Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę urządzeń placu zabaw przy ul. Błękitnej w Gdyni


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa
 
Gdynia: Dostawa urządzeń placu zabaw przy ul. Błękitnej w Gdyni

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.10.2013 pod numerem 438722 - 2013.
 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 390960-2013 z dnia 2013-09-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1.Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 37.53.52.00 - 9 Wyposażenie placów zabaw; 37.53.52.20 - 5 Urządzenia do wspinania; 37.53.52.70 - 0 Piaskownice do placów zabaw; 37.53.52.40 - 1...
Termin składania ofert: 2013-10-04
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 390960 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń placu zabaw przy ul. Błękitnej w Gdyni.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 37.53.52.00 - 9 Wyposażenie placów zabaw; 37.53.52.20 - 5 Urządzenia do wspinania; 37.53.52.70 - 0 Piaskownice do placów zabaw; 37.53.52.40 - 1 Zjeżdżalnie do placów zabaw; 39113600 - 3 Ławki; 37535250 - 4 Huśtawki (poziome) do placów zabaw; 44231000 - 8 Gotowe panele ogrodzeniowe; 37482000 - 0 Sportowe tablice informacyjne; 34928200 - 0 Ogrodzenia. 2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń placu zabaw i pozostałego wyposażenia terenu przy ul. Błękitnej na podstawie i zgodnie z projektami budowlano wykonawczymi w zakresie zagospodarowania działki i inwentaryzacji zagospodarowania działki opracowanymi przez projektanta Bartłomieja Figur, (stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 10 i 11 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 12 do SIWZ), przedmiarem robót (stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ). 3.Uwaga: Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie tylko części robót opisanych w dokumentacji projektowej. Przedmiot niniejszego postępowania obejmuje wykonanie strefy zabawowej dla najmłodszych w postaci dostawy wraz z montażem urządzeń placu zabaw, wykonanie strefy dla zwierząt oraz dostawy wraz z montażem elementów małej architektury w postaci tablicy informacyjnej, ławek oraz pergoli. Wykonawca w cenie ofertowej i w kosztorysie ofertowym uwzględnia jedynie powyższe elementy dokumentacji projektowej. 4.Zakres zamówienia obejmuje w szczególności dostawę oraz montaż nowych fabrycznie urządzeń opisanych w dokumentacji projektowej lub innych urządzeń Wykonawcy o podobnych standardowych rozwiązaniach i wymiarach stosowanych przez Wykonawcę, a mieszczących się w granicach tolerancji umożliwiających uzyskanie założenia Zamawiającego, opisanego w dokumentacji projektowej, w postaci: 1)urządzeń kołyszących (bujaki) - o konstrukcji z tworzywa HDPE na sprężynie stalowej - 2 sztuki: a)bujak jednoosobowy z przeznaczeniem dla dzieci w wieku 2 do 8 lat, w dokumentacji projektowej przyjęto model samochodu natomiast Wykonawca może zaoferować inny model, strefa bezpieczeństwa o średnicy 3,5m, wysokość swobodnego upadku wynosi 0,42m. b)bujak dwuosobowy z przeznaczeniem dla dzieci w wieku 2 do 12 lat, w dokumentacji projektowej przyjęto model koników natomiast Wykonawca może zaoferować inny model, strefa bezpieczeństwa o średnicy 4,7m, wysokość swobodnego upadku wynosi 0,52m. 2)piaskownicy - o wymiarach 3,0x3,0m, konstrukcja wykonana w postaci gotowych elementów wymagających scalenia w zestaw i montaż w miejscu wybudowania, elementy wykonane z bali sosnowych o średnicy od 8 do 14 cm oraz desek o grubości 4 cm, elementy drewniane łączone za pomocą śrub, zabezpieczonych zaślepkami z tworzywa sztucznego, wypełnienie piaskownicy mieszanką żwirowo-piaskową - 1 sztuka, 3)Zestaw Romek - urządzenie placu zabaw przeznaczone dla dzieci w wieku 3 do 12 lat, wymagana strefa bezpieczeństwa o wymiarach 8,2x7,5m, wysokość swobodnego upadku wynosi 1,2m, wysokość urządzenia 2,95m, uwzględniono możliwość ewentualnej rozbudowy wyznaczając strefę bezpieczeństwa 11,0x11,0m, konstrukcja wykonana w postaci gotowych elementów wymagających scalenia w zestaw i montaż w miejscu wybudowania, wykonane z bali sosnowych o średnicy od 8 do 14 cm oraz desek o grubości 4 cm, elementy drewniane łączone za pomocą śrub, zabezpieczonych zaślepkami z tworzywa sztucznego, w skład którego wchodzi m.in.: a)domek (balkon), b)pomost (mostek wypukły), c)zjeżdżalnia - ślizgi zjeżdżalni wykonane z laminatu lub stali nierdzewnej, d)tablica do rysowania, 4)elementów małej architektury, w tym: a)ławki o wymiarach: 0,64x2,03x0,90m z betonowymi podstawami i drewnianym siedziskiem oraz oparciem, wykonane w postaci gotowych elementów dostarczonych na miejsce montażu, 3 sztuki zlokalizowane w strefie sportowej przy boisku do koszykówki, 2 sztuki w strefie zabawowej, b)pojemnik na odpady w strefie dla zwierząt - 1 sztuka, c)tablica informacyjna - wykonana w postaci gotowego elementu dostarczonego na miejsce montażu, posadowiona swobodnie w gruncie za pośrednictwem fundamentów betonowych monolitycznych bez szalunkowych lub wkopana, na stelażu stalowym lub drewnianym, zawierająca regulamin określający zasady użytkowania placu zabaw oraz informująca o zarządcy terenu, położeniu najbliższego telefonu, numerach telefonów alarmowych, numerach kontaktowych do właściciela lub zarządcy placu zabaw w celu powiadomienia o zniszczeniach lub awarii - 1 sztuka, d)pergola - wykonana z gotowych elementów ogrodzeniowych o konstrukcji drewnianej w skład której wchodzą panele (pełne lub w górnej części ażurowe) oraz słupki dostarczone od producenta, wysokość montażowa ponad poziom terenu 1,8m, długość pergoli 12,0m (6 przęseł o długości 2,0 m), rozstaw słupków 2,0m, długość całkowita 12,0m, słupki pergoli mocowane w gruncie z zastosowaniem stalowych podstaw wbijanych, 5)ogrodzenia z furtką - w celu wygrodzenia strefy dla zwierząt, długość 43,10m, konstrukcja stalowa, wysokość montażowa ponad poziom terenu 0,8m, słupki ogrodzeniowe posadowione w gruncie za pośrednictwem fundamentów betonowych monolitycznych bez szalunkowych lub betonowych prefabrykatów fundamentowych. 