Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę (udostępnienie) agregatu prądotwórczego wraz z obsługą energetyczną

Gdynia: Dostawa (udostępnienie) agregatu prądotwórczego wraz z obsługą energetyczną dla potrzeb organizacji imprez Gdyńskiego Centrum Sportu


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.06.2015 r. pod numerem: 91641 - 2015.
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 76137 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa (udostępnienie) agregatu prądotwórczego wraz z obsługą energetyczną dla potrzeb organizacji imprez Gdyńskiego Centrum Sportu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 311222000- agregaty prądotwórcze, 71314100-3 - usługi elektryczne, 09134100-8 - olej napędowy, 09132100-4 - benzyna bezołowiowa. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie (udostępnienie) wraz z obsługą energetyczną agregatu prądotwórczego (będącego własnością Wykonawcy lub znajdującego się w jego dysponowaniu na podstawie innego tytułu prawnego), podczas imprez sportowych z cyklu PKO Grand Prix Gdyni organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na terenie Skweru Kościuszki w Gdyni (zwane dalej Imprezami). 3. Wykonawca na potrzeby realizacji zamówienia zapewni dostawę agregatu prądotwórczego o mocy 60 KVA na teren Skweru Kościuszki, we wskazanych terminach: 1) w dniu 19.06.2015 r. gotowość od godziny 15.00 do godziny 03.00 dnia 20.06.2015 r. (łącznie 12 godzin pracy), 2) w dniu 11.11.2015 r. gotowość od godziny 06.00 do godziny 18.00 (łącznie 12 godzin pracy), 3) w lutym 2016 r. gotowość od godziny 06.00 do godziny 18.00 (łącznie 12 godzin pracy) -na tym etapie postępowania nie jest znany dokładny termin imprezy, termin ten zostanie przekazany Wykonawcy po ustaleniu terminarza Imprez sportowych na 2016 rok, 4) w maju 2016 r. gotowość od godziny 06.00 do godziny 18.00 (łącznie 12 godzin pracy) -na tym etapie postępowania nie jest znany dokładny termin imprezy, termin ten zostanie przekazany Wykonawcy po ustaleniu terminarza Imprez sportowych na 2016 rok. 4. Terminy Imprez, a co za tym idzie dostawy i obsługa energetyczna, o których mowa w ust. 3 mogą ulec zmianie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powyższej zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem nie później niż w terminie 1 tygodnia przed planowaną datą imprezy. 5. Zamawiający informuje, iż Imprezy wskazane w ust. 3 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z którejkolwiek z dostaw, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 6. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z instalacją dostarczonego urządzenia oraz obsługę energetyczną. W związku z tym, iż największy udział wartościowy w nn. zamówieniu mają dostawy, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw. 7. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewni w szczególności stałą obsługę, bieżący serwis urządzenia/ń oraz paliwo płynne niezbędne do 12 godzinnej pracy urządzenia. 8. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności: 1) dostarczyć urządzenie/a elektryczne (agregat/y prądotwórcze) niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia, sprawne, dopuszczone do użytkowania, posiadające wszelkie niezbędne dokumenty techniczne w tym potwierdzające zgodność urządzeń z obowiązującymi normami, 2) do zapewnienia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej o parametrach spełniających wymogi Prawa Energetycznego i Polskich Norm Elektrycznych, 3) do wykonania tymczasowego uziemienia agregatu prądotwórczego, wykonania pomiaru uziomu potwierdzonego protokołem przez osobę posiadającą uprawnienia pomiarowe, 4) do zachowania szczególnej ostrożności przy wykonaniu poszczególnych czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, 5) zapewnienia ciągłej pracy agregatu (przy założeniu pracy ciągłej 12 godzin) wraz z obsługą energetyczną podczas trwania Imprez; przez obsługę energetyczną Zamawiający rozumie zespół osób w składzie minimum dwóch elektryków posiadających aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 KV oraz do eksploatacji zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW, 6) do demontażu wykonanego wcześniej przez Wykonawcę uziemienia tymczasowego po zakończeniu Imprezy, nie później niż 1 godzinę od zakończenia Imprezy, (zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia potwierdzone zostanie protokołem przez Wykonawcę i Zamawiającego). 9. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty dostawy, transportu (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), montażu, rozstawienia i demontażu, 2) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć urządzenia elektryczne na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę urządzeń elektrycznych, 3) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace montażowe/demontażowe związane wykonaniem tymczasowego uziemienia jak i prace związane z umiejscowieniem agregatu/ów w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie montażu/demontażu i umiejscowienia agregatu/ów oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem montażu/demontażu i umiejscowienia; Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia; w przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury; Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę; 4) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymania porządku na terenie montażu/demontażu i umiejscowienia agregatu/ów, 5) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym dokumentami technicznymi poszczególnych urządzeń elektrycznych, 6) wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 7) Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót montażowych/demontażowych i umiejscowienia agregatu, 8) przez cały czas wykonywania zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do kontroli wykonywania przez Wykonawcę prac objętych przedmiotem zamówienia, 9) wykaz osób upoważnionych do kontaktu w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy. 10. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 12. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 15. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.12.22.00-0, 71.31.41.00-3, 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.06.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Agencja Artystyczno - Usługowa BOGART S.C. Stanisław, Tomasz Boguccy, ul. Pilotów 3, 80-460 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 14017,08
  • Oferta z najniższą ceną: 14017,08 / Oferta z najwyższą ceną: 14017,08
  • Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 22.06.2015
Data udostępnienia informacji: 24.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.06.2015 10:11 Dodanie informacji Maciej Zaborski