Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w Gdyni przy ul. Grabowo

Gdynia: Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w Gdyni przy ul. Grabowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.10.2014 r. pod numerem: 220081- 2014
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 206971 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w Gdyni przy ul. Grabowo.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 37410000-5 - sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu, 37535200-9 - wyposażenie placów zabaw, 45200000-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowę. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych do uprawiania sportów na wolnym powietrzu wraz z wykonaniem nawierzchni gliniasto - żwirowej oraz umocnień skarpy w Gdyni przy ul. Grabowo 12 zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Grabowo 12 w dzielnicy Grabówek, opracowanym przez mgr inż. Łukasza Czaplickiego (stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ), szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ) i przedmiarem robót (stanowiącym załączniki nr 12 do SIWZ). 3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dostawę oraz montaż nowych fabrycznie urządzeń opisanych w dokumentacji projektowej lub innych urządzeń Wykonawcy o podobnych standardowych rozwiązaniach i wymiarach stosowanych przez Wykonawcę, a mieszczących się w granicach tolerancji umożliwiających uzyskanie założenia Zamawiającego, opisanego w dokumentacji projektowej, w postaci: a) urządzenia o nazwie: orbitrek - 1 sztuka - służącego do delikatnego dla stawów treningu mięśni nóg i bioder, dodatkowo do treningu mięśni pasa barkowego i ramion, wpływająca pozytywnie na spalanie tkanki tłuszczowej, b) urządzenia o nazwie: koła Tai-Chi - 1 sztuka - przyrząd ćwiczy górne partie mięśniowe, wpływa na poprawę sprawności rąk oraz obręczy barkowej, c) urządzenia o nazwie: biegacz - 1 sztuka - służącego do delikatnego dla stawów treningu mięśni całych nóg i bioder, poprawia zmysł równowagi, d) urządzenia o nazwie: twister i wahadło - 1 komplet - twister obrotowy wspomaga aktywność stawów biodrowych oraz kręgosłupa lędźwiowego, ćwiczy zmysł równowagi oraz pozytywnie wpływa na mięśnie brzucha; wahadło służy do budowy mięśni bioder, wspomaga aktywność stawów biodrowych oraz kręgosłupa lędźwiowego, ćwiczy zmysł równowagi oraz pozytywnie wpływa na mięśnie brzucha i pleców, e) urządzenia o nazwie: wyciąg górny + pylon + wyciskanie siedząc - 1 komplet - wyciąg górny służy do budowy mięśni, wpływając na wzmocnienie górnych partii mięśniowych w szczególności przedramię oraz mięsień najszerszy grzbietu, wpływa na rozwój masy mięśniowej; wyciskanie siedząc służy do budowy mięśni, ćwiczy przede wszystkim górne partie mięśniowe, poprawia rozwój mięśni klatki piersiowej, obręczy barkowej oraz kończyn górnych, regularne ćwiczenia wraz z dużą ilością powtórzeń mogą wpływać na przyrost masy mięśniowej; pylon (słup) to uniwersalny element montażowy do urządzeń; urządzenia mogą być montowane obustronnie do trzech blach rozmieszczonych na różnych wysokościach pomiędzy dwoma nogami pylona; pylon jest miejscem informacyjnym i spełnia rolę tablicy; na tablicy pylona znajduje się także instrukcja użytkowania urządzenia, spody nóg pylona zakończone są obręczami do montażu urządzenia do fundamentu za pomocą śrub; f) regulaminu siłowni - 1 sztuka - powinien być wykonany z podobnych materiałów i w identycznej kolorystyce jak urządzenia, można wykorzystać pylon montażowy, obok regulaminu musi się znaleźć logo Gdynia Sport, zgodnie z rysunkiem graficznym nr 025-A-08 zawartym w załączniku nr 10 do SIWZ, 2) wykonanie nawierzchni gliniasto-żwirowej zagęszczonej do Is=0,98, 3) wykonanie wykopów i nasypów w celu wyrównania terenu pod montowanymi urządzeniami słowni, 4) wykonanie umocnień skarpy z geokraty perforowanej o wysokości 5 cm, 4. Urządzenia siłowni zewnętrznej opisane w ust. 3 pkt 1 lit. a) do e), regulamin siłowni oraz nawierzchnia gliniasto - żwirowa opisana w ust. 3 pkt. 2 muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami aktualnej normy PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 5. Urządzenia siłowni zewnętrznej muszą być zamontowane do bloków fundamentowych na głębokości co najmniej 30 cm poniżej istniejącego terenu. Fundamenty betonowe należy przysypać nawierzchnią gliniasto - żwirową. 6. Każde urządzenie opisane w ust. 3 pkt 1 lit. a) do e) musi posiadać tabliczkę z instrukcją użytkowania oraz logo Gdynia Sport, zgodnie z rysunkiem graficznym stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. Takie same logo Gdynia Sport musi posiadać regulamin siłowni opisany w ust. 3 pkt 1 lit. f). Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy Księgę znaku Gdynia Sport oraz załącznik do Zarządzenia nr 16/JB/2014 Dyrektora Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - księga identyfikacji wizualnej Gdynia Sport. