Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem hal namiotowych

Gdynia: Dostawa (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem hal namiotowych wraz z wyposażeniem dla potrzeb organizacji imprez Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.02.2015 r. pod numerem: 18559 - 2015
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 4633 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem hal namiotowych wraz z wyposażeniem dla potrzeb organizacji imprez Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 44212300-2 - konstrukcje i ich części, 45223800-4 - montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 45262110-5 - demontaż gotowych konstrukcji. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem hal namiotowych użytkowych (będących własnością Wykonawcy lub znajdujących się w jego dysponowaniu na podstawie innego tytułu prawnego), podczas imprez sportowych organizowanych przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji w następujących terminach: 1) hali o łącznej powierzchni 1.200 m² i wymiarach 20mx45 i 10mx30m wraz z wyposażeniem: rozpoczęcie rozstawiania hal w dniu 19.02.2015 roku od godziny 18.00, gotowość do odbioru na godzinę 12.00 w dniu 20.02.2015 roku, rozpoczęcie demontażu i wywozu hal od godziny 18.00 w dniu 21.02.2015 roku do godziny 8.00 w dniu 22.02.2015 roku, 2) hali o łącznej powierzchni 1.200 m2 i wymiarach 20mx45 i 10mx30 m wraz z wyposażeniem: rozpoczęcie rozstawiania hali w dniu 07.05.2015 roku od godziny 18.00, gotowość na godzinę 12.00 w dniu 08.05.2015 roku, rozpoczęcie demontażu i wywozu hal od godziny 20.00 w dniu 09.05.2015 roku do godziny 8.00 w dniu 10.05.2015 roku, 3) hali o łącznej powierzchni 1.500 m² i wymiarach 20mx60 m i 10mx30 m wraz z wyposażeniem: rozpoczęcie rozstawiania hal w dniu 17.06.2015 roku od godziny 18.00, gotowość na godzinę 12.00 w dniu 18.06.2015 roku, rozpoczęcie demontażu i wywozu hal od godziny 05.00 w dniu 20.06.2015 roku do godziny 20.00 w dniu 21.06.2015 roku, 4) hali o łącznej powierzchni 1.500 m² i wymiarach 20mx60m i 10mx30 m wraz z wyposażeniem: rozpoczęcie rozstawiania hal w dniu 09.11.2015 roku od godziny 18.00, gotowość na godzinę 12.00 w dniu 10.11.2015 roku, rozpoczęcie demontażu i wywozu hal od godziny 22.00 w dniu 11.11.2015 roku do godziny 8.00 w dniu 12.11.2015 roku. 3. Zamawiający przewiduje każdorazowo miejsce montażu każdej hali namiotowej na parkingu przed Akwarium Gdyńskim na Skwerze Kościuszki w Gdyni. Dokładne miejsce montażu zostanie uzgodnione przez Zamawiającego i Wykonawcę. 4. Hale namiotowe muszą być zgodne z dokumentacja rysunkową stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ. 5. Terminy, o których mowa w ust. 2 mogą ulec zmianie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powyższej zmianie w terminie 2 tygodni przed planowanym rozpoczęciem prac związanych z rozstawieniem każdej hali namiotowej. 6. Szczegółowy opis każdej hali namiotowej i jej wyposażenia: 1) konstrukcja hali namiotowej musi być odporna na wiatr i nie przepuszczać deszczu, przytwierdzona do podłoża za pomocą kołków lub dociążona niezbędną ilością specjalistycznych obciążników, 2) konstrukcja nie może zawierać podpór konstrukcyjnych dachu na powierzchni wewnętrznej hali namiotowej, Zamawiający dopuszcza podpory konstrukcyjne dachu jedynie w obrębie ścian hali namiotowej, 3) konstrukcja hali namiotowej musi być wykonana z profili aluminiowych, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawienia Zamawiającemu do wglądu dokumentacji technicznej hali namiotowej, w tym wytyczne i normy dotyczące zachowania statyki obiektu, 4) ściany oraz pokrycie dachu muszą być wykonane z białego niepalnego materiału, wyjątek stanowi część ścian jednego z dłuższych boków, które powinny być transparentne (zgodnie z załączonym rysunkiem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ), 5) ściany działowe, dzielące halę namiotową na odrębne pomieszczenia, muszą być w wysokości zapewniającej zasłonięcie całej przestrzeni od podłoża do dachu hali namiotowej, 6) w każdej hali namiotowej w pomieszczeniu o wymiarach 20 m x 5 m (zgodnie z załączonym rysunkiem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ), Wykonawca zobowiązany jest zamontować drewnianą podłogę; po zamontowaniu podłoga musi tworzyć jednolitą konstrukcję, 7) hala namiotowa w najniższym miejscu musi mieć minimum 2,5 m wysokości liczonej od podłoża do dachu hali namiotowej, w najwyższym miejscu hala namiotowa musi mieć minimum 5 m wysokości liczonej od podłoża do dachu hali namiotowej, 8) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do zapewnienia 50 kompletów ław biesiadnych w stanie bardzo dobrym (ławy winny być czyste, suche i stabilne), przez komplet rozumie się ławę/stół o długości minimum 2,2 m oraz dwóch ław/siedzisk o minimalnej długości 2,2 m każda, stół oraz siedzisko musi być tej samej długości, 9) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do zapewnienia we własnym zakresie sceny z oświetleniem, o wymiarach 4 m x 5 m na podwyższeniu o wysokości 30 cm - 50 cm ze schodkami; na scenie