Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych

Ogłoszenie nr 500065136-N-2018 z dnia 26-03-2018 r.
 
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak                             
Numer ogłoszenia: 500049989-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2018
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2711.3.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 39298700-4 – trofea. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trofeów sportowych w postaci pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych. 3. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie: 1) dostarczyć komplety pucharów za I, II, i III miejsce; w skład kompletu wchodzą trzy puchary o tożsamym wyglądzie natomiast o różnych wysokościach - różnica pomiędzy pucharami musi wynosić co najmniej 2 cm, w tym najwyższy puchar za I miejsce, średni puchar za II miejsce i najniższy puchar za III miejsce; każdy puchar musi być złożony z podstawy, nóżki, czaszy, oraz tabliczki grawerowanej; Zamawiający szacuje zamówienie kompletów pucharów w następujących przedziałach wysokości: a) komplet pucharów o wysokości w przedziale od 20 do 29 cm (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 8 do 12 cm – w ilości 140 kompletów (łącznie 420 sztuk pucharów), b) komplet pucharów o wysokości w przedziale od 30 do 39 cm (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 12 do 16 cm – w ilości 120 kompletów (łącznie 360 sztuk pucharów), c) komplet pucharów o wysokości w przedziale od 40 do 54 cm (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 16 do 20 cm – w ilości 10 kompletów (łącznie 30 sztuk pucharów), 2) dostarczyć puchary składające się z podstawy, nóżki, czaszy, oraz tabliczki grawerowanej, o wymiarach: a) puchar o wysokości w przedziale od 20 do 29 cm (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 8 do 12 cm – w ilości 20 sztuk, b) puchar o wysokości w przedziale od 30 do 39 cm (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 12 do 16 cm – w ilości 20 sztuk, c) puchar o wysokości w przedziale od 40 do 54 cm (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 16 do 20 cm – w ilości 10 sztuk, d) puchar o wysokości w przedziale od 55 do 64 cm (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 20 do 30 cm – w ilości 10 sztuk, e) puchar o wysokości w przedziale od 65 cm i wyższe (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 30 cm i więcej – w ilości 5 sztuk, 3) dostarczyć tabliczki grawerowane o wymiarach w zakresie wysokość od 1,5 do 2,5 cm oraz szerokość od 4 do 10 cm, z taśmą dwustronną umożliwiającą przyklejenie do innych pucharów, o treści każdorazowo podanej przez Zamawiającego - w ilości 1.800 sztuk, 4) dostarczyć statuetki dla różnych dyscyplin sportowych w szczególności: piłka nożna, bieg kobiet i mężczyzn, tenis stołowy, rugby, siatkówka kobiet i mężczyzn, koszykówka kobiet i mężczyzn, pływanie, składających się z podstawy, figurki prezentującej dyscyplinę sportową, oraz tabliczki grawerowanej, o wymiarach: a) statuetka o wysokości w przedziale od 12 do 25 cm (bez podstawy) – w ilości 350 sztuk, b) statuetka o wysokości w przedziale od 26 cm i wyższe (bez podstawy) - w ilości 30 sztuk, 5) dostarczyć medale w zestawie z założoną tasiemką i umieścić na nich po stronie rewersu treść podaną przez Zamawiającego, a po stronie awersu umieścić emblematy dla różnych dyscyplin sportowych w szczególności: piłka nożna, tenis stołowy, koszykówka, rugby, siatkówka, pływanie, unihokej, lekka atletyka. Awers i rewers swoją średnicą powinny być dopasowane do średnicy medalu, wykorzystując jego wzór i nie pozostawiając zbędnego miejsca. a) medale z wklejką po stronie awersu i grawerką po stronie rewersu, o średnicy w przedziale od 4 do 5,4 cm - w ilości 11.000 sztuk, b) medale z wklejką po stronie awersu i grawerką po stronie rewersu, o średnicy w przedziale od 5,5 do 7 cm - w ilości 1.000 sztuk,
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39298700-4
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 47085.62
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: GT Sport Spółka Jawna Marek Gwizdała, Dariusz Tryk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Cylkowskiego 32A
Kod pocztowy: 81-465
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 65224.14
Oferta z najniższą ceną/kosztem 65224.14
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 65224.14
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2018” - Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.13.2018, Ogłoszenie o zamówieniu nr 521117-N-2018 z dnia 2018-02-21 r., do upływu terminu składania ofert nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 26.03.2018
Data udostępnienia informacji: 26.03.2018