Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paliw płynnych do pojazdów służbowych przystani jachtowej Mariny Gdynia

Gdynia, dnia 11 lipca 2012 roku
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Gdynia: Dostawę paliw płynnych do pojazdów służbowych przystani jachtowej Mariny Gdynia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.07.2012 r. pod numerem: 245166 - 2012
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 113733-2012 z dnia 2012-05-22 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 09132100-4 - benzyna bezołowiowa. 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych w postaci benzyny bezołowiowej Pb 95 do pojazdów Zamawiającego w postaci: łódź Parker...
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 113733 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę paliw płynnych do pojazdów służbowych przystani jachtowej Mariny Gdynia..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 09132100-4 - benzyna bezołowiowa. 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych w postaci benzyny bezołowiowej Pb 95 do pojazdów Zamawiającego w postaci: łódź Parker 510 - 60KM (czterosuw, model silnika EFI) 6 osobowy, Parker 510 - 60KM (dwusuw, 6-cio osobowy), skuter ratowniczy Yamaha. 3. Przewidywana, szacunkowa ilość dostawy dla wszystkich pojazdów Zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy wynosi : 2.000 litrów benzyny bezołowiowej (Pb 95). 4. Paliwo powinno spełniać polskie normy oraz standardy określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221 poz.1441). 5. Sprzedaż paliw do pojazdów Zamawiającego odbywać będzie się na stacji paliw Wykonawcy, znajdującej się na terenie przystani jachtowej Marina Gdynia, przy nabrzeżu Beniowskiego. 6. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany będzie do sprzedaży paliwa Zamawiającemu według obowiązującego u niego w dniu sprzedaży cennika cen detalicznych stacji paliw z zastosowaniem kwotowego upustu w wysokości wskazanej przez niego w umowie. 7. Zakupy paliwa dokonywane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego. 8. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie bezgotówkowo przelewem na podstawie faktury vat, płatne w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia wydania faktury. 9. Ilość paliwa wskazana w ust. 3 jest ilością przewidywaną. Wskazane wartości zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania ilości paliwa w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 10. Zamawiający nie wyraża zgody na udział podwykonawców.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • LOTOS PALIWA Spółka z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 321076,25 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 11065,57
  • Oferta z najniższą ceną: 11065,57 / Oferta z najwyższą ceną: 11065,57
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
art. 67 ust 1 pkt 1 a) ustawy Prawo zamówień Publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Lotos Paliwa Sp. z o.o. posiada swoją stację zlokalizowaną na nabrzeżu Beniowskiego przystani jachtowej Marina Gdynia, gdzie stacjonują pływające jednostki ratownicze Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Daje to możliwość stałego dostępu do paliwa do łodzi motorowych GOSiR. Jednostki mogą uzupełniać paliwo w każdej chwili. Szczególnie niezbędne to może się okazać gdy zabrakłoby paliwa w sytuacji kryzysowej, tj. w momencie potrzeby przeprowadzenia akcji ratowniczej. Żadna inna firma nie posiada swojej stacji położonej na terenie basenu przystani jachtowej Mariny Gdynia. Stacja Lotos Paliwa Sp. z o.o. jako jedyna w okolicy umożliwia szybkie i skuteczne uzupełnienia paliwa Pb95.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 11.07.2012
Data udostępnienia informacji: 11.07.2012
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.07.2012 10:00 Dodanie informacji Maciej Zaborski