Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę środków do utrzymania czystości i higieny osobistej na potrzeby GOSiR

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Gdynia: Dostawa środków do utrzymania czystości i higieny osobistej na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.05.2013 r. pod numerem: 184382 - 2013
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków do utrzymania czystości i higieny osobistej na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zapytanie o cenę na dostawę o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 39800000-0 - środki czyszczące i polerujące, 33760000-5 - papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety, 33700000-7 - produkty do pielęgnacji ciała, 19520000-7 - produkty z tworzyw sztucznych. 2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do utrzymania czystości w obiektach Zamawiającego, oraz środków higieny osobistej, w szczególności odświeżaczy powietrza, płynów do mycia szyb, środków do mycia powierzchni, środków do utrzymania czystości łazienek i toalet, mydeł w płynie i kostkach, płynów do mycia naczyń, środków do pielęgnacji powierzchni drewnianych, proszków do prania, papierów toaletowych i papierowych ręczników, ścierek i mopów, oraz innych materiałów z tworzyw sztucznych takich jak worki na śmieci, rękawice lateksowe. 3.Szczegółowy wykaz środków wraz z podaniem szacowanej ilości i jednostek miar zawiera załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (formularz specyfikacji cenowej). Zamawiający dopuszcza jednak zmianę objętości/wagi zaoferowanego produktu w przypadku nie posiadania wymaganych objętości/wag przez Wykonawcę w swojej ofercie handlowej. Zmiana może dotyczyć: 1)produktów o masie do 1 kg/1000 ml - dopuszcza się zaoferowanie produktu o objętości nieprzekraczającej 1 kg/1000 ml np. z 250 ml na 500 ml, 2)proszki do prania mogą występować w wadze od 1 kg do 3 kg, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca może zaoferować jedną jednostkę miary dla jednego środka. W przypadku zmiany objętości/wagi na inną niż podana na formularzu specyfikacji cenowej, wycenę należy przygotować zgodnie z postanowieniami Rozdział 15 ust. 2. 4.Wszystkie środki czystości muszą posiadać atesty dopuszczające do użytkowania. 5.Środki czystości powinny być wysokiej jakości i wydajności. Zamawiający nie dopuszcza koncentratów, oprócz przypadków wskazanych w formularzu specyfikacji cenowej. 6.Środki czystości muszą być dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. 7.Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu towarów objętych umową w niezmiennych cenach podanych w jego ofercie w całym okresie obowiązywania umowy. 8.Zamawiający informuje, iż ilości środków wskazane w załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 9.W chwili dostarczania do Zamawiającego środki muszą posiadać co najmniej 6 miesięczny okres ważności (przydatności do użytku). 10.Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1)dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie, 2)dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą w ciągu 72 godzin od momentu złożenia zapotrzebowania zgłoszonego telefonicznie lub potwierdzonego faksem lub e-mailem, i dostarczane bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 900 a 1500; w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania w piątek dostawa nastąpi w najbliższą środę do godz. 1200, 3)w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, uszkodzenia albo wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający niezwłocznie /zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 4)Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 24 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą partię towaru bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 900 a 1500, 5)wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 2 do umowy, 6)Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi. 11.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 12.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 15.Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0, 33.76.00.00-5, 33.70.00.00-7, 19.52.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Piotr Mokrzyszak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. DRACHMA Mokrzyszak Piotr, ul. Rzemieślnicza 14, 83-000 Pruszcz Gdański, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 128219,23 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 94203,84
  • Oferta z najniższą ceną: 94203,84 / Oferta z najwyższą ceną: 95380,00
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
art. 70 ustawy prawo zamówień publicznych - Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do utrzymania czystości i higieny osobistej, będąca dostawą powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych, a szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. W związku z powyższym zostały spełnione przesłanki określone w art. 70 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 10.05.2013
Data udostępnienia informacji: 10.05.2013
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.05.2013 12:31 Dodanie informacji Maciej Zaborski