Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę skafandrów nurkowych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

Gdynia: Dostawa skafandrów nurkowych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum SportuOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.06.2015 r. pod numerem: 86313 - 2015
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 75551 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa skafandrów nurkowych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 37400000-2 artykuły i sprzęt sportowy, w tym: 37412242-7 skafandry nurkowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) fabrycznie nowych, nie używanych skafandrów nurkowych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu. 3. Skafander nurkowy musi spełniać poniższe parametry: 1) skafander neoprenowy 3 mm w kroju ergonomicznym przeznaczony dla ratowników, 2) materiał: neopren YAMAMOTO lub równoważny o podwyższonej wyporności z zamkniętymi pęcherzykami powietrza tzw. zamknięta cela, 3) kolor czarny z czerwonymi rękawami, 4) wyszyty napis RATOWNIK w kolorze czerwonym RAL3000 umieszczony centralnie na klatce piersiowej, 5) na prawym ramieniu wyszyty pionowy napis RATOWNIK w kolorze żółtym RAL1080, 6) na lewym ramieniu wyszyte logo według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego, 7) do wyszycia napisów należy użyć przystosowanych do tego nici o specjalnej wytrzymałości na czynniki zewnętrzne jak słońce, słona woda, 8) szwy skafandra w kolorze czerwonym wykonane w technologii podszywania dwu-nitkowego, które zapobiega przed całkowitym rozpruciem przy przypadkowym rozerwaniu lub rozdarciu, 9) ilość skafandrów: a) 2 sztuki w rozmiarze 48 ( wzrost:170-175, klat.pierś.:90-96, obw. pasa 82-88, dł. rękawa od pach do nadgarstka 48, dł. nogi od kroku do kostki 68), b) 2 sztuki w rozmiarze 50 (wzrost:175-180, klat.pierś.:94-100, obw. pasa 84-90, dł. rękawa od pach do nadgarstka 48 , dł. nogi od kroku do kostki 71) c) 4 sztuki w rozmiarze 52 (wzrost:180-185, klat.pierś.:96-102, obw. pasa 86-92, dł. rękawa od pach do nadgarstka 51, dł. nogi od kroku do kostki 74), d) 4 sztuki w rozmiarze 54 ( wzrost:185-190, klat.pierś.:102-108, obw. pasa 90-96, dł. rękawa od pach do nadgarstka 56, dł. nogi od kroku do kostki 79) e) 2 sztuki w rozmiarze 56 ( wzrost:190-195, klat.pierś.:106-112, obw. pasa 96-102, dł. rękawa od pach do nadgarstka 58, dł. nogi od kroku do kostki 83). 4. Zamawiający informuje, iż ilości przedmiotów wskazane w ust. 3 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Ponadto Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma prawo w ramach ogólnej ilości skafandrów wskazanej w ust. 3 pkt 9 lit. a)-e), do zmian ilości zamawianych poszczególnych rozmiarów skafandrów (tj. na przykład zwiększenia ilości skafandrów o rozmiarze 48 i zmniejszenia ilości skafandrów o rozmiarze 52). 5. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy wzór logo oraz wymiary napisu RATOWNIK które Wykonawca zobowiązany jest wyszyć na skafandrach nurkowych. 6. Dostarczone skafandry nurkowe mają być takie same (kompatybilne) z aktualnie użytkowanymi skafandrami przez ratowników GCS. W zawiązku z tym Zamawiający załączył poglądowe zdjęcia/widok skafandra nurkowego obecnie użytkowanego przez ratowników (stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ); 7. Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1) dostawa przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana jednorazowo zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, 2) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie przesłane faksem lub mailem i dostarczyć zamówienie bezpośrednio do bosmanatu przystani jachtowej Marina Gdynia, w godzinach urzędowania przystani tj. pomiędzy 08:00 a 16.00, 3) W przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 4) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 48 godzin od wpłynięcia reklamacji, /zgłoszenie telefoniczne, potwierdzone faksem lub mailem/ dostarczyć zastępczą partię towaru wolną od wad bezpośrednio do bosmanatu przystani jachtowej Marina Gdynia, w godzinach urzędowania przystani tj. pomiędzy 08:00 a 16.00, 5) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 6) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru. 8. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany towar na okres co najmniej 12 miesięcy, liczony od daty dostawy towaru. W przypadku zaoferowania okresu rękojmi za wady i gwarancji krótszego niż 12 miesięcy (1 rok) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 9. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 10. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Piotr Niewiński Centrum Nurkowe Gdynia DIVE, ul. Szarych Szeregów 3, 81-471 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10220,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 12585,93
  • Oferta z najniższą ceną: 12585,93 / Oferta z najwyższą ceną: 12585,93
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 12.06.2015
Data udostępnienia informacji: 15.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.06.2015 13:48 Dodanie informacji Maciej Zaborski