Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem hal namiotowych

Ogłoszenie nr 35743 - 2017 z dnia 2017-03-02 r.
 
Gdynia: Dostawa (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem hal namiotowych wraz z wyposażeniem dla potrzeb organizacji imprezy Gdyńskiego Centrum Sportu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 6319-2017
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. +48586223574, faks +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl
Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem hal namiotowych wraz z wyposażeniem dla potrzeb organizacji imprezy Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.3.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 44212300-2 - konstrukcje i ich części, 45223800-4 - montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 45262110-5 - demontaż gotowych konstrukcji. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem hal namiotowych użytkowych (będących własnością Wykonawcy lub znajdującej się w jego dysponowaniu na podstawie innego tytułu prawnego), podczas imprezy sportowej /biegu organizowanego przez Gdyńskie Centrum Sportu w dniach 10.02.-12.02.2017 roku (zwanej dalej w treści „Imprezą sportową"). 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem hal namiotowych o łącznej powierzchni 1.250 m² i o wymiarach hali 20mx45m i 10mx35m wraz z wyposażeniem: rozpoczęcie rozstawiania hal od godziny 8:00 w dniu 07.02.2017 roku, gotowość do odbioru na godzinę 8.00 w dniu 09.02.2017 roku, rozpoczęcie demontażu i wywozu hal od godziny 18.00 w dniu 12.02.2017 roku do godziny 10.00 w dniu 13.02.2017 roku. 4. Zamawiający przewiduje miejsce montażu hal namiotowych na parkingu przed Akwarium Gdyńskim na Skwerze Kościuszki w Gdyni. Dokładne miejsce montażu zostanie uzgodnione przez Zamawiającego i Wykonawcę. 5. Hale namiotowe muszą być zgodne z dokumentacją rysunkową stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ. 6. Termin, o którym mowa w ust. 3 może ulec zmianie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powyższej zmianie w terminie 2 dni przed planowanym rozpoczęciem prac związanych z rozstawieniem hal namiotowych.. 7. Szczegółowy opis każdej hali namiotowych i jej wyposażenia: 1) konstrukcja hali namiotowej musi być odporna na wiatr i nie przepuszczać deszczu, przytwierdzona do podłoża za pomocą kołków lub dociążona niezbędną ilością specjalistycznych obciążników, 2) konstrukcja nie może zawierać podpór konstrukcyjnych dachu na powierzchni wewnętrznej hali namiotowej, Zamawiający dopuszcza podpory konstrukcyjne dachu jedynie w obrębie ścian hali namiotowej, 3) konstrukcja hali namiotowej musi być wykonana z profili aluminiowych, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do wglądu dokumentacji technicznej hali namiotowej, w tym wytycznych i norm dotyczących zachowania statyki obiektu, 4) ściany oraz pokrycie dachu muszą być wykonane z białego niepalnego materiału, wyjątek stanowi część ścian jednego z dłuższych boków, które powinny być transparentne (zgodnie z załączonym rysunkiem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ), 5) ściany działowe, dzielące halę namiotową na odrębne pomieszczenia, muszą być w wysokości zapewniającej zasłonięcie całej przestrzeni od podłoża do dachu hali namiotowej, 6) Wykonawca zobowiązany jest zamontować drewnianą podłogę na całej powierzchni hali namiotowej o wymiarach 20mx45m i w hali o wymiarach 10mx35m, po zamontowaniu podłoga w każdej hali musi tworzyć jednolitą konstrukcję (zgodnie z załączonym rysunkiem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ), 7) hala namiotowa o wymiarach 20mx45m w najniższym miejscu musi mieć minimum 2,5 m wysokości liczonej od podłoża do dachu hali namiotowej, w najwyższym miejscu hala namiotowa musi mieć minimum 5 m wysokości liczonej od podłoża do dachu hali namiotowej. W przypadku hali namiotowej o wymiarach 10mx35m zarówno w najniższym jaki i najwyższym miejscu hala namiotowa musi mieć minimum 2,5 m wysokości liczonej od podłoża do dachu hali namiotowej, 8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 50 kompletów ław biesiadnych w stanie bardzo dobrym (ławy winny być czyste, suche i stabilne), przez komplet rozumie się ławę/stół o długości minimum 2,2 m oraz dwóch ław/siedzisk o minimalnej długości 2,2 m każda, stół oraz siedzisko musi być tej samej długości, 9) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie sceny z oświetleniem, o wymiarach 4 m x 5 m na podwyższeniu o wysokości 30 cm - 50 cm ze schodkami; na scenie musi znajdować się rama (kratownica), przystosowana do zawieszenia oświetlenia, o wymiarach 5 m x 4 m i wysokości 3,6m; na ramie muszą znajdować się światła LED (typu pary) z możliwością zmiany kolorów, w minimalnym zakresie: zielony, niebieski, żółty, czerwony; na scenie i po jej bokach musi znajdować się wykładzina w kolorze niebieskim lub granatowym; tył sceny/kratownicy musi być wyposażony w „plecy" w postaci jednolitej, nieprześwitującej tkaniny lub banneru w obu przypadkach Zamawiający dopuszcza kolory biały, granatowy lub