Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę urządzeń placu zabaw przy ul. Chwarznieńskiej w Gdyni

Gdynia: Dostawa urządzeń placu zabaw przy ul. Chwarznieńskiej w Gdyni

Numer ogłoszenia: 296922 - 2014; data zamieszczenia: 05.09.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.09.2014 r. pod numerem: 296906 - 2014
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 115103-2014 z dnia 2014-05-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 37.53.52.00 - 9 Wyposażenie placów zabaw. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń placu zabaw na terenie istniejącego...
Termin składania ofert: 2014-06-13
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 115103 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń placu zabaw przy ul. Chwarznieńskiej w Gdyni.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 37.53.52.00 - 9 Wyposażenie placów zabaw. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń placu zabaw na terenie istniejącego zespołu sportowego w Gdyni - Chwarznie przy ul. Chwarznieńskiej dz. nr 522/30 i 522/31 KM WI 13 na podstawie i zgodnie z projektem budowlano wykonawczym opracowanym przez Marię Żurek (stanowiący odpowiednio załącznik nr 10 do SIWZ), przedmiarem robót (stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ) oraz specyfikacją techniczną opracowaną przez Romana Królaka (stanowiącą załącznik nr 12 do SIWZ). 3. Uwaga: Projekt Placu zabaw na terenie zespołu sportowego w Gdyni-Chwarznie obejmuje trzy etapy inwestycji. Przedmiotem niniejszego postępowania jest etap pierwszy inwestycji polegający na dostawie wraz z montażem urządzeń placu zabaw tj. huśtawki podwójnej i bujaka sprężynowego, przeniesieniu stołu do ping-ponga i przestawieniu ławek (6 szt.) w nowe miejsce wg planu zagospodarowania terenu oraz zagospodarowanie terenu. Przedmiot niniejszego postępowania nie obejmuje drugiego i trzeciego etapu inwestycji tj. dostawy zjeżdżalni oraz wykonania i urządzenia tzw. ścieżki zdrowia. Wykonawca w cenie ofertowej i w kosztorysie ofertowym nie uwzględnia powyższych elementów dokumentacji projektowej z drugiego i trzeciego etapu inwestycji. 4. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności dostawę oraz montaż nowych fabrycznie urządzeń opisanych w dokumentacji projektowej lub innych urządzeń Wykonawcy o podobnych standardowych rozwiązaniach i wymiarach stosowanych przez Wykonawcę, a mieszczących się w granicach tolerancji umożliwiających uzyskanie założenia Zamawiającego, opisanego w dokumentacji projektowej, w postaci: 1) Huśtawka podwójna metalowa - 1 sztuka, 2) Bujak sprężynowy - 1 sztuka, oraz przeniesienie stołu do ping-ponga i przestawienie ławek (6 sztuk). 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja techniczna stanowiącą odpowiednio załączniki nr 10-12 do SIWZ. 6. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. 7. Urządzenia placu zabaw opisane w ust. 4 pkt. 1) - 2) muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami aktualnej normy PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placu zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Poza tym muszą posiadać certyfikat/świadectwo bezpieczeństwa. Wszystkie materiały wykorzystywane do budowy placu zabaw muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 8. Dla stanowiska huśtawki Zamawiający wymaga podłoża miękkiego, amortyzującego upadek z wysokości wyższej niż 1 m oraz wykonanie podsypki piaskowo-żwirowej o grubości warstwy co najmniej 20 cm. 9. Dla stanowiska bujaka Zamawiający dopuszcza nawierzchnię trawiastą, ze względu na wysokość upadku nie przekraczającą 1,0 m. Fundamenty betonowe należy przysypać gruntem miejscowym i przykryć darnią. 10. Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty transportu (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), montażu, 2) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć urządzenia placu zabaw na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę urządzeń placu zabaw, 3) Wykonawca zobowiązany jest pisemnie (faksem lub mailem) zgłosić Zamawiającemu gotowość do rozpoczęcia montażu, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem rozpoczęcia montażu, 4) Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać teren montażu w celu wykonania montażu w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, 5) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty montażowe w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie montażu oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem montażu; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, 6) na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu montażu zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren montażu, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 7) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować teren montażu własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na terenie montażu, 8) wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 9) Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót montażowych, 10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia robót montażowych; przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania zamówienia osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy, 11) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w radach budowy, w przypadku ich zwołania przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy, 12) w terminie 3 dni od dnia wykonaniu całości przedmiotu zamówienia Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie (faksem lub mailem) zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia i gotowość do odbioru, 13) odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, 14) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 15, 15) przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości przedmiotu umowy, zawierającej między innymi: a) pisemnego oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, b) dokumentacji technicznej zamontowanych urządzeń placu zabaw, c) certyfikatów, świadectw, deklaracji oraz innych dokumentów w tym oznakowania towarów, dotyczących zamontowanych materiałów, d) certyfikatów lub świadectw urządzeń placu zabaw potwierdzających zgodność urządzeń z aktualną normą PN-EN 1176-1:2009, e) dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów, f) wszelkich niezbędnych pomiarów, w szczególności m.in.: pomiar geodezyjny powykonawczy, 16) w przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji, 17) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia dostawa lub/i prace montażowe nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 18) Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego; w przypadku rozbieżności odnośnie warunków gwarancji pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ, zastosowanie mają postanowienia SIWZ; Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany będzie do wykonania przynajmniej raz w roku przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń placu zabaw, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy udziale Zamawiającego i w terminie z nim ustalonym; koszt przeglądów należy uwzględnić w cenie oferty, 19) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w uzgodnionym przez strony terminie, a w braku porozumienia między stronami w tym zakresie nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 12. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Jacek Pieprzowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jac-Tom Jacek Pieprzowski, Śnieżna 44, 81-577 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7488,09 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 14679,72
·         Oferta z najniższą ceną: 14679,72 / Oferta z najwyższą ceną: 14679,72
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 05.09.2014
Data udostępnienia informacji: 09.09.2014
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.09.2014 14:49 Dodanie informacji Maciej Zaborski