Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę trybun przenośnych dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Gdynia: Dostawa trybun przenośnych dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.11.2013 r. pod numerem: 464724 - 2013
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 408522-2013 z dnia 2013-10-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1.Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 37400000-2 - artykuły i sprzęt sportowy, 39111000-3 - siedziska, 44200000-2 - wyroby konstrukcyjne. 2.Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie...
Termin składania ofert: 2013-10-17
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 408522 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa trybun przenośnych dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 37400000-2 - artykuły i sprzęt sportowy, 39111000-3 - siedziska, 44200000-2 - wyroby konstrukcyjne. 2.Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie fabrycznie nowych, nie używanych 10 kompletnych trybun na kółkach, każda: 12-miejscowa, trzyrzędowa, ocynkowana ogniowo, z podestami z blachy aluminiowej ryflowanej, z siedziskiem sportowym, w kolorze żółtym RAL 1003 (zwanych dalej Trybunami) dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przeznaczonych do użytkowania zarówno w budynkach jak i na wolnym powietrzu. 3.Przedmiotem zamówienia jest dostawa trybun o wymiarach 2mb x 2mb x wys. około 95 cm (wymiar jednej trybuny) o następującym rozmieszczeniu siedzisk: 1)I rząd: w jednym ciągu 4 siedziska, 2)II rząd: w jednym ciągu 4 siedziska, 3)III rząd: w jednym ciągu 4 siedziska. 4.Trybuny muszą posiadać wymagane prawem parametry, w tym spełniać warunki m.in. określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, normy Obiekty widowiskowe- Część 4: Siedziska - Właściwości wyrobu (PN-EN 13200-4:2007P), normy Obiekty widowiskowe - Część 6: Trybuny demontowalne (tymczasowe) (PN-EN 13200-6:2013-06E). 4.Wymagania techniczne siedzisk i właściwości materiału: 1)siedziska bez oparcia, 2)materiał, z którego ma być wykonane siedzisko: plastik (tworzywo sztuczne o wysokiej gęstości, o wysokiej udarności, twarde - np. kopolimer o zwiększonej wytrzymałości), 3)materiał musi być niepalny lub trudno zapalny, 4)materiał nie może wydzielać substancji szkodliwych dla zdrowia, 5)materiał musi nadawać się do utylizacji, 6)materiał musi być odporny na udary i uderzenia, 7)materiał musi być odporny na pękanie, 8)materiał musi być odporny na temperatury w zakresie od ok. - 30 do + 80 stopni Celsjusza, 9)materiał musi być odporny na zmienne warunki atmosferyczne, 10)materiał musi być zabarwiony w całej masie, 11) siedzisko musi posiadać dokument w postaci atestu wytrzymałości/lub certyfikatu/lub deklaracji zgodności z aktualną normą, potwierdzający wykonanie zgodnie z normą PN-EN 13200-4:2007P oraz normą PN-EN 12727:2004P, 12)siedzisko musi posiadać atest higieniczny, 13) siedzisko musi posiadać dokument w postaci atestu trudno zapalności/lub certyfikatu/lub deklaracji zgodności z aktualną normą, potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1021-1:2007P i PN-EN 1021-2:2007P lub równoważną, 14) siedzisko musi posiadać dokument w postaci atestu toksyczności/lub certyfikatu/lub deklaracji zgodności z aktualną normą, potwierdzający zgodność z normą PN-B-02855:1988P,15)siedzisko musi posiadać sprawozdanie z badań toksycznych produktów spalania materiałów, 16)siedzisko musi posiadać atest (sprawozdanie) w zakresie badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, 17)siedzisko musi posiadać wszystkie odpowiednie atesty wymagane przepisami prawa budowlanego, odpowiadać Polskim Normom w związku z czym wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 5.Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1)dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana jednorazowo, 2)Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty transportu Trybun (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), 3)Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 4)Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku dostawy, 5)Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Trybuny do miejsca ich przeznaczenia (Hala Gier w Gdyni, ul. Olimpijska 5/9) oraz dokonać ich montażu (skręcenia), 6)Wykonawca zobowiązany jest pisemnie (faksem lub mailem) zgłosić Zamawiającemu gotowość dostawy Trybun, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem dostawy, 7)odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym, po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 8, 8)przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację dostarczonych Trybun składającą się w szczególności z: a)dokumentacji rysunkowej kompletnych Trybun, b) dokumentu w postaci atestu wytrzymałości/lub certyfikatu/lub deklaracji zgodności z aktualną normą, potwierdzającego wykonanie zgodnie z normą - PN-EN 13200-4:2007P oraz normą - PN-EN 12727:2004P - dotyczy siedzisk, c)atestu higieniczności - dotyczy siedzisk, d) dokumentu w postaci atestu trudno zapalności/lub certyfikatu/lub deklaracji zgodności z aktualną normą, potwierdzającego zgodność z normą PN-EN 1021-1:2007P i PN-EN 1021-2:2007P lub równoważną - dotyczy siedzisk, e) dokumentu w postaci atestu toksyczności/lub certyfikatu/lub deklaracji zgodności z aktualną normą, potwierdzającego zgodność z normą PN-B-02855:1988P - dotyczy siedzisk, f)sprawozdania z badań toksycznych produktów spalania materiałów - dotyczy siedzisk, g)atestu (sprawozdanie) w zakresie badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania - dotyczy siedzisk, h)dokumentu potwierdzającego zgodność siedzisk z normą PN-EN 13200-4:2007P, i)dokumentu potwierdzającego zgodność Trybun z normą PN-EN 13200-6:2013-06E, j)innych dokumentów i atestów wymaganych przepisami prawa budowlanego; 9)jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiot zamówienia nie został zakończony lub zostaną stwierdzone niezgodności ilościowe, pomyłki, uszkodzenia lub wady jakościowe otrzymanego towaru, lub inne stwierdzone niezgodności przedmiotu zamówienia z warunkami niniejszego postępowania Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu zamówienia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 10)Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na dostarczony towar, 11)w okresie rękojmi i gwarancji w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych wadach w towarze, 12)Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w uzgodnionym przez strony terminie, a w braku porozumienia między stronami w tym zakresie nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia. 6.Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 7.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 8.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2, 39.11.10.00-3, 44.20.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Barbara Karoń prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Barbara Karoń, Prostar Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, ul. Starołęcka 44A, 61-361 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28730,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 28782,00
·         Oferta z najniższą ceną: 28782,00 / Oferta z najwyższą ceną: 28782,00
·         Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 14.11.2013
Data udostępnienia informacji: 14.11.2013
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.11.2013 15:24 Dodanie informacji Maciej Zaborski