Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Gdynia: Dostawa wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Numer ogłoszenia: 125341 - 2014; data zamieszczenia: 10.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.06.2014 r. pod numerem: 125341 - 2014
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 179334-2014 z dnia 2014-05-28 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Gdynia
1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 34928110-2 - bariery drogowe, 31523200-0 - trwałe znaki informacyjne, 34920000-2 - sprzęt drogowy, 79823000-9 - usługi drukowania i dostawy. 2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa...
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 179334 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 34928110-2 - bariery drogowe, 31523200-0 - trwałe znaki informacyjne, 34920000-2 - sprzęt drogowy, 79823000-9 - usługi drukowania i dostawy. 2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji polegająca na dostawie blokad drogowych oraz oznakowania obiektów i terenów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w postaci tablic informacyjnych wykonanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i innego osprzętu drogowego. 3.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1)dostawę tablicy informacyjnej o treści temperatura wody i powietrza o poniższych parametrach: a)wymiary: 600x750 mm, b)tablica na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, c)treść naniesiona na folię nie odblaskową, d)możliwość nanoszenia danych markerem sucho ścieralnym z późniejszą możliwością starcia naniesionej informacji, e)tablica musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie jej do słupka, f)Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt nadruku, g)ilość - 3 sztuki; 2)dostawę tablicy informacyjnej o treści Wejście GDY o poniższych parametrach: a)wymiary: 750x600 mm, b)tablica na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, c)treść naniesiona na folię odblaskową, d)tablica musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie jej do słupka, e)Zamawiający przedstawi Wykonawcy treść nadruku, f)ilość - 5 sztuk; 3)dostawę taśmy ostrzegawczej biało-czerwonej o poniższych parametrach: a)wymiary- szerokość 80 mm, długość rolki 100 m, b)grubość taśmy 40-50 µm, c)kolor taśmy biały, d)pasy pod kątem 45o o równej szerokości, e)materiał- folia z PE, f)szerokość pojedynczego pasa ma zawierać się w zakresie od 5 do 15 cm, g)kolor czerwonych pasów nie może ulegać ścieraniu i nie może pozostawiać barwnika na rękach podczas używania. h) ilość - 700 sztuk (rolek); 4)dostawę i montaż blokady parkingowej (Zamawiający załącza wizualizację blokady parkingowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ) o poniższych parametrach: a)materiał - stal, b)stal zabezpieczona metodą kataforezy, malowana lakierem proszkowym w kolorze czerwonym, c)oklejona białymi pasami z foli odblaskowej, d)zamykanie - wkładka typu YALE, e)montaż - kotwy stalowe do wklejenia, f)wymiary - szerokość 430 mm, wysokość 530 mm, wysokość złożona 60 mm, g)Wykonawca we wskazanym przez Zamawiającego miejscu zdemontuje istniejące blokady parkingowe i w ich miejsce zamontuje dostarczone, h)ilość - 3 sztuki. 4.Zamawiający informuje, iż ilości wskazane w ust. 3 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 5.Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1)cały przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie; 2)dostawy przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2 realizowane będą w ciągu siedmiu dni od momentu wykonania przez Wykonawcę propozycji umieszczenia treści/nadruku i zaakceptowania go przez Zamawiającego; Wykonawca na bazie przesłanego przez Zamawiającego tekstu/projektu nadruku, przygotuje propozycję nadruku w terminie trzech dni od dnia złożonego przez Zamawiającego zamówienia /zgłoszenie mailem/ lub faksem/ lub telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem; przedmiot zamówienia Wykonawca dostarcza bezpośrednio do bosmanatu przystani jachtowej Marina Gdynia, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 800 a 1530; 3) dostawy przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3 realizowane będą w ciągu trzech dni od dnia złożonego przez Zamawiającego zamówienia /zgłoszenie mailem/ lub faksem/ lub telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem; Wykonawca dostarcza bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 800 a 1530; 4)dostawy przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 3 pkt. 4 realizowane będą w ciągu siedmiu dni od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia /zgłoszenie mailem/ lub faksem/ lub telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem; Wykonawca dostarcza bezpośrednio do bosmanatu przystani jachtowej Marina Gdynia, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 800 a 1530, 5)demontaż istniejących i montaż dostarczonych blokad parkingowych, o których mowa w ust. 3 pkt. 4, nastąpi w dniu dostawy na terenie przystani jachtowej Marina Gdynia, 6)Zamawiający każdorazowo dokona odbioru dostarczonej partii towaru, 7)w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub ukrytych wad jakościowych otrzymanego towaru w czasie odbioru, Zamawiający nie odbierze wadliwej części dostarczonego towaru, w przypadku stwierdzenia po odbiorze postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 8) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie dwóch dni od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą/brakującą partię towaru wolną od wad w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 800 a 1530, 9)wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania i odbioru towaru oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy, 10)Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia na własny koszt, przy udziale własnych materiałów, środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 11)Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru. 6.Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany przedmiot zamówienia. Termin liczony jest osobno dla poszczególnych partii dostarczonego towaru, liczony od daty dostawy poszczególnych partii towaru. 7.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 8.Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 9.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.81.10-2, 31.52.32.00-0, 34.92.00.00-2, 79.82.30.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Paweł Prasowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Demit Paweł Prasowski, Dziewięć Włók 45, 83-021 Wiślina, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12540,93 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 10180,00
·         Oferta z najniższą ceną: 10180,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10180,00
·         Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
·         1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
·         2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Uzasadnienie: w prowadzonych kolejno dwóch postępowaniach w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, nie złożono żadnych ofert. Pierwsze postępowanie o numerze sprawy GOSIR.DZPI.2710.19.2014 wszczęte zostało w dniu 06.05.2014 roku - ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.05.2014 roku pod numerem: 96521-2014. Drugie postępowanie o numerze sprawy GOSIR.DZPI.2710.21.2014 wszczęte zostało w dniu 15.05.2014 roku - ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.05.2014 roku pod numerem: 164466-2014. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 10.06.2014
Data udostępnienia informacji: 10.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.06.2014 15:21 Dodanie informacji Maciej Zaborski