Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę medali odlewanych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2017

Ogłoszenie nr 86953 - 2017 z dnia 2017-05-23 r.
 
Gdynia: Dostawa medali odlewanych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2017
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 56595-2017
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. +48586223574, faks +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl
Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa medali odlewanych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2017
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.28.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 39298700-4 – trofea. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa medali odlewanych wraz z tasiemką (nawleczoną na medal i zszytą w dolnej części (nad medalem), uniemożliwiając obracanie się medalu), wykonanych zgodnie z wytycznymi i w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. 3. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć: 1) Medale odlewane, muszą spełniać poniższe parametry: a) 80 mm (wys.) x 80 mm (szer. ) x 3,5 mm (+/- 1 mm) (gr.), b) odlew cynkowy wykonany w technologii wysokociśnieniowej z formy stalowej, c) pokrycie galwaniczne: w kolorze zgodne z projektem (złoty, srebrny). Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania danego koloru w jednej kolorystyce ramach całego zamówienia, d) kształt – zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Zamawiającego, e) powierzchnia medalu ma być matowa, za wyjątkiem plakiety z nazwą i datą biegu - wykończenie ma być polerowane i błyszczące, f) medale wykonywane będą według wytycznych przedstawionych przez Zamawiającego, g) ilość – 21 500 sztuk. 2) Medale odlewane, muszą spełniać poniższe parametry: a) 60-74 mm (wys.) x 60 mm (szer.) x 3-5 mm (+/- 1 mm) (gr.), b) odlew cynkowy wykonany w technologii wysokociśnieniowej z formy stalowe, c) pokrycie galwaniczne: w kolorze zgodne z projektem. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania danego koloru w jednej kolorystyce w ramach całego zamówienia, d) kształt – zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Zamawiającego, e) powierzchnia medalu ma być matowa, za wyjątkiem obrysu zwierząt - wykończenie ma być polerowane, błyszczące, f) medale wykonywane będą według wytycznych przedstawionych przez Zamawiającego, g) ilość – 2 000 sztuk. 3) Medale odlewane, muszą spełniać poniższe parametry: a) waga – 80 gr. (+/- 5 gr.), b) odlew cynkowy wykonany w technologii wysokociśnieniowej z formy stalowej, c) pokrycie galwaniczne: złoty, srebrny lub brązowy, d) kształt – zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Zamawiającego, e) Zamawiający przewiduję różne elementy powierzchni medali tj. matowa, błyszcząca, f) medale wykonywane będą według wytycznych przedstawionych przez Zamawiającego, g) ilość – 2 500 sztuk. 4) Tasiemki do wszystkich zamówionych medal, muszą spełniać poniższe parametry: a) szerokość: 2,5 cm (+/- 1 mm), b) łączna długości 90 cm, c) taśma ma być nie klejona tylko zszywana uniemożliwiająca przesuwanie się medalu po tasiemce, d) tasiemki do medali będą zamawiane w różnych kolorach, z możliwością wykonania nadruku i logotypu wskazanego przez Zamawiającego. 4. Medale będą zamawiane w różnych kształtach np. okrągłe, kwadratowe, 3D, przedstawiające różne formy. W ramach jednego zamówienia (projektu) medale będą w różnych kolorach (srebrny, złoty). 5. Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ wskazał przykładowe wzory (projekty) medali opisane w ust. 3 pkt. 1 i 2, co nie oznacza, że Zamawiający będzie realizował wskazane przykładowe wzory medali. 6. Zamawiający w załączniku nr 8 do SIWZ wskazał przykładowy wzór (projekt) tasiemki na medali opisanej w ust. 3 pkt. 4, co nie oznacza, że Zamawiający będzie realizował wskazany przykładowy wzór tasiemki. 7. Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy wytyczne co do wyglądu medalu. Wykonawca na podstawie wytycznych wykona przykładowe projekty medalu i przedstawi je Zamawiającemu, w celu akceptacji jednego z nich. 8. Zamawiający przewiduje nie więcej niż 15 projektów (matryc) w ramach realizacji umowy, w której łączne zamówienie szacuje się, że będzie wynosić 25 000 sztuk medali. 9. Zamawiający informuje, iż ilość medali oraz ilość projektu (matryc) jest ilością szacowaną (przewidywaną przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 10. Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1) dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie, 2) dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą w ciągu 10 dni od momentu złożenia mailem zapotrzebowania wraz z wytycznymi w wersji graficznej i dostarczane bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 8.00 a 15.30 (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt). 3) Wykonawca zobowiązany jest przed realizacją dostawy uzgodnić z Zamawiającym prototyp medalu (z wyłączeniem zamówienia dodatkowego na wzór medali wcześniej wykonanych), 4) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub/i ukrytych wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 5) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 5 dni od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą wolna od wad partię towaru bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 8.00 a 15.30 (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt), 6) Wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy, 7) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 8) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 9) w przypadku, gdy Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na wykonanie dodatkowej ilości medali już wykonanych w ramach nn. zamówienia, termin dostawy przedmiotu zamówienia realizowany będzie w ciągu jednego tygodnia od momentu złożenia mailem zapotrzebowania. 11. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany towar licząc od dostawy danej partii medali. 12. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 15. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 16. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 39298700-4
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT168000.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Wiesław Kulej Odlewnictwo Export-Import,  ,  ul. Korczaka 46,  42-100,  Kłobuck,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 174045,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 174045,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 203196,00
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 24.05.2017
Data udostępnienia informacji: 24.05.2017