Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę materiałów promocyjno - reklamowych (gadżetów) dla potrzeb GCS.

Ogłoszenie nr 500006634-N-2018 z dnia 09-01-2018 r.

Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa materiałów promocyjno - reklamowych (gadżetów) dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 612173-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500055538-N-2017,500059147-N-2017
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów promocyjno - reklamowych (gadżetów) dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.85.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 22462000-6 – materiały reklamowe. 2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nie używanych materiałów promocyjno – reklamowych (gadżetów) z wykonanym nadrukiem zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu. 3.Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć: 1)Worek sportowy – 6.200 sztuk - kolor granatowy ( 3100 sztuk), kolor pomarańczowy (3100 sztuk), materiał poliester: 210T, sznurki w kolorze czarnym, worek sportowy z otworem na górze ściągany sznurkami na dwa ramiona, wzmocnienia na dolnych rogach, wymiary worka 35 x 41,7 cm, nadruk jednokolorowy biały z jednej strony o rozmiarze nie mniej niż 20 x 20 cm logotyp „ Gdynia Sport”, zgodnie projektem nadruku stanowiącym załącznik nr 7 oraz wizualizacją stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ. Zakres tolerancji wymiarów +/- 5 %. 2)Frotka sportowa na rękę – 5.500 sztuk – rozciągliwa opaska na nadgarstek z bawełny, pasująca na nadgarstki o obwodzie od 13 do 23 cm, kolor biały z białym kółkiem pod nadruk, wymiary frotki: 9,5 x 7,5 x 2 cm, wielkość nadruku 20 x 20 mm, nadruk dwukolorowy logotyp „Gdynia Sport” zgodnie z projektem nadruku stanowiącym załącznik nr 9 oraz wizualizacja stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ. Zakres tolerancji wymiarów +/- 5 %; 3) Piłka „Zośka” – 5.550 sztuk – piłka do żonglowania, kolor: granatowo-biały, rozmiar średnicy 5 cm, nadruk jeden kolor - granatowy w wymiarze 15 x 20 mm – logotyp „Gdynia Sport”, zgodnie z projektem nadruku stanowiącym załącznik nr 11 oraz wizualizacją stanowiącą załącznik nr 12 do SIWZ. Zakres tolerancji wymiarów +/- 5 %. 4.Logotyp „Gdynia Sport” o którym jest mowa w ust. 3 zamieszczony jest w Księdze identyfikacji wizualnej GCS, która znajduje się na stronie Zamawiającego www.gdyniasport.pl, w zakładce: „Dla prasy” jako plik do pobrania: Logo Gdynia Sport. 5.Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy:a)dostawa przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana jednorazowo, nie później niż do dnia 27 grudnia 2017 r.,b)Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zamówienie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego pracy tj. pomiędzy 8.00 a 15.00, w dniach poniedziałek - piątek,a)w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze,b)Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 24 godzin od wpłynięcia reklamacji, /zgłoszenie telefoniczne, potwierdzone faksem lub mailem/ dostarczyć zastępczą partię towaru wolną od wad bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 08:00 a 15.00 w dniach poniedziałek - piątek,c)Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi,d)Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru.6.Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 12 miesięcy licząc od daty dostawy materiałów promocyjno-reklamowych (okres zaoferowanej rękojmi za wady i gwarancji należy podać w pełnych miesiącach).W przypadku zaoferowania okresu rękojmi za wady i gwarancji krótszego niż 12 miesięcy Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 7.Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 8.Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 9.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 10.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 12.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 13.W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 22462000-6
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 50000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Maciej Wiśniewski Perfekt-Druk Maciej Wiśniewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Długie 3a
Kod pocztowy: 87-337
Miejscowość: Wąpielsk
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 45001.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 42022.34
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 64841.91
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 09.01.2018
Data udostępnienia informacji: 09.01.2018