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja techniczna stanowiącą odpowiednio załączniki nr 10-12 do SIWZ. 6.W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. 7.Urządzenia placu zabaw opisane w ust. 4 pkt. 1) - 3) muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami aktualnej normy PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placu zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Poza tym muszą posiadać certyfikat/świadectwo bezpieczeństwa. Wszystkie materiały wykorzystywane do budowy placu zabaw muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 8.Montaż konstrukcji i elementów wyposażenia strefy zabawowej należy wybrać wg instrukcji montażu i zaleceń producenta. Posadowienie konstrukcji placu zabaw i bujaków w gruncie należy wykonać za pośrednictwem fundamentów betonowych, których gabaryty, usytuowanie i głębokość posadowienia spełniają normy PN-EN 1176-1:2009. W strefach bezpieczeństwa urządzeń strefy zabawowej, należy wykonać nawierzchnię bezpieczną o grubości minimum 30cm, wykonaną z warstwy piasku o frakcji ziaren 0,2 do 2mm wolnej od cząstek gliny i namułu. Pod warstwą piasku należy ułożyć warstwę geotkaniny. 9.Do zabezpieczenia zewnętrznych elementów stalowych ze stali czarnej oraz elementów z istniejącymi powłokami malarskimi oczyszczone ręcznie lub mechanicznie należy stosować antykorozyjny akrylowy zestaw malarski odpowiednimi dla środowiska o korozyjności C3, wg PN-EN ISO 12944-2:2007. 10.Tablica informująca, o której mowa w ust. 4 pkt. 4) lit. c) musi posiadać logo Gdynia Sport, zgodnie z rysunkiem graficznym stanowiącym załącznik nr 14 do SIWZ. 11.Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1)Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty transportu (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), montażu, 2)Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć urządzenia placu zabaw i pozostałego wyposażenia strefy sportowej na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę urządzeń placu zabaw i pozostałego wyposażenia, 3)Wykonawca zobowiązany jest pisemnie (faksem lub mailem) zgłosić Zamawiającemu gotowość do rozpoczęcia montażu, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem rozpoczęcia montażu, 4)Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy w celu wykonania montażu w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, 5)Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty montażowe w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, 6)na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 7)Wykonawca zobowiązuje się zorganizować plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na placu budowy, 8)wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 9)Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót montażowych, 10)Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia robót montażowych. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania zamówienia osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy, 11)Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w radach budowy, w przypadku ich zwołania przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy, 12)w terminie 3 dni od dnia wykonaniu całości przedmiotu zamówienia Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie (faksem lub mailem) zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia i gotowość do odbioru, 13)odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, 14)Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru przedmiotu zamówienia w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 15, 15)przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego i do jej dostarczenia Zamawiającemu przed przystąpieniem do odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia składającej się między innymi z: a)pisemnego oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, b)dokumentacji technicznej zamontowanych urządzeń placu zabaw, c)certyfikatów, świadectw, deklaracji oraz innych dokumentów w tym oznakowania towarów, dotyczących zamontowanych materiałów, d)certyfikatów lub świadectw urządzeń placu zabaw potwierdzających zgodność urządzeń z aktualną normą PN-EN 1176-1:2009, e)dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów, f)wszelkich niezbędnych pomiarów, w szczególności m.in.: pomiar geodezyjny powykonawczy, 16)jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia dostawa lub/i prace montażowe nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 17)Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego; w przypadku rozbieżności odnośnie warunków gwarancji pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ, zastosowanie mają postanowienia SIWZ; Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany będzie do wykonania przynajmniej raz w roku przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń placu zabaw, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy udziale Zamawiającego i w terminie z nim ustalonym; koszt przeglądów należy uwzględnić w cenie oferty, 18)Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w uzgodnionym przez strony terminie, a w braku porozumienia między stronami w tym zakresie nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia. 12.Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 57.53.52.20-5, 37.53.52.70-0, 37.53.52.40-1, 39.11.36.00-3, 37.53.52.50-4, 44.23.10.00-8, 37.48.20.00-0, 34.92.82.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Mateusz Cichowski Przedsiębiorstwo Produkcyjno Przemysłowo Handlowo Usługowe MEVIUS, Majdan Brzeski 42, 21-050 Piaski, kraj/woj. lubelskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162456,27 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 37547,84
  • Oferta z najniższą ceną: 37547,84 / Oferta z najwyższą ceną: 53989,62
  • Waluta: PLN.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 28.10.2013
Data udostępnienia informacji: 28.10.2013
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.10.2013 15:16 Dodanie informacji Maciej Zaborski