Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę koszulek promocyjno - reklamowych dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Gdynia: Dostawa koszulek promocyjno - reklamowych dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.11.2013 r. pod numerem: 252797 - 2013
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa koszulek promocyjno - reklamowych dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 22462000-6 - materiały reklamowe, 18331000-8 - koszulki. 2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa koszulek promocyjno - reklamowych typu T-shirts dla uczestników imprez sportowych organizowanych przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji. 3.Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć koszulki typu T-shirts z krótkim rękawem zgodnie z poniższą specyfikacją: 1)gramatura: nie mniejsza niż 140g/m2, 2)skład: 100 % POLYESTER, 3)kolor koszulki - biały, granatowy, jaskrawy pomarańczowy, jaskrawy jasnozielony, 4)właściwości materiału - szybko schnący, trwały, niekurczliwy, oddychający, szybko odprowadzający wilgoć typu dry fit, cool max itp. 5)rozaj kołnierzyka - zaokrąglony, gładki, 6)rozmiary - 500 szt. XS, 1500 szt. S, 3000 szt. M, 3000 szt. L, 1500XL, 500 szt. XXL, zgodnie z tabelą rozmiarów koszulek promocyjno-reklamowych stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ, 7)logo Gdynia Sport (przekazane przez Zamawiającego) umieszczone na tylnej części koszulki, od wewnątrz (kark), forma nadruku sitodruk, 8)metka zamieszczona po prawej bocznej stronie koszulki, od wewnątrz informacje na metce: strona 1 (zewnętrzna) - logo Gdynia Sport, informacja o rozmiarze, www.gdyniasport.pl; strona 2 (wewnętrzna) - specyfikacja produktu, dane dotyczące użytkowania, prania i konserwacji oraz inne oznaczenia producenta, 9)opakowanie - każda koszulka zapakowana w oddzielne opakowanie foliowe, przeźroczyste, zawierające informacje o rozmiarze, 10)przewidywana łączna ilość koszulek 10.000. 4.Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1)dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana jednorazowo, 2)Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie maksymalnie w terminie 14 dni od złożenia przez Zamawiającego zamówienia wraz z podaniem ilość koszulek w danym kolorze /zgłoszenie faksem lub mailem/ i dostarczyć zamówienie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 730 a 1530, (Zamawiający przewiduje realizację zamówienia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 roku), 3)w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 4)Wykonawca zobowiązany jest zrealizować reklamację maksymalnie w terminie 24 godzin od wpłynięcia reklamacji /zgłoszenie telefoniczne, potwierdzone faksem lub mailem/ i dostarczyć zamówienie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 730 a 1530, 5)Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 6)Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 7)wykaz osób upoważnionych do złożenia zamówienia oraz do podpisywania i odbioru faktury w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy. 5.Zamawiający informuje, iż ilości koszulek wskazane w ust. 3 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 6.Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany towar. 7.Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 8.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 9.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 10.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 18.33.10.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Arkadiusz Wróblewski prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Wenta - Print Arkadiusz Wróblewski, ul. Barniewicka 123, 80-299 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 131610,00
  • Oferta z najniższą ceną: 131610,00 / Oferta z najwyższą ceną: 239112,00
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8. Przedmiotem zamówienia jest dostawa koszulek promocyjno-reklamowych, będąca dostawą powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych, a szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. W związku z powyższym zostały spełnione przesłanki określone w art. 70 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 26.11.2013
Data udostępnienia informacji: 26.11.2013
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.11.2013 13:49 Dodanie informacji Maciej Zaborski