Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę wraz z montażem schodów technicznych na płytę boiska Stadionu Miejskiego

Ogłoszenie nr 57875 - 2017 z dnia 2017-04-04 r.
 
Gdynia: Dostawa wraz z montażem schodów technicznych na płytę boiska Stadionu Miejskiego w Gdyni przy ul. Olimpijskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 34622-2017
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. +48586223574, faks +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl
Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wraz z montażem schodów technicznych na płytę boiska Stadionu Miejskiego w Gdyni przy ul. Olimpijskiej
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako 44212300-2 – konstrukcje i ich części, 45111300 – 1 roboty rozbiórkowe, 45223210-1 roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali, 45223110-0 instalowanie konstrukcji metalowych. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem 17 kompletów schodów technicznych umożliwiających dostęp z trybun stadionu bezpośrednio na płytę boiska zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Schody techniczne na płytę boiska stadionu.” opracowanym przez Bartłomieja Figur Konfig projektowanie i doradztwo techniczne, (stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ). Wyłącznie dla celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ). 3. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) lokalny demontaż istniejących balustrad na odcinku o długości 3 przęseł trybun oraz ich przebudowę w zakresie: a) odcięcie górnej wygiętej części balustrady, b) odcięcie poprzeczki zlokalizowanej w połowie wysokości balustrady w przęśle środkowym, c) wykonanie przebudowy balustrady, w wyniku której uzyskana zostanie balustrada prosta o wysokości 1,10 m. d) wykonanie dwuskrzydłowej furtki montowanej do słupków przebudowanej balustrady, z wykorzystaniem zawiasów regulowanych umożliwiających obrót skrzydeł o 180O. 2) wykonanie (na warsztacie) konstrukcji stalowej dwubiegowych schodów ze wspólnym spocznikiem, wyposażonych w balustradę ochronną, w zakresie:. a) ramy składającej się z belek policzkowych biegu i podestów z ceowników C 160mm, spiętych ze sobą belkami poprzecznymi z ceowników C 140mm, b) usztywnienia w kierunku podłużnym belek policzkowych z ceownika C 140mm, c) rusztu pod blachę maskownicy z kątowników 40 wraz ze wspornikiem z ceownika C 140mm, d) stopni stalowych z krat zgrzewanych z płaskownika 40mm, e) podestu z krat zgrzewanych z płaskownika 40mm, f) balustrady spawanej z rur okrągłych Fi 48 mm, g) uchwytów z prętów fi 20 mm, h) układu rolek prowadzących składającego się z zespawanego ze sobą układu płaskownika i ceowników i dwóch podwójnych rolek, wykonanych z poliamidu, i) kółek prowadzących z hamulcem i bez hamulca, j) prowadnicy schodów, elementu mocowanego do konstrukcji rampy trybun z kątownika L100x50x5, wyposażonego w blachy ograniczające ruch rolki wraz z elementem odbojowym z gumy litej o gr. 4mm. 3) Konstrukcja schodów umożliwia wsuwanie ich pod płytę rampy trybun i wysuwanie w razie potrzeby, 4) Wymiary i dane schodów: długość całkowita – 341cm, szerokość całkowita – 167cm. Bieg schodów o kącie nachylenia 34,7o, szerokość biegu w świetle belek policzkowych 120 cm, długość biegu 104 cm. Ilość biegów 2. Spocznik o wymiarach 131x140cm. 5) Konstrukcję schodów i balustradę ze stali węglowej należy zabezpieczyć antykorozyjnie odpowiednio dla klasy korozyjności środowiska C3 – wg PN-EN ISO 12944-2 z zastosowaniem cynkowania i powłok malarskich. 6) montaż schodów technicznych na przedłużeniu linii istniejących schodów usytuowanych na trybunach o szerokości biegu 120cm umożliwiających bezpośredni dostęp z trybun na płytę boiska. 7) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednio załącznik nr 8 - 9 do SIWZ. 5. Schody o stalowej konstrukcji muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami aktualnej normy PN-EN 1090-1:2012 i PN-EN 1090-2:2012 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych”. 6. Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności wykonanie 17 kompletów konstrukcji schodów na warsztacie, koszty transportu (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi) wraz z montażem, 2) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć konstrukcję schodów na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę, 3) Wykonawca zobowiązany jest pisemnie (faksem lub mailem) zgłosić Zamawiającemu gotowość do rozpoczęcia montażu, co najmniej na trzy dni przed planowanym terminem rozpoczęcia montażu. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy przed rozpoczęciem montażu, 4) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty montażowe w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, 5) na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy i montażu zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 6) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować plac budowy i montażu własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na placu budowy, 7) Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia placu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny, 8) wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 9) Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót montażowych, 10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia robót montażowych. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania zamówienia osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy, 11) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w radach budowy w przypadku ich zwołania; przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy, 12) w terminie 3 dni od dnia wykonania całości przedmiotu zamówienia Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie (faksem lub mailem) zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia i gotowość do odbioru, 13) odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, 14) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru przedmiotu zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 15, 15) przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego i do jej dostarczenia Zamawiającemu przed przystąpieniem do odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia składającej się między innymi z: a) pisemnego oświadczenie kierownika budowy dotyczące wykonania 17 kompletów konstrukcji schodów wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i zamontowania na miejscu, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, b) projektu wykonawczego opieczętowanego jako dokumentacja powykonawcza i podpisanego przez kierownika budowy, z naniesionymi ewentualnymi zmianami, c) dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów, d) certyfikatów, świadectw lub deklaracji zgodności potwierdzających zgodność konstrukcji schodów z aktualną normą PN-EN 1090-1:2012 i PN-EN 1090-2:2012, e) instrukcji dotyczącej demontażu i montaż schodów, f) opis sposobu konserwacji, g) szkic/pomiar geodezyjny (bez zgłaszania prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni), h) wszelkie niezbędne pomiary i badania. 16) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia dostawa lub/i prace montażowe nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 17) Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 3 lat licząc od daty odbioru końcowego (okres zaoferowanej rękojmi za wady i gwarancji należy podać w pełnych miesiącach); w przypadku rozbieżności odnośnie warunków gwarancji i rękojmi za wady pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ, zastosowanie mają postanowienia SIWZ. W przypadku zaoferowania okresu rękojmi za wady i gwarancji krótszego niż 36 miesięcy (3 lata) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 18) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w uzgodnionym przez strony terminie, a w braku porozumienia między stronami w tym zakresie nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia. 7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 11. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 44212300-2
Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45223210-1, 45223110-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT238470.59
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Rafał Małota Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługa RALF,  ,  ul. Krótka 1 ,  83-050,  Kolbudy,  kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 213143,87
Oferta z najniższą ceną/kosztem 213143,87
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 368278,86
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 05.04.2017
Data udostępnienia informacji: 05.04.2017