Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów promocyjno - reklamowych dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 Gdynia, dnia 03.12.2012 r.
 
Gdynia: Dostawa materiałów promocyjno - reklamowych dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.12.2012 r. pod numerem: 255465 - 2012.
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 240827 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów promocyjno - reklamowych dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 22462000-6 - materiały reklamowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjno - reklamowych dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 3. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć: 1) opaskę na smartfon - 100 sztuk - regulowana opaska na ramię z pianki EVA na telefon komórkowy (smartfon); przezroczysta szybka z PCV pozwalająca na korzystanie z telefonu na zewnątrz; odblaskowa ramka zwiększająca widoczność; materiał poliester, waga 0,028 kg, wymiary 12x14 cm, kolor czarny, wielkość nadruku 50x24 mm, zakres tolerancji wymiarów +/- 5 %; nadruk biały, logotyp Gdynia Sportowa, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz po wcześniejszej akceptacji projektu; czas realizacji zamówienia do 14 dni, 2) ręcznik - 200 sztuk - 350g/m2, 100% bawełna, wymiary 50 x 100 cm, ozdobna plisa, ręcznik granatowy, haft w 1 miejscu ok 10 cm z prawym, dolnym rogu - logotyp Gdynia Sportowa, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz po wcześniejszej akceptacji projektu; zakres tolerancji wymiarów +/- 5 %, czas realizacji zamówienia do 14 dni, 3) taśmę odblaskową - 200 sztuk - kolor żółty, wykonana z plastiku; nadruk 1 kolor czarny lub granatowy w 1 miejscu, Logo w podstawie ok 5 cm - logotyp Gdynia Sportowa; wymiary produktu 400x50x2 mm, zakres tolerancji wymiarów +/- 5 %, czas realizacji zamówienia do 14 dni, 4) rękawiczki do biegania - 120 sztuk - kolor czarny, 100% poliester, gładki polar odporny na ścieranie nie przepuszczające wody i wiatru, materiał oddychający; produkt dostępny w różnych rozmiarach S, M, L; nadruk ok 5cm, na zewnętrznej stronie - logotyp Gdynia Sportowa; czas realizacji zamówienia do 14 dni, 5) słuchawki ochronne dla dzieci - 150 sztuk - chroniące słuch dzieci przed hałasem i hukiem, odpowiednie dla dzieci w wieku do 7 lat; mocny ucisk, regulowany pałąk z miękkim wkładem, posiadające oznakowanie CE, waga 175 g, zakres tolerancji wymiarów +/- 5 %; średnia wartość tłumienia 27 dB; kolor zielony i różowy (po połowie zamówienia); nadruk ok 5 cm, na zewnętrznej stronie nausznika, granatowy - logotyp Gdynia Sportowa, czas realizacji zamówienia do 14 dni, 6) matę do jogi/pilatesu - 150 sztuk - w komplecie z płytą DVD, CD z ćwiczeniami, materiał: guma piankowa EVA, wymiary: 173,4 x 61 cm, grubość: ok. 0,4 cm, zakres tolerancji wymiarów +/- 5 %, kolor: niebieski lub granatowy, nadruk ok 5 cm, granatowy lub biały - logotyp Gdynia Sportowa, czas realizacji zamówienia do 14 dni, 7) czapkę do biegania na zimę - 120 sztuk - skład materiału głównego: model UNISEX skład: 92% Poliester, 8% Elastan; elementy odblaskowe poprawiające bezpieczeństwo w czasie wieczornych treningów, tkanina w 100% syntetyczna, wchłania pot z powierzchni skóry i odprowadza go do jej zewnętrznej warstwy, aby szybciej wyparował, utrzymuje ciało suche dając uczucie komfortu, utrzymuje stał temperaturę ciała zabezpieczając głowę przed przegrzaniem, obniża prawdopodobieństwo przeziębienia się po treningach, kolor granatowy lub niebieski, produkt dostępny w różnych rozmiarach S, M, L, nadruk ok 5 cm, biały - logotyp Gdynia Sportowa, czas realizacji zamówienia do 14 dni, 8) czapkę z pomponem dla dzieci - 120 sztuk - ciepła czapka zimowa, ozdobiona dużym pomponem, 100 % Acryl, czapka w kolorze błękitnym i granatowym (po połowie zamówienia), nadruk ok 5 cm, granatowy lub biały - logotyp Gdynia Sportowa, czas realizacji zamówienia do 14 dni. 4. Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1) dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie, 2) Wykonawca zobowiązany jest: a) przygotować projekt przedmiotu zamówienia maksymalnie w terminie 2 dni od złożenia zamówienia wraz z wytycznymi Zamawiającego /zgłoszenie faksem lub mailem/ i dostarczyć projekt przedmiotu zamówienia faksem lub mailem lub bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 730 a 1530 , b) zrealizować zamówienie po akceptacji projektu przedmiotu zamówienia przesłanego faksem lub mailem, w terminach określonych w ust. 3 i dostarczyć zamówienie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 730 a 1530 3) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia albo ukrytych wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 4) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować reklamację maksymalnie w terminie 24 godzin od wpłynięcia reklamacji, /zgłoszenie telefoniczne, potwierdzone faksem lub mailem/ i dostarczyć zamówienie wolne od wad bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 730 a 1530, 5) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 6) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 7) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy. 5. Zamawiający informuje, iż ilości wskazane w ust. 3 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany towar. 7. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Agnieszka Borowy prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Butterfly Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy, ul. Myśliwska 8/1, 71-662 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 336420,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 32778,03
  • Oferta z najniższą ceną: 32778,03 / Oferta z najwyższą ceną: 47355,00
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 03.12.2012
Data udostępnienia informacji: 03.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.12.2012 15:30 Dodanie informacji Maciej Zaborski