Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów elektrycznych

  Gdynia, dnia 19.12.2012 r.
 
 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 247391-2012 z dnia 2012-11-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 31000000-6 wyroby elektryczne, oświetlenie w tym: 31211300-1 bezpieczniki, 31532920-9 żarówki i świetlówki, 31150000-2 statecznik do lamp wyładowczych lub świetlówek,...
Termin składania ofert: 2012-11-30
Gdynia: Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.12.2012 r. pod numerem: 268697 - 2012
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 247391 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 31000000-6 wyroby elektryczne, oświetlenie w tym: 31211300-1 bezpieczniki, 31532920-9 żarówki i świetlówki, 31150000-2 statecznik do lamp wyładowczych lub świetlówek, 31211310-4 wyłącznik. 2. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 3. Zamówienie dotyczy dostawy fabrycznie nowych, nie używanych, kompletnych materiałów elektrycznych. 4. Szczegółowy wykaz rzeczowo - ilościowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Zamawiający informuje, iż ilości przedmiotów wskazanych w załącznik nr 5 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 6. Zamawiający przewiduje jednorazowe zamówienie na całość przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem ust. 5. 7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie maksymalnie w terminie 5 dni od złożenia zamówienia /zgłoszenie faksem lub mailem/ przez osobę upoważnioną do składania zapotrzebowania i dostarczyć materiały elektryczne do siedziby Zamawiającego przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 08.00 a 15.00. 8. Wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 2 do umowy. 9. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę przewoźnikowi. 10. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru. 11. Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 48 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą partię towaru bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 08.00 a 15.00. 12. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany towar. 13. Wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą być dopuszczone do obrotu i posiadać, określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 z późn. zm.) dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, oraz muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1089) w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego. 14. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 16. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.00.00.00-6, 31.21.13.00-1, 31.53.29.20-9, 31.15.00.00-2, 31.21.13.10-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • PPHU ELEKTROHURT Jacek Połczyński, ul. Wrzesińska 20, 61-021 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27183,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 29216,25
  • Oferta z najniższą ceną: 29216,25 / Oferta z najwyższą ceną: 40082,77
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 19.12.2012
Data udostępnienia informacji: 19.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.12.2012 15:13 Dodanie informacji Maciej Zaborski