Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu

Gdynia: Dostawa fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu

Numer ogłoszenia: 185877 - 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.12.2015 r. pod numerem: 185877 - 2015
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 173401-2015 z dnia 2015-11-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 31122000-7 - jednostki prądotwórcze. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech (4) fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu. 3....
Termin składania ofert: 2015-12-03
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 173401 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 31122000-7 - jednostki prądotwórcze. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech (4) fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu. 3. Wymagania w zakresie dostawy: 1) agregat typu wyciszonego, 2) minimalna moc znamionowa ciągła: 3[kW], 3) 2 gniazda: 230[V], 4) prąd znamionowy: 13[A], 5) częstotliwość: 50{Hz], 6) asynchroniczna prądnica, 7) stopień ochrony prądnicy: min. IP-54, 8) funkcja szybkiego zaniku napięcia w gniazdkach, 9) ilość cylindrów silnika: 1, 10) prędkość obrotowa silnika: 3000[U/min], 11) rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa, 12) chłodzenie silnika: powietrze, 13) minimalna pojemność zbiornika paliwa: 10[l], 14) minimalny czas pracy przy 100% obciążeniu: 8[h], 15) waga urządzenia z pustym zbiornikiem paliwa: 50-70[kg], 16) głośność pracy: max 93[dB]. 4. Agregaty dostarczone przez Wykonawcę muszą być dopuszczone do obrotu i posiadać, określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, dokumenty potwierdzające ocenę zgodności oraz muszą zapewniać bezprzerwową dostawę energii elektrycznej o parametrach spełniających wymogi Prawa Energetycznego i Polskich Norm Elektrycznych. 5. Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie maksymalnie w terminie do 30 grudnia 2015 roku i dostarczyć zamówienie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 08.00 a 15.00, 2) w przypadku stwierdzenia niezgodności, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający zostawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 3) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 48 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć brakującą lub zastępczą partię towaru: od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 08.00 a 15.00 bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, 4) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostawy na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 5) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru. 6. Wykonawca udziela dwuletniej gwarancji i rękojmi za wady na sprzedany towar. Termin liczony jest od daty odbioru agregatów. 7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 8. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.12.20.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Pezal Product Line Sp. z o.o., ul. Miałki Szlak 52, 80-717 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 19320,00
·         Oferta z najniższą ceną: 19320,00 / Oferta z najwyższą ceną: 35734,80
·         Waluta: PLN .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 17.12.2015
Data udostępnienia informacji: 17.12.2015
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.12.2015 10:54 Dodanie informacji Maciej Zaborski