Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę medali odlewanych dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Gdynia: Dostawa medali odlewanych dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.01.2013 r. pod numerem: 13986 - 2013
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 263123-2012 z dnia 2012-12-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 39298700-4 - trofea. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15.000 sztuk medali odlewanych wraz z tasiemką, wykonanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 3. Medal musi...
Termin składania ofert: 2012-12-21
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 263123 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa medali odlewanych dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 39298700-4 - trofea. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15.000 sztuk medali odlewanych wraz z tasiemką, wykonanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 3. Medal musi spełniać poniższe parametry : 1) waga - 70 gr. +/- 5 gr., 2) tworzywo - cynk, 3) pokrycie galwaniczne: złoto, srebro, brąz, 4) kształt - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 4. Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy w formie graficznej wytyczne co do wyglądu medalu. Wykonawca na podstawie wytycznych wykona projekt medalu. 5. Medale będą zamawiane w różnych kształtach np. okrągłe, kwadratowe, przedstawiające różne formy. W ramach jednego zamówienia (projektu) wszystkie medale będą jednego koloru. 6. Zamawiający przewiduje nie więcej niż 9 projektów (matryc) w ramach umowy. Zamawiający informuje, iż ilość medali oraz ilość projektów (matryc) jest ilością szacowaną (przewidywaną przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 7. Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1) dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie, 2) dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą w ciągu dwóch tygodni od momentu złożenia mailem zapotrzebowania wraz z wytycznymi w wersji graficznej i dostarczane bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 800 a 1530, 3) Wykonawca zobowiązany jest przed realizacją dostawy uzgodnić z Zamawiającym prototyp medalu, 4) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia albo ukrytych wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faxem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 5) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 5 dni od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą partię towaru bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 800 a 1530, 6) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy, 7) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 8) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 9) w przypadku, gdy Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na wykonanie dodatkowej ilości medali już wykonanych w ramach nn. zamówienia, termin dostawy przedmiotu zamówienia realizowany będzie w ciągu jednego tygodnia od momentu złożenia mailem zapotrzebowania. 8. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany towar. 9. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.87.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Jerzy Domicz Technika/Aerotechnika, Pokrzywno 30, 61-315 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110160,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 83025,00
·         Oferta z najniższą ceną: 83025,00 / Oferta z najwyższą ceną: 109777,50
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 09.01.2013
Data udostępnienia informacji: 09.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.01.2013 14:54 Dodanie informacji Maciej Zaborski