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona do SIWZ dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednio załączniki nr 10 - 11 do SIWZ. 8. Podane w SIWZ jak i w projekcie nazwy urządzeń, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować własne urządzenia zgodne ze swoją ofertą handlową (wymiary, materiały, kolor, zabezpieczenia) z zastrzeżeniem, że urządzenia te musza być o standardzie, co najmniej takim samym lub wyższym od opisanych w projekcie oraz muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami normy PN-EN1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 9. Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty transportu (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), montażu, 2) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć urządzenia i wyposażenie siłowni na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę urządzeń i wyposażenia siłowni, 3) Wykonawca zobowiązany jest pisemnie (faksem lub mailem) zgłosić Zamawiającemu gotowość do rozpoczęcia montażu, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem rozpoczęcia montażu, 4) Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy i montażu w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, 5) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane oraz montażowe w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, 6) na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy i montażu zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 7) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować plac budowy i montażu własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na placu budowy, 8) wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 9) Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót budowlanych i montażowych, 10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia robót montażowych. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania zamówienia osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy, 11) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w radach budowy w przypadku ich zwołania; przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy, 12) w terminie 3 dni od dnia wykonania całości przedmiotu zamówienia Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie (faksem lub mailem) zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia i gotowość do odbioru, 13) odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, 14) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru przedmiotu zamówienia w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 15, 15) przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego i do jej dostarczenia Zamawiającemu przed przystąpieniem do odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia składającej się między innymi z: a) pisemnego oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, b) dokumentacji technicznej zamontowanych urządzeń siłowni, c) certyfikatów, świadectw, deklaracji oraz innych dokumentów w tym oznakowania towarów, dotyczących zamontowanych materiałów, d) certyfikatów lub świadectw urządzeń siłowni zewnętrznej potwierdzających zgodność urządzeń z aktualną normą PN-EN 1176-1:2009, e) dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów, f) wszelkich niezbędnych pomiarów, w szczególności m.in.: pomiar geodezyjny powykonawczy, 16) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia dostawa lub/i prace montażowe nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 17) Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego; w przypadku rozbieżności odnośnie warunków gwarancji pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ, zastosowanie mają postanowienia SIWZ; Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany będzie do wykonania przynajmniej raz w roku przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń siłowni, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy udziale Zamawiającego i w terminie z nim ustalonym; koszt przeglądów należy uwzględnić w cenie oferty, 18) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w uzgodnionym przez strony terminie, a w braku porozumienia między stronami w tym zakresie nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia. 10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 11. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości realizacji zamówienia wskazanego w ust. 3. Z tytułu rezygnacji z realizacji części zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 15. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.41.00.00-5, 37.53.52.00-9, 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Marek Starczewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą STARMAX Marek Starczewski, ul. Konna 42, Otomin, 80-174 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40228,15 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 59432,74
  • Oferta z najniższą ceną: 59432,74 / Oferta z najwyższą ceną: 59432,74
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 17.10.2014
Data udostępnienia informacji: 17.10.2014
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.10.2014 12:11 Dodanie informacji Maciej Zaborski