Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę pilotów do szlabanów dla potrzeb przystani jachtowej Marina Gdynia

Gdynia: Dostawa pilotów do szlabanów dla potrzeb przystani jachtowej Marina Gdynia
Numer ogłoszenia: 131067 - 2015; data zamieszczenia: 04.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.09.2015 r. pod numerem: 131067 - 2015
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 121191-2015 z dnia 2015-08-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 34926000-4 - Sprzęt do kontroli parkingów samochodowych. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych pilotów do systemu szlabanów wjazdowych dla...
Termin składania ofert: 2015-08-21
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 121191 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pilotów do szlabanów dla potrzeb przystani jachtowej Marina Gdynia.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 34926000-4 - Sprzęt do kontroli parkingów samochodowych. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych pilotów do systemu szlabanów wjazdowych dla potrzeb przystani jachtowej Marina Gdynia. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dostawę pilotów dwu przyciskowych, o poniższych parametrach: a) pilot kompatybilny ze wszystkimi odbiornikami (sterownikami) radiowym z serii ZSP i UVR, b) pilot musi posiadać możliwość emitowania radiowej transmisji kodowanej na częstotliwości 433.92 MHz, c) do każdego przycisku pilota można przypisać sterowanie innym szlabanem, d) liczba przycisków: dwa, e) piloty muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem zarządzania szlabanami Car Keeper Client oraz urządzeniem typu FAAC Szlaban Hydrauliczny 620 Standard LH/RH, f) kolor obudowy: szary, g) ilość: 150 sztuk, h) Wykonawca dokoduje dostarczone piloty do systemu posiadanego przez Zamawiającego. 2) dostawę pilotów cztero przyciskowych, o poniższych parametrach: a) pilot kompatybilny ze wszystkimi odbiornikami (sterownikami) radiowym z serii ZSP i UVR, b) pilot musi posiadać możliwość emitowania radiowej transmisji kodowanej na częstotliwości 433.92 MHz, c) do każdego przycisku pilota można przypisać sterowanie innym szlabanem, d) liczba przycisków: cztery, e) piloty muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem zarządzania szlabanami Car Keeper Client oraz urządzeniami typu FAAC Szlaban Hydrauliczny 620 Standard LH/RH oraz FAAC 740 E Z16, f) kolor obudowy: szary, g) ilość: 100 sztuk, h) Wykonawca dokoduje dostarczone piloty do systemu posiadanego przez Zamawiającego. 3) dostawę pilotów technicznych, cztero przyciskowych wraz z zapasowymi bateriami, o poniższych parametrach: a) pilot umożliwiający otwieranie i zamykanie szlabanów bez konieczności obecności pojazdu przed szlabanem, b) pilot kompatybilny ze wszystkimi odbiornikami (sterownikami) radiowym z serii ZSP i UVR, c) pilot musi posiadać możliwość emitowania radiowej transmisji kodowanej na częstotliwości 433.92 MHz, d) do każdego przycisku pilota można przypisać sterowanie innym szlabanem, e) liczba przycisków: cztery, f) piloty muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem zarządzania szlabanami Car Keeper Client oraz urządzeniem typu FAAC Szlaban Hydrauliczny 620 Standard LH/RH, g) kolor obudowy: czarny, h) ilość pilotów: 40 sztuk, i) ilość zapasowych baterii: 30 sztuk, j) Wykonawca dokoduje dostarczone piloty do systemu posiadanego przez Zamawiającego. 4. Zamawiający informuje, iż ilości wskazane w ust. 3 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 5. Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1) dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana jednorazowo, 2) dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego mailem zapotrzebowania, i dostarczona bezpośrednio do bosmanatu przystani jachtowej Marina Gdynia, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 800 a 1530. 3) Zamawiający dokona odbioru dostarczonego towaru protokołem zdawczo-odbiorczym, 4) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 5) Wykonawca w przypadku o którym mowa w pkt. 4 będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 5 dni roboczych dostarczyć zastępczą lub brakującą partię towaru bezpośrednio do bosmanatu przystani jachtowej Marina Gdynia, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 800 a 1530, 6) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy, 7) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 8) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru. 6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany towar. 7. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostawy i prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.60.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.09.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Paweł Prasowski Demit, Dziewięć Włók 45, 83-021 Wiślina, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16956,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 18676,32
·         Oferta z najniższą ceną: 18676,32 / Oferta z najwyższą ceną: 18676,32
·         Waluta: PLN .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 04.09.2015
Data udostępnienia informacji: 04.09.2015
Ostatnia aktualizacja: 04.09.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.09.2015 10:48 Dodanie informacji Maciej Zaborski