Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę medali odlewanych

Gdynia: Dostawa medali odlewanych dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2015


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.02.2015 r. pod numerem: 18267 - 2015
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 5425 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa medali odlewanych dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2015.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 39298700-4 - trofea. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 39400 sztuk medali odlewanych wraz z tasiemką (nawleczoną na medal), wykonanych zgodnie z wytycznymi i w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. 3. Medal musi spełniać poniższe parametry : 1) waga - 70 gr. +/- 5 gr., 2) tworzywo - cynk, 3) pokrycie galwaniczne: złoto, srebro, brąz, (Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania danego koloru w jednolitej kolorystyce przez cały okres obowiązywania umowy), 4) kształt - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 4. Medale będą zamawiane w różnych kształtach np. okrągłe, kwadratowe, przedstawiające różne formy. W ramach jednego zamówienia (projektu) wszystkie medale będą jednego koloru. 5. Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy w formie graficznej wytyczne co do wyglądu medalu. Wykonawca na podstawie wytycznych wykona projekt medalu. 6. Zamawiający przewiduje nie więcej niż 23 projekty (matryce) w ramach realizacji umowy, w tym dla: 1) 28.800 sztuk medali przewiduje się 4 projekty (matryce), 2) 6.500 sztuk medali przewiduje się 6 projektów (matryc), 3) 2.400 sztuk przewiduje się 4 projekty (matryce) , 4) 1.200 sztuk przewiduje się 4 projekty (matryce), 5) 500 sztuk przewiduje się 5 projektów (matryc). 7. Zamawiający informuje, iż ilość medali oraz ilość projektu (matryc) jest ilością szacowaną (przewidywaną przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 8. Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1) dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie, 2) dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą w ciągu dwóch tygodni od momentu złożenia mailem zapotrzebowania wraz z wytycznymi w wersji graficznej i dostarczane bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 800 a 1530. 3) Wykonawca zobowiązany jest przed realizacją dostawy uzgodnić z Zamawiającym prototyp medalu (z wyłączeniem zamówienia dodatkowego na wzór medali wcześniej wykonanych), 4) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub/i ukrytych wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 5) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 5 dni od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą partię towaru bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 800 a 1530, 6) Wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy, 7) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 8) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 9) w przypadku, gdy Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na wykonanie dodatkowej ilości medali już wykonanych w ramach nn. zamówienia, termin dostawy przedmiotu zamówienia realizowany będzie w ciągu jednego tygodnia od momentu złożenia mailem zapotrzebowania. 9. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany towar licząc od dostawy danej partii medali. 10. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 11. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.87.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.02.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Jerzy Domicz Technika/Aerotechnika, ul. Pokrzywno 30, 61-315 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 160575,49 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 197255,10
  • Oferta z najniższą ceną: 184155,60 / Oferta z najwyższą ceną: 263121,60
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 11.02.2015
Data udostępnienia informacji: 11.02.2015
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.02.2015 15:08 Dodanie informacji Maciej Zaborski