Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę paliw płynnych do pojazdów służbowych i maszyn Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Gdynia: Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i maszyn Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.12.2013 r. pod numerem:  278879 - 2013
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 263173 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i maszyn Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 09134100-8 - olej napędowy, 09132100-4 - benzyna bezołowiowa. 2.Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych w postaci oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95, do samochodów służbowych, ciągników, oraz innych maszyn Zamawiającego. 3.Przewidywana, szacunkowa ilość dostawy dla wszystkich pojazdów i maszyn Zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy wynosi: 5.000,00 litrów oleju napędowego, oraz 5.000,00 litrów benzyny bezołowiowej (Pb 95). 4.Paliwo powinno spełniać polskie normy oraz standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1058). 5.Sprzedaż paliw odbywać będzie się w stacji(ach) paliw Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że co najmniej jedna stacja musi być położona w odległości w promieniu nie większym niż 5 (pięć) kilometrów od siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu ofertowym ceny jakie obowiązywały na stacji benzynowej Wykonawcy położonej w odległości w promieniu nie większym niż 5 (pięć) kilometrów od siedziby Zamawiającego, zgodnie z Rozdziałem 15 SIWZ. 6.Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany będzie do sprzedaży paliwa Zamawiającemu według obowiązującego u niego w dniu sprzedaży cennika cen detalicznych stacji paliw z zastosowaniem kwotowego upustu w wysokości wskazanej przez niego w ofercie. 7.Zakupy paliwa będzie realizowany sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. 8.Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie bezgotówkowo przelewem na podstawie faktury VAT, płatne w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia wydania faktury. 9.Ilość paliwa wskazana w ust. 3 jest ilością przewidywaną. Wskazane wartości zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania ilości paliwa w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 10.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 12.Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Przedsiębiorstwo robót Sanitarno Porządkowych Sanipor Sp. z o.o., Ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43617,89 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 52021,00
  • Oferta z najniższą ceną: 52021,00 / Oferta z najwyższą ceną: 52021,00
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 23.12.2013
Data udostępnienia informacji: 23.12.2013
Ostatnia aktualizacja: 23.12.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.12.2013 15:51 Dodanie informacji Maciej Zaborski