Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę wraz z montażem urządzeń turystycznych do ćwiczeń na wolnym powietrzu przy ul. Tatrzańskiej w Gdyni

03/07/2018    S125    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 
 
 
Polska-Gdynia: Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

2018/S 125-284866

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Szabłowska
Tel.: +48 586223574
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Dostawa wraz z montażem urządzeń turystycznych do ćwiczeń na wolnym powietrzu przy ul. Tatrzańskiej w Gdyni
II.1.2)Główny kod CPV
37410000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń turystycznych do ćwiczeń ma wolnym powietrzu, obiektów małej architektury, wykonanie nawierzchni żwirowo-gliniastej i trawiastej w Gdyni przy ul. Tatrzańskiej, na podstawie i zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Budowa urządzeń turystycznych do ćwiczeń na wolnym powietrzu” opracowanymi przez „INDOM” Mieczysław Tkaczyk (stanowiącym załącznik nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej zwanej SIWZ)), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik 13 do SIWZ).
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45112720
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
II.2.4)Opis zamówienia:
Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń turystycznych do ćwiczeń na wolnym powietrzu o konstrukcji stalowej, lakierowanej proszkowo dwuwarstwowo z podkładem cynkowym oraz obiektów małej architektury w postaci elementów gotowych dostarczonych przez Producenta opisanych w dokumentacji projektowej lub innych urządzeń Wykonawcy o podobnych standardowych rozwiązaniach i wymiarach stosowanych przez Wykonawcę, a mieszczących się w granicach tolerancji umożliwiających uzyskanie założenia Zamawiającego, opisanego w dokumentacji projektowej i SIWZ,
2) wykonanie nawierzchni żwirowo-gliniastej zgodnie z projektem i SIWZ,
3) przygotowanie i zabezpieczenie terenu,
4) wykonanie robót ziemnych i wywozu urobków,
5) wykonanie podbudowy i obrzeży betonowych o wymiarach 100x30x8 cm usadowionych na betonowej ławie fundamentowej z oporem. Ława fundamentowa pod obrzeża ma zostać wykonana na podsypce piaskowej,
6) wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie z nawożeniem przy projektowanej inwestycji,
7) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się Rozdziale 3 SIWZ.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 077-171075
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 05.07.2018
Data udostępnienia informacji: 09.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.07.2018 09:30 Dodanie informacji Joanna Szabłowska