musi znajdować się rama (kratownica), przystosowana do zawieszenia oświetlenia, o wymiarach 5 m x 4 m i wysokości 3,6m; na ramie muszą znajdować się światła LED (typu pary) z możliwością zmiany kolorów, w minimalnym zakresie: zielony, niebieski, żółty, czerwony; na scenie i po jej bokach musi znajdować się wykładzina w kolorze niebieskim lub granatowym; tył sceny/kratownicy musi być wyposażony w plecy w postaci jednolitej, nieprześwitującej tkaniny lub banneru w obu przypadkach Zamawiający dopuszcza kolory biały, granatowy lub czarny; materiał użyty do zamknięcia sceny od tyłu musi być czysty, schludny i dopasowany do wymiarów kratownicy, 10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, w terminie luty i listopad 2014 r. co najmniej trzech dmuchaw spalinowych przeznaczonych do ogrzania hali namiotowej, w tym również dostarczenia paliwa do tych urządzeń ogrzewających (Zamawiający przewiduje czas pracy urządzeń ogrzewających w system ciągłym od godziny: w miesiącu luty od godziny 06:00 rano w dniu imprezy do godziny 19:00 w dniu imprezy; w miesiącu listopad od godziny 06:00 rano w dniu imprezy do godziny 20:00 w dniu imprezy), 11) Wykonawca musi każdorazowo zapewnić oświetlenie hali namiotowej normatywne dla powierzchni ekspozycji wystawowej oraz zainstalować oświetlenie we własnym zakresie, 12) każdorazowo stawiana hala namiotowa musi być jednolitą bryłą przez co rozumie się, iż hala namiotowa nie może być złożona z kilku mniejszych namiotów, 13) Wykonawca na własny koszt zapewnia transport elementów i urządzeń niezbędnych w realizacji zamówienia, 14) Wykonawca zobowiązany będzie do podwieszenia do konstrukcji hali namiotowej dodatkowego oświetlenia dostarczonego przez Zamawiającego lub innych przedmiotów lub urządzeń, w tym flag, kamer, banerów i innych przedmiotów nie wpływających na bezpieczeństwo użytkowania hali namiotowej. 7. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 250.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia losowe. 8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty: 1) transportu hal namiotowych i niezbędnego wyposażenia w tym również kompletów ław, 2) dostarczenia (udostępnienia) wraz montażem i demontażem hal namiotowych wraz z wyposażeniem w tym ogrzewania oraz oświetlenia hal, 3) dostawy z montażem i demontażem kompletów ław, 4) montażu i demontażu dodatkowego wyposażenia hal namiotowych dostarczonego przez Zamawiającego, o którym mowa w ust.6 pkt. 14. 9. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu każdej hali namiotowej wraz z wyposażeniem zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentami przedmiotowej hali namiotowej oraz wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 2) Wykonawca każdorazowo po wykonaniu montażu każdej hali namiotowej wraz z wyposażeniem powiadomi Zamawiającego o gotowości do użytkowania hali namiotowej, 3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia ekipę montażową, która dokona rozstawienia hali namiotowej, jej demontażu oraz w czasie użytkowania hali namiotowej przez Zamawiającego, będzie w ciągłej gotowości do podjęcia w każdej chwili czynności związanych z usuwaniem ewentualnych usterek, dokonywania napraw, 4) Wykonawca zobowiązany jest oddelegować swojego przedstawiciela technicznego, który w czasie: a) od godziny 06.00 do godziny 19.00 w dniu 21.02.2015 roku, b) od godziny 06.00 do godziny 19.00 w dniu 09.05.2015 roku, c) od godziny 08.00 w dniu 19.06.2015 r. do godziny 08.00 w dniu 20.06.2015 roku, d) od godziny 06.00 do godziny 20.00 w dniu 11.11.2015 roku, zobowiązany jest przebywać na miejscu rozstawienia każdej hali namiotowej, doglądać jej stanu technicznego, pozostawać w stałym kontakcie z ekipą montażową Wykonawcy i w razie potrzeby dokonywać jej wezwania, w przypadkach o których mowa w pkt.3, oraz włączania punktualnie o godzinie 06.00 w dniu 08.02.2015 r. oraz o godzinie 06:00 w dniu 11.11.2015 roku wszystkich nagrzewnic, o których mowa ust. 6 pkt. 10 w celu ogrzania hali namiotowej, 5) wykaz osób upoważnionych do kontaktu w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części dostawy w przypadku gdyby dana Impreza została odwołana lub gdyby przekazano ją do realizacji innemu Podmiotowi. Z tytułu rezygnacji nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 11. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 12. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 15. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.23.00-2, 45.22.38.00-4, 45.26.21.10-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.02.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Grzegorz Roeske GR namioty Grzegorz Roeske, ul. Kurpińskiego 10/9, 80-169 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93698,72 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 109711,08
  • Oferta z najniższą ceną: 109711,08 / Oferta z najwyższą ceną: 167772,00
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 11.02.2015
Data udostępnienia informacji: 11.02.2015
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.02.2015 15:04 Dodanie informacji Maciej Zaborski