową i zdjęciową, f) naprawach niewykonanych wraz z dokumentacją rysunkową i zdjęciową wraz z informacją o ewentualnych zagrożeniach wynikających z braku naprawy, g) naprawach niewykonanych ze wskazaniem sposobu ich naprawy jak również oszacowanie wielkości robocizny, niezbędnych materiałów lub urządzeń do realizacji naprawy, jeżeli będą one wymagane, h) dostępności do poszczególnych elementów dachu wraz z informacją o rodzaju zastosowanego sprzętu Wykonawcy, i) braku dostępności do danych elementów dachu ze względu na posiadany przez Wykonawcę sprzęt, 2) enumeratywne wyliczenie całego zakresu usługi, o którym mowa w ust. 9 pkt 1-5 wraz z informacją czy dokonano sprawdzenia zgodnie z zakresem usługi oraz dokonanie w podsumowaniu raportu oceny, o której mowa w ust. 9 pkt. 1 lit. j), pkt. 2 lit e), pkt. 3 lit. f), pkt. 4 lit. l), oraz pkt. 5 lit. f), 3) dane końcowe zawierające między innymi wnioski, spostrzeżenia, wytyczne Wykonawcy w zakresie stanu dachu membranowego. 13. Jeżeli Zamawiający będzie zainteresowany, aby dodatkowe naprawy (działania korekcyjne) zostały wykonane przez Wykonawcę, zleci wykonanie napraw (działań korekcyjnych) osobnym zleceniem na podstawie i zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 14. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem usługi objętej przedmiotem zamówienia uzgodnić z Zamawiającym termin wykonywania prac, ze względu na to, że prace realizowane będą na terenie czynnego obiektu i wymagają nadzoru Zamawiającego, Wykonawca może wykonywać prace wyłącznie od pon.- sob. w godzinach 7.30 - 19.30. 15. Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu poszczególnych czynności. 16. Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas wykonania usługi wszelkie pomieszczenia, które są niezbędne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych, z tym zastrzeżeniem, że prace w nich prowadzone nie mogą kolidować z funkcjonowaniem obiektu. 17. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 18. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego, o każdym stwierdzonym przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego, objętego przedmiotem zamówienia. 19. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennego harmonogramu prac. W harmonogramie Wykonawca wpisuje zakres wykonanej konserwacji i napraw, wykryte uszkodzenia oraz podjęte działania, rejestruje stany awaryjne i podejmowane działania. Przy każdej przeprowadzonej czynności osoba wykonująca czynności wpisuje datę oraz potwierdza ich wykonanie własnoręcznym podpisem. Wszelkie prace wykonane w ramach przedmiotu zamówienia będą potwierdzane w dziennym harmonogramie prowadzonym przez Wykonawcę, przez osobę(y) upoważnioną(e) przez Zamawiającego. 20. Wykonawca po wykonaniu konserwacji i naprawie dachu zgłosi Zamawiającemu zakończenie prac i przedstawi w celu dokonania odbioru prac raport konserwacji, o którym mowa w ust. 11 i 12 oraz przekaże Zamawiającemu dzienny harmonogram prac, o którym mowa w ust. 19. 21. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych przedmiotem zamówienia. 22. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 23. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 24. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 25. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 26. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 27. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.19.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Taiyo Europe GmbH, Muehlweg 2, Sauerlach, kraj/woj. Niemcy.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 47115,05 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 36900,00
·         Oferta z najniższą ceną: 36900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 36900,00
·         Waluta: PLN

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 20.08.2015
Data udostępnienia informacji: 20.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 20.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.08.2015 10:49 Dodanie informacji Maciej Zaborski