Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę materiałów promocyjnych w postaci koszulek typu T-shirt wraz z nadrukiem

Ogłoszenie nr 350266 - 2016 z dnia 2016-11-24 r.
 
Gdynia: Dostawa materiałów promocyjnych w postaci koszulek typu T-shirt wraz z nadrukiem dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 314813-2016
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 319222-2016
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. +48586223574, faks +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl
Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów promocyjnych w postaci koszulek typu T-shirt wraz z nadrukiem dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
GCS.DZIP.2710.62.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 18412200-2 - koszulki sportowe, 18331000-8 - koszulki, 79823000-9 - usługi drukowania i dostawy. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych w postaci fabrycznie nowych, nie używanych koszulek typu T-shirt wraz z wykonanym nadrukiem zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu. 3. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt koszulki wraz z nadrukiem wykonanym metodą typu sitodruk w pełnym kolorze. 4. Wykonawca zapewni dwa rodzaje koszulek tj. bawełniane i poliestrowe typu T-shirt z krótkim rękawem, na których Wykonawca ma wykonać nadruk. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia koszulek z nadrukiem, do siedziby Zamawiającego. Każda koszulka ma być zapakowana w osobny woreczek. 5. Wykonawca zapewni koszulki bawełniane w przedziale rozmiarów w trzech rodzajach tj. męski, damski i dziecięcy oraz koszulki poliestrowe w przedziale rozmiarów w dwóch rodzajach tj. męski i damski: 1) koszulki oddychające - poliestrowe w rozmiarze dla dorosłych o następujących parametrach: a) gramatura: ok. 150g/m2, b) skład: 100 % poliester, c) kolor: koszulki białe i czerwone według projektu stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ oraz kolory koszulek uzgodnione z Zamawiającym dla projektu stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ, d) właściwości materiału: szybko schnący, odprowadzający wilgoć, e) rozmiar: koszulki powinny być dostępne w różnych rozmiarach zarówno męskich jaki i damskich tj.: XS, S, M, L, XL, XXL,3XL dla mężczyzn i XS, S, M, L, XL dla kobiet (posiadające wcięcie w talii). Zamawiający przy każdorazowym zamówieniu wskaże ilości dla poszczególnych rozmiarów. Tabela rozmiarów dla mężczyzn i kobiet stanowi załącznik nr 10 do SIWZ, f) rodzaj szwu - podwójny szew wokół rękawów, g) taśma wzmacniająca szew kołnierzyka, na karku, w kolorze materiału koszulki. 2) koszulki bawełniane w rozmiarze dla dorosłych o następujących parametrach: a) gramatura: nie mniejsza niż 190g/m2 dla rozmiarów męskich i 170g/m2 dla rozmiarów damskich, b) skład: 100 % bawełna, c) kolory koszulek uzgodnione z Zamawiającym dla projektu stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ, d) rozmiar: koszulki powinny być dostępne w różnych rozmiarach zarówno męskich jaki i damskich tj.: XS, S, M, L, XL, XXL,3XL dla mężczyzn i S, M, L, XL, XXL, 3XL dla kobiet (posiadające wcięcie w talii). Zamawiający przy każdorazowym zamówieniu wskaże ilości dla poszczególnych rozmiarów. Tabela rozmiarów dla mężczyzn i kobiet stanowi załącznik nr 10 do SIWZ, e) rodzaj szwu - podwójny szew wokół rękawów, 3) koszulki bawełniane w rozmiarze dla dzieci o następujących parametrach: a) gramatura: nie mniejsza niż 190g/m2, b) skład: 100 % bawełna, c) kolor: koszulki białe i czerwone według projektu stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ oraz kolory koszulek uzgodnione z Zamawiającym dla projektu stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ, d) rozmiar: koszulki powinny być dostępne w różnych rozmiarach tj.: 3-4 lata, 5-6 lat, 7-8 lat, 9-11 lat i 12-14 lat. Zamawiający przy każdorazowym zamówieniu wskaże ilości dla poszczególnych rozmiarów. Tabela rozmiarów dla dzieci stanowi załącznik nr 10 do SIWZ, e) rodzaj szwu - podwójny szew wokół rękawów. 6. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia dostawę koszulek z nadrukiem w łącznej ilości 14.000 sztuk. W ramach podanej ilości Zamawiający przewiduje wykonanie nadruków według 3 projektów, w tym: 1) wykonanie nadruku na 10.000 sztuk koszulek poliestrowych w kolorach białym i czerwonym w rozmiarach dla dorosłych (około po 5.000 sztuk w kolorze białym oraz w czerwonym) według projektu stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, 2) wykonanie nadruku na 2.000 sztuk koszulek bawełnianych w kolorach białym i czerwonym w rozmiarach dziecięcych (około po 1.000 sztuk w kolorze białym oraz w czerwonym) według projektu stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ, 3) wykonanie nadruku ma 500 sztuk koszulek bawełnianych w rozmiarach dziecięcych według projektu stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ, 4) wykonanie nadruku na 500 sztuk koszulek bawełnianych w rozmiarach dla dorosłych według projektu stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ, 5) wykonanie nadruku na 1.000 sztuk koszulek poliestrowych w rozmiarach dla dorosłych według projektu stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieznacznej modyfikacji treści i grafiki przedstawionych projektów nadruku. Projekty nadruku zawierają grafikę rastrową. 