Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę wraz z montażem bramek do piłki nożnej dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

Gdynia: Dostawa wraz z montażem bramek do piłki nożnej dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

Numer ogłoszenia: 174453 - 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.11.2015 r. pod numerem: 174453 - 2015
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 154675-2015 z dnia 2015-10-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 37410000-5 - sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu, 45200000-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów...
Termin składania ofert: 2015-10-30
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 154675 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem bramek do piłki nożnej dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 37410000-5 - sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu, 45200000-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowę. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) wraz z montażem fabrycznie nowych, nieużywanych bramek do piłki nożnej do uprawiania sportów na wolnym powietrzu w Gdyni. 3. Przedmiotem zamówienia jest wymiana bramek do piłki nożnej na: 1) boisku przy ul. Żelaznej 18 Dzielnica Pogórze - w zakresie demontażu istniejących bramek do piłki nożnej wraz z utylizacją i montażu dwóch bramek do piłki nożnej o wymiarach 5x2 m, 2) boisku przy ul. Reja Dzielnica Wzgórze Św. Maksymiliana -w zakresie demontażu istniejących bramek do piłki nożnej wraz z utylizacją i montażu dwóch bramek do piłki nożnej o wymiarach 3x2 m, 3) boisku przy ul. Radosnej Dzielnica Wielki Kack -w zakresie demontażu istniejących bramek do piłki nożnej wraz z utylizacją i montażu dwóch bramek do piłki nożnej o wymiarach 3x2 m. Szczegółowy opis poszczególnych lokalizacji zawiera załącznik nr 9 do SIWZ Charakterystyka boisk sportowych. 4. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) prace rozbiórkowe w zakresie rozbiórki istniejących bramek oraz ich utylizację, 2) dostawę i montaż nowych bramek w miejscu istniejących w postaci: a) czterech bramek aluminiowych o wymiarach 3x2m, montowanych w tulejach; bramki należy zakotwić w fundamencie w 4 miejscach (dwa zakotwienia w części przedniej, dwa w części tylnej bramki); w skład montowanych bramek wchodzą: elementy główne ramy, siatki do bramek, tuleje montażowe, pokrywy tulei, ewentualne zapinki, zaczepy i inne elementy niezbędne do montażu bramek. b) dwóch bramek aluminiowych o wymiarach 5x2m, montowanych w tulejach; bramki należy zakotwić w fundamencie w 4 miejscach (dwa zakotwienia w części przedniej, dwa w części tylnej bramki); w skład montowanych bramek wchodzą: elementy główne ramy, siatki do bramek, tuleje montażowe, pokrywy tulei, ewentualne zapinki, zaczepy i inne elementy niezbędne do montażu bramek. 3) uzupełnienie po montażu braków i wszelkich uszkodzeń w istniejącej nawierzchni. 5. Bramki do piłki muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami aktualnej normy PN-EN748:2013 Sprzęt boiskowy. Bramki do piłki nożnej. 6. Wykonawca dokona montażu bramek zgodnie z kartą techniczną produktu oraz zgodnie z wymogami normy PN-EN748:2013 Sprzęt boiskowy. Bramki do piłki nożnej. 7. Wymagania w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą, SIWZ, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a także zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do ustawy, 2) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty transportu (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), montażu, 3) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć bramki na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę bramek, 4) Wykonawca zobowiązany jest pisemnie (faksem lub mailem) zgłosić Zamawiającemu gotowość do rozpoczęcia montażu, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem rozpoczęcia montażu, 5) Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy i montażu w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, 6) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane oraz montażowe w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, 7) na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy i montażu zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 8) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować plac budowy i montażu własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na placu budowy, 9) wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 10) Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót budowlanych i montażowych, 11) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia robót montażowych. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania zamówienia osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy, 12) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w radach budowy w przypadku ich zwołania; przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy, 13) w terminie 3 dni od dnia wykonania całości przedmiotu zamówienia Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie (faksem lub mailem) zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia i gotowość do odbioru, 14) odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, 15) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru przedmiotu zamówienia w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 16, 16) przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego i do jej dostarczenia Zamawiającemu przed przystąpieniem do odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia składającej się między innymi z: a) pisemnego oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie ze sztuką budowlaną i z ofertą Wykonawcy, b) dokumentacji technicznej zamontowanych bramek, c) certyfikatów, świadectw, deklaracji oraz innych dokumentów w tym oznakowania towarów, dotyczących zamontowanych materiałów, d) certyfikatów lub świadectw bramek potwierdzających zgodność urządzeń z aktualną normą PN-EN748:2013 Sprzęt boiskowy. Bramki do piłki nożnej, e) dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów, f) wszelkich niezbędnych pomiarów. 17) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia dostawa lub/i prace montażowe nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 18) Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 3 lat licząc od daty odbioru końcowego (okres zaoferowanej rękojmi za wady i gwarancji należy podać w pełnych miesiącach); w przypadku rozbieżności odnośnie warunków gwarancji pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ, zastosowanie mają postanowienia SIWZ; Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany będzie do wykonania przynajmniej raz w roku przeglądów gwarancyjnych zamontowanych bramek, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy udziale Zamawiającego i w terminie z nim ustalonym; koszt przeglądów należy uwzględnić w cenie oferty. W przypadku zaoferowania okresu rękojmi za wady i gwarancji krótszego niż 36 miesięcy (3 lata) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 19) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w uzgodnionym przez strony terminie, a w braku porozumienia między stronami w tym zakresie nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia. 8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 9. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 12. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.41.00.00-5, 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Profi-Sport Budownictwo Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21300,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 14194,20
·         Oferta z najniższą ceną: 14194,20 / Oferta z najwyższą ceną: 29618,40
·         Waluta: PLN .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 27.11.2015
Data udostępnienia informacji: 30.11.2015
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2015 09:08 Dodanie informacji Maciej Zaborski