Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę wraz z montażem dwóch bramek do rugby dla potrzeb Narodowego Stadionu Rugby w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Gdynia: Dostawa wraz z montażem dwóch bramek do rugby dla potrzeb Narodowego Stadionu Rugby w Gdyni
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.08.2013 r. pod numerem: 315872 - 2013
 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 130943-2013 z dnia 2013-07-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 37410000-5 sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu, 45223800-4 - montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji. 2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem...
Termin składania ofert: 2013-07-10
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 130943 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem dwóch bramek do rugby dla potrzeb Narodowego Stadionu Rugby w Gdyni.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 37410000-5 sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu, 45223800-4 - montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji. 2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem dwóch fabrycznie nowych, nie używanych, kompletnych bramek do rugby o długości co najmniej 10 m nad poziomem gruntu, dla potrzeb Narodowego Stadionu Rugby zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 10. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1)dostawę dwóch bramek do rugby tego samego typu i rozmiaru, posiadających certyfikat bezpieczeństwa oraz spełniających wymogi przepisów International Rugby Board i Polskiego Związku Rugby, gdzie każda składa się z następujących elementów: a)dwóch słupów o długości co najmniej 10 m nad poziomem gruntu każdy z zamontowanym zaczepem na poprzeczkę na wysokości 3 metrów nad poziomem gruntu; każdy ze słupów musi być demontowalny w związku z czym musi składać się z takiej ilości elementów (co najmniej dwa) lub specjalnego systemu umożliwiającego jego szybkie i nieskomplikowane składanie, demontaż i montaż, b)jednej poprzeczki bramki o długości 5,6 m, która jest montowana na zaczep na słupie, c)dwóch osłon słupów do wysokości 2 m w kolorze niebieskim, d)dwóch fundamentów z elementem do montażu słupa wykonanym ze stali nierdzewnej lub zabezpieczonym przed rdzewieniem, pokrywy chroniącej fundament z elementem do montażu, pokrywy zabezpieczającej miejsce montażu bramek w nawierzchni identycznej z istniejącą, 2)roboty budowlane w postaci demontażu istniejących dwóch bramek i fundamentów bramek, 3)roboty budowlane w postaci montażu bramek oraz nowych czterech fundamentów pod bramki w miejscu zdemontowanych bramek. 4.Bramki po złożeniu z wszystkich elementów, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 muszą tworzyć jednolitą konstrukcję. 5.Bramki muszą być wykonane z profilu aluminiowego. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego materiału. 6.Wymagania i sposób świadczenia przedmiotu zamówienia: 1)demontaż i montaż bramek odbywać się będzie w istniejącej płycie boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy wypełnionej piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym, w której przebiega instalacja podgrzewania i odwodnienia boiska; przebieg instalacji zawiera rysunek stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ, 2)Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu, instalacji płyty boiska i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury; Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, 3)montaż bramek oraz nowych czterech fundamentów pod bramki należy wykonać zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta bramek i fundamentów, 4)Wykonawca zobowiązany jest dokonać demontażu i montażu bramek zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, oraz wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 5)demontaż i montaż bramek nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego po uprzednim pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy gotowości do montażu nowych bramek, 6)Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy plac budowy, 7)na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 8)Wykonawca zobowiązuje się zorganizować plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż., wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym oraz utrzymać porządek na placu budowy, 9)odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia ponosić będzie Wykonawca, 10)Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia robót budowlanych w tym osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, 11)wykonywanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać w czynnym obiekcie w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić harmonogram prac z Kierownikiem Obiektu, 12)Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót budowlanych, 13)Zamawiający przewiduje prowadzenie robót budowlanych w postaci demontażu i montażu w terminie 10 dni od dnia przekazania placu budowy, 14)wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 15)Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 16)Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zakończenia robót i po osiągnięciu gotowości do odbioru, 17)Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu zamówienia w terminie 2 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia gotowości do odbioru, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 18, 18)przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumentację składającą się w szczególności z: a)dokumentacji technicznej składającej się między innymi z rysunków elementów bramki, połączeń poszczególnych elementów słupa, szczegółowych danych wraz z rysunkami montażu słupa z fundamentem, b)danych fundamentu z klasą betonu oraz wymiarami, c)dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów, d)pisemnego oświadczenia kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z wytycznymi montażu, sztuką budowlaną i ofertą Wykonawcy, e)instrukcji montażu/składania bramki wraz z szacunkowym czasem montażu/składania bramki oraz oceną ilości osób niezbędnych do wykonania montażu/składania bramki, f)instrukcji użytkowania w języku polskim, g)karty gwarancyjnej, h)certyfikat bezpieczeństwa bramki, 19)odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym, 20)jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiot zamówienia nie został zakończony lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu zamówienia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia określonego w §2 umowy, 21)Wykonawca zobowiązany jest udzielić trzyletniej gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia, 22)Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany będzie do wykonania przynajmniej raz w roku przeglądu gwarancyjnego bramek, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy udziale Zamawiającego i w terminie z nim ustalonym, 23)Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, przy udziale własnego sprzętu i materiałów, środka transportu lub może zlecić transport innemu przewoźnikowi, 24)Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w uzgodnionym przez strony terminie, a w braku porozumienia między stronami w tym zakresie nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia. 7.Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 8.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.41.00.00-5, 45.22.38.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Roger Żółtowski, Interplastic Roger Żółkowski, ul. Aldony 7, 81-524 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 38130,00
·         Oferta z najniższą ceną: 38130,00 / Oferta z najwyższą ceną: 38130,00
·         Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 06.08.2013
Data udostępnienia informacji: 06.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 06.08.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.08.2013 15:20 Dodanie informacji Maciej Zaborski