Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę wraz z instalacją postumentów elektrycznych na potrzeby przystani jachtowej Mariny Gdynia

Gdynia: Dostawa wraz z instalacją postumentów elektrycznych na potrzeby przystani jachtowej Mariny Gdynia

Numer ogłoszenia: 1838 - 2014; data zamieszczenia: 02.01.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.01.2014 r. pod numerem: 1838 - 2014
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 263407-2013 z dnia 2013-12-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 31200000-8 - aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej, 45248400-1 - roboty budowlane w zakresie przystani. 2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją...
Termin składania ofert: 2013-12-13
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 263407 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z instalacją postumentów elektrycznych na potrzeby przystani jachtowej Mariny Gdynia.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 31200000-8 - aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej, 45248400-1 - roboty budowlane w zakresie przystani. 2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją trzech fabrycznie nowych postumentów elektrycznych na terenie przystani jachtowej Marina Gdynia. 3.Postumenty wykorzystane będą do zapewnienia jednostkom pływającym zasilania w energię elektryczną w czasie ich postoju przy pomostach pływających Zamawiającego oraz do oświetlenia samych pomostów. 4.Zamawiający informuje, iż postumenty będą instalowane do pomostów pływających w związku z czym muszą spełniać wszelkie wymogi dla tego rodzaju urządzeń, w tym między innymi dotyczące bezpieczeństwa, stopnia szczelności i ochrony obudowy. 5.Postumenty elektryczne muszą spełniać poniższe parametry : 1)podstawa postumentu: od 200 mm do 206 mm x od 200 mm do 206 mm, 2)wysokość: od 700 mm do 750 mm + lampa od 160 do 165 mm, 3)4 gniazda zasilające 16A 203V jednofazowe, 4)stopień ochrony min IP44, 5)komplet wyłączników różnicowo- prądowych, 6)panel z bezpiecznikami - zabezpieczony zamkiem uniemożliwiającym dostęp osób trzecich, 7)wbudowaną lampę oświetleniową na górnej części postumentu, 8)zmierzchowy czujnik włączający światło na postumencie, 9)obudowę z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne, promienie słoneczne oraz zalania słoną wodą, 10)ochronę przed dotykiem bezpośrednim, 11)zabezpieczenie wysokoczułym wyłącznikiem różnico prądowy, 12)ilość: 3 sztuki, 13)kolor: niebieski. 6.Postumenty elektryczne muszą być zgodne z obowiązującymi normi PN-HD 60364-7-709:2010/A1:2012E oraz PN-HD 60364-7-709:2010E lub z normami równoważnymi. 7.Wykonawca we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie przystani jachtowej Marina Gdynia dokona demontażu trzech istniejących nienadających się do użytkowania postumentów a w ich miejsce zamontuje dostarczone nowe postumenty. 8.Wymagania Zamawiającego w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: 1) instalacja postumentów elektrycznych nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego po uprzednim pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy gotowości do wykonania instalacji postumentów; Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać teren instalacji postumentów w terminie 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia; po przekazaniu terenu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren, 2)Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 3)Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace instalacyjne w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie instalacji urządzeń, w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury; Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, 4)Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą, SIWZ, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a także zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do ustawy, 5)wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 6)odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca, 7)Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem instalacji urządzeń, 8)Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia prac związanych z instalacją urządzeń; 9)po wykonaniu instalacji urządzeń Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru, 10)Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu zamówienia w terminie 2 dni roboczych od dnia wpłynięcia zgłoszenia gotowości do odbioru, 11)przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego i do jej dostarczenia Zamawiającemu przed przystąpieniem do odbioru końcowego zawierającej między innymi: a)pisemne oświadczenie kierownika budowy, że montaż wykonano zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, b)dokumentację techniczną oferowanego urządzenia, c)certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych urządzeń, d)dokumenty potwierdzające wykonanie rozruchu technologicznego, e)wszelkie niezbędne próby i pomiary, wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 12)odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym. 9.Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 1 roku licząc od daty odbioru końcowego. 10.Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu zamówienia do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 4 godzin od zgłoszenia usterki/nieprawidłowości przez Zamawiającego i do usunięcia wady/usterki w ciągu 24 godzin. Jeżeli czas usuwania wad/usterek będzie dłuższy niż 24 godziny Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas usunięcia wady/usterki urządzenia zastępczego (o parametrach technicznych nie gorszych niż ten, który został zamontowany). 11.Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 12.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.20.00.00-8, 45.24.84.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Aleksandra i Henryk Olechowscy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Karo, Sędławki 9, 11-200 Bartoszyce, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10894,32 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 9468,54
·         Oferta z najniższą ceną: 9468,54 / Oferta z najwyższą ceną: 9468,54
·         Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 02.01.2014
Data udostępnienia informacji: 02.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.01.2014 16:21 Dodanie informacji Maciej Zaborski