czarny; materiał użyty do zamknięcia sceny od tyłu musi być czysty, schludny i dopasowany do wymiarów kratownicy, 10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej trzech dmuchaw spalinowych przeznaczonych do ogrzania hali namiotowej, w tym również dostarczenia paliwa do tych urządzeń ogrzewających, na cały czas ich pracy oraz do zainstalowania wskazanych urządzeń wraz z ich obsługą. Zamawiający przewiduje czas pracy minimum trzech urządzeń ogrzewających w systemie ciągłym w następujących miejscach i godzinach: a) w dniu 10.02.2017 r. minimum 3 urządzenia ogrzewające pomieszczenie I w hali 20mx45m w godzinach od 13:00 do 20:00, b) w dniu 11.02.2017 r. minimum 2 urządzenia ogrzewające pomieszczenie I w hali oraz 1 urządzenie ogrzewające pomieszczenie IV w hali 20mx45m w godzinach od 7:00 do 20:00, c) w dniu 12.02.2017 r. minimum 2 urządzenia ogrzewające pomieszczenie I w hali oraz 1 urządzenie ogrzewające pomieszczenie IV w hali 20mx45m w godzinach od 7:00 do 15:00, 11) Wykonawca musi zapewnić oświetlenie hali namiotowej normatywne dla powierzchni ekspozycji wystawowej oraz zainstalować oświetlenie we własnym zakresie, 12) stawiana hala namiotowa musi być jednolitą bryłą przez co rozumie się, iż hala namiotowa nie może być złożona z kilku mniejszych namiotów, 13) Wykonawca na własny koszt zapewnia transport elementów i urządzeń niezbędnych w realizacji zamówienia, 14) Wykonawca zobowiązany będzie do podwieszenia do konstrukcji hali namiotowej dodatkowego oświetlenia dostarczonego przez Zamawiającego lub innych przedmiotów lub urządzeń, w tym flag, kamer, banerów i innych przedmiotów nie wpływających na bezpieczeństwo użytkowania hali namiotowej. 8. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 250.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia losowe. 9. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty: 1) transportu hal namiotowych i niezbędnego wyposażenia w tym również kompletów ław, 2) dostarczenia (udostępnienia) wraz montażem i demontażem hal namiotowych wraz z wyposażeniem w tym ogrzewania oraz oświetlenia hali, 3) dostawy z montażem i demontażem kompletów ław, 4) montażu i demontażu dodatkowego wyposażenia hali namiotowej dostarczonego przez Zamawiającego, o którym mowa w ust.7 pkt. 14. 10. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu każdej hali namiotowej wraz z wyposażeniem zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentami przedmiotowej hali namiotowej oraz wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 2) Wykonawca po wykonaniu montażu hal namiotowych wraz z wyposażeniem powiadomi Zamawiającego o gotowości do użytkowania hal namiotowych, 3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia ekipę montażową, która dokona rozstawienia hal namiotowych, ich demontażu oraz w czasie użytkowania hal namiotowych przez Zamawiającego, będzie w ciągłej gotowości do podjęcia w każdej chwili czynności związanych z usuwaniem ewentualnych usterek, dokonywania napraw, 4) Wykonawca zobowiązany jest oddelegować zespołu, składający się minimum z 3 osób/koordynatorów, w tym co najmniej jedna osoba/koordynator musi posiadać doświadczenie w rozstawieniu/montażu hali namiotowej o powierzchni co najmniej 900 m²; którzy w czasie: a) od godziny 13:00 do godziny 20:00 w dniu 10.02.2017 roku, b) od godziny 07:00 do godziny 20:00 w dniu 11.02.2017 roku, c) od godziny 07:00 do godziny 15:00 w dniu 12.02.2017 roku, zobowiązani będą przebywać na miejscu rozstawienia hal namiotowych, będą doglądać ich stanu technicznego, usuwania ew. usterek, pozostawać w stałym kontakcie z ekipą montażową Wykonawcy, o której mowa w pkt.3 i w razie potrzeby dokonywać jej wezwania. Ponadto do punktualnego włączania wszystkich urządzeń grzewczych, o których mowa ust. 7 pkt. 10 w celu ogrzania hali namiotowej, 5) wykaz osób upoważnionych do kontaktu w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji dostawy w przypadku gdyby Impreza została odwołana lub gdyby przekazano ją do realizacji innemu Podmiotowi. Z tytułu rezygnacji nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego. O rezygnacji Zamawiający powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym. 12. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 15. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 16. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 44212300-2
Dodatkowe kody CPV: 45223800-4, 45262110-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/02/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT35000.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Jacek Fabianowski FABEX,  ,  ul. Wspólna 6,  87-100,  Toruń,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 47968,77
Oferta z najniższą ceną/kosztem 47968,77
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 97785,00
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie
   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 02.03.2017
Data udostępnienia informacji: 03.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.03.2017 09:15 Dodanie informacji Maciej Zaborski