Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę urządzeń na potrzeby telewizji dozorowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu

Gdynia: Dostawa urządzeń wraz z ich instalacją na potrzeby telewizji dozorowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu zainstalowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu

Numer ogłoszenia: 174467 - 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.11.2015 r. pod numerem: 174467 - 2015

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 160063-2015 z dnia 2015-11-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 35120000-1 systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa, 50610000-4 - usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa...
Termin składania ofert: 2015-11-13
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 160063 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń wraz z ich instalacją na potrzeby telewizji dozorowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu zainstalowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 35120000-1 systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa, 50610000-4 - usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wraz z ich instalacją na potrzeby telewizji dozorowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu zainstalowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu. 3. Rodzaje zainstalowanych systemów telewizji dozorowej i miejsce ich usytuowania: 1) System CCTV SD oparty o rejestrator HIKVISION Turbo HD DVR, zainstalowany na terenie przystani jachtowej Marina Gdynia zlokalizowanej przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni wraz z budynkiem ratowników i placem zabaw na Plaży Miejskiej Gdynia Śródmieście, 2) System CCTV Full HD oparty o oprogramowanie SeeTec 5 w wersji Enterprise, zainstalowany na terenie Stadionu Miejskiego zlokalizowanego przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni, 3) System CCTV Arena oparty o rejestrator HC-DVR SECURITY, zainstalowany na terenie Gdynia Areny zlokalizowanej przy ulicy Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni. 4. Miejsca zainstalowanych systemów sygnalizacji włamania i napadu: 1) System zainstalowany w budynku administracji na terenie Gdyńskiego Centrum Sportu zlokalizowanego przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w Gdyni, 2) System zainstalowany na obiekcie Gdynia Arena zlokalizowana przy ulicy Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy fabrycznie nowych urządzeń wraz z ich instalacją, obejmująca: 1) Na potrzeby Stadionu Miejskiego: a) stanowiska operatora monitoringu - składającego się z: -komputera stacjonarnego wraz z system operacyjnym kompatybilnym z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Seetec 5 w wersji Enterprise - parametry komputera stacjonarnego: procesor minimum dwurdzeniowy 2,5 GHz, 2 MB cache, pamięć RAM minimum 4GB DIMM DDR3, Dysk twardy: 500GB HDD magnetyczny 7200 obr./mi, karta graficzna z wyjściem na dwa monitory minimum 1024 MB, DDR3, -dwóch panoramicznych monitorów przemysłowych Full HD 21 cali, -klawiatury, -myszki, -niezbędnego okablowania do prawidłowej pracy zestawu komputerowego, b) instalacji na dostarczonym stanowisku operatora monitoringu oprogramowania SeeTec 5 w wersji Enterprise (Zamawiający posiada oprogramowanie wraz z licencją) wraz z konfiguracją stanowiska i sprawdzeniem działania, c) klawiatury z wolantem do obsługi i sterowania kamerami obrotowymi, kompatybilną do dostarczonego stanowiska operatora monitoringu oraz oprogramowania SeeTec Enterprise, d) 6 sztuk dysków twardych SATA 2TB wewnętrznych do instalacji w serwerach monitoringu, kompatybilnych i przystosowanych do pracy z posiadanymi przez Zamawiającego dyskami DELL 2TB Near Line SAS 6 Gbps 7,2k, do pracy 24/7, posiadający identyczną ilość sektorów i identyczny cache. 2) Na potrzeby przystani jachtowej Marina Gdynia: a) klawiatury w metalowej obudowie z wolantem/joystickiem 3 - osiowym do sterowania kamerami obrotowymi, kompatybilnej z posiadanym przez Zamawiającego rejestratorem HIKVISION Turbo HD DVR, b) podłączenie sprawdzenie poprawności działania dostarczonej klawiatury. 3) Na potrzeby Gdynia Areny: a) urządzenia kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego centralą alarmową SATEL, w postaci: -4 sztuk akumulatorów o parametrach: 7Ah, 12 V, długość 151 szerokość 65 mm, wysokość 100 mm, -5 sztuk akumulatorów o parametrach: 18 Ah, 12 V, o wymiarach nie większych niż długość 181 mm, szerokość 77 mm, wysokość 167 mm, b) instalacja dostarczonych urządzeń, c) wykonanie testów działania jednej centrali alarmowej wraz z odczytaniem logów i oceny sprawności systemu,d) 4 sztuki telewizorów/monitorów LED (kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem monitoringu opartym o rejestrator HC-DVR SECURITY), o parametrach: -przekątna w zakresie od 45 do 47 cali, -typ matrycy IPS, -rozdzielczość minimum 1920x1080, -format 16:9, -minimum 2 wejścia HDMI, -wyjście video BNC, -kolor obudowy - czarny, -szerokość liczona łącznie z obudową maksymalnie 1080 mm. 4) Na potrzeby budynku Administracji: a) urządzenia kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego centralą alarmową SATEL CA-10 w postaci: -obudowy natynkowej wraz transformatorem do centrali SATEL CA-10, -akumulatora o parametrach: 18 Ah, 12 V, o wymiarach nie większych niż długość 181 mm, szerokość 77 mm, wysokość 167 mm, -manipulatora do centrali SATEL CA-10, -sygnalizatora wewnętrznego np. spw 100 lub równoważnego, -modułu GSM do centralki SATEL CA-10. b) instalacja wraz z zaprogramowaniem posiadanej przez Zamawiającego centralki alarmowej SATEL CA-10 oraz dostarczonych podzespołów, c) przeprowadzenie testów działania zainstalowanego systemu - zainstalowana centralka alarmowa będzie niezależnym systemem alarmowym, całość instalacji będzie obejmowała jedno pomieszczenie tj. pomieszczenie serwerowni. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi. 7. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru. 8. Wykonawca będzie świadczył prace instalacyjne za pomocą osób posiadających przeszkolenie w zakresie obsługi i instalacji systemów alarmowych. 9. Wykonawca będzie świadczył prace instalacyjne za pomocą własnego sprzętu oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania instalacji, w tym między innymi narzędzi elektrycznych za wyjątkiem dostarczonego przez Zamawiającego oprogramowania. 10. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed rozpoczęciem prac instalacyjnych objętych przedmiotem zamówienia uzgodnić z Zamawiającym termin wykonywania prac, ze względu na to, że prace realizowane będą na terenie czynnych obiektów i wymagają nadzoru Zamawiającego, Wykonawca może wykonywać prace wyłącznie od pon.- pt. w godzinach 7.30 - 15.30. 11. Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu poszczególnych czynności. 12. Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas wykonania instalacji wszelkie pomieszczenia, które są niezbędne do przeprowadzenia prac instalacyjnych, z tym zastrzeżeniem, że prace w nich prowadzone nie mogą kolidować z funkcjonowaniem obiektów. 13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 14. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 15. Wykonawca po realizacji przedmiotu zamówienia sporządzi protokół z wykonanych dostaw i protokół z wykonanych czynności instalacyjnych zawierający wyszczególnienie czynności i ewentualne uwagi. 16. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego (okres zaoferowanej rękojmi za wady i gwarancji należy podać w pełnych miesiącach). W przypadku zaoferowania okresu rękojmi za wady i gwarancji krótszego niż 24 miesiące Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 17. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w uzgodnionym przez strony terminie, a w braku porozumienia między stronami w tym zakresie nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia. 18. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 19. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 20. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 21. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 22. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 23. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.12.00.00-1, 50.61.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Paweł Krzeszewski, Elżbieta Krzeszewska AMB s.c., Al. Zwycięstwa 236, 81-540 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38160,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 48048,72
·         Oferta z najniższą ceną: 48048,72 / Oferta z najwyższą ceną: 48048,72
·         Waluta: PLN .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 27.11.2015
Data udostępnienia informacji: 30.11.2015
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2015 08:49 Dodanie informacji Maciej Zaborski