7. Zamawiający wymagane wymiary nadruków na koszulkach wskazał w 3 projektach stanowiących Załącznik nr 7-9 do SIWZ. 8. Zamawiający informuje, iż ilości koszulek wraz z nadrukiem wskazane w ust. 6 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 9. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest przed realizacją dostawy uzgodnić z Zamawiającym prototyp nadruku na koszulce, zgodnie z projektami nadruków stanowiącymi Załączniki nr 7 -9 do SIWZ, 2) w terminie do dnia 07 listopada 2016 r. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie i dostarczyć koszulki z nadrukiem o których mowa w ust. 6 pkt. 1 i 2; dokładna ilość zamówienia zostanie podana po zakończeniu zapisów na „Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim" tj. 26 października 2016 r. Zamawiający po rozpoczęciu zapisów (Zamawiający przewiduje rozpoczęcie zapisów w dniu 03 października 2016 r.) udostępni Wykonawcy link do strony internetowej zawierającej dane co do ilości i rozmiarów koszulek w poszczególnych kolorach, aktualizowanych na bieżąco w oparciu o trwające zapisy do imprezy, 3) termin dostawy koszulek z nadrukiem, o których mowa w ust. 6 pkt. 3, 4 i 5 będzie uzależniony od ilości zamawianych przez Zamawiającego w danej partii nadruków, tj.: a) Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie maksymalnie w terminie 3 dni roboczych od dnia złożonego przez Zamawiającego faksem lub mailem zapotrzebowania, przy zamówieniu do 100 sztuk włącznie, b) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie maksymalnie w terminie 5 dni roboczych od dnia złożonego przez Zamawiającego faksem lub mailem zapotrzebowania, przy zamówieniu przy zamówieniu od 101 do 500 sztuk włącznie, c) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie maksymalnie w terminie 8 dni roboczych od dnia złożonego przez Zamawiającego faksem lub mailem zapotrzebowania, przy zamówieniu powyżej 500 sztuk, 4) zamówienie wskazane w punkcie 2 i 3 Wykonawca dostarczy bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach tj. pomiędzy 7:30 a 15:00, 5) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia (tj. dostarczenie koszulek z nadrukiem do Zamawiającego) na własny koszt, przy udziale własnych materiałów, środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 6) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar i na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 7) każda koszulka dostarczana przez Wykonawcę musi byś złożona i zapakowana w osobny, przeźroczysty woreczek, w sposób umożliwiający sprawdzenie rozmiaru koszulki bez rozpakowywania woreczka. Ponadto koszulki muszą być zapakowane w kartony tak aby jeden rozmiar koszulki był w danym kartonie. Zamawiający dopuszcza pakowanie koszulek do kartonów w ilościach 50 - 100 szt. w ramach jednego kartonu. 8) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanego towaru, Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailowo/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 9) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od wpłynięcia reklamacji dostarczyć brakującą lub/i zastępczą partię towaru wolną od wad bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach pomiędzy 7:30 a 15:00, 10) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 6 do umowy. 9. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 12 miesięcy licząc od daty dostawy poszczególnych partii koszulek (okres zaoferowanej rękojmi za wady i gwarancji należy podać w pełnych miesiącach). W przypadku zaoferowania okresu rękojmi za wady i gwarancji krótszego niż 12 miesięcy Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 18412200-2
Dodatkowe kody CPV: 18331000-8, 79823000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT187125.61
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert5
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Maciej Wiśniewski Perfekt-Druk,  nadrukireklamowe@o2.pl,  ul. Długie 3a ,  87-337,  Wąpielsk,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 164697,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 164697,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 231178,50
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie
   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 24.11.2016
Data udostępnienia informacji: 24.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.11.2016 14:22 Dodanie informacji Maciej